Bezpečnost potravin

Doporučení BfR pro hodnocení rizik reziduí chloristanů v potravinách

Vydáno: 10. 7. 2013
Autor: berankova1

Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik vydal doporučení pro hodnocení rizik reziduí chloristanů v potravinách pro spotřebitele.

Při kontrolách kvality v potravinářském průmyslu (v Německu) a během úředního dozoru potravin byly detekovány rezidua chloristanů v ovoci a zelenině.
Chloristany jsou soli kyseliny chloristé, jejich výskyt v životním prostředí je především důsledek antropogenního vlivu, tj. vlivu lidí. V některých zemích se chloristany vyskytují také přirozeně v paleo-geochemických ložiscích.
V současné době chloristany nejsou registrovány ani jako pesticidy, ani jako aktivní biocidní látky. Také není zcela jasné, jak se chloristany dostávají do potravin. Z těchto důvodů Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) společně s dalšími spolkovými úřady zkoumal možné cesty expozice.

Zatím nejsou žádné platné maximální limity reziduí (MRL) pro rezidua chloristanů v potravinách. Potraviny na trhu však nesmí představovat nepřijatelné riziko pro spotřebitele. Proto úřad BfR vydal doporučení (založené na současných znalostech) pro hodnocení rizik reziduí chloristanů v potravinách pro spotřebitele.

V tomto dokumentu Úřad BfR doporučuje použití metodiky hodnocení, která je zavedena pro hodnocení rizik reziduí pesticidů, dokud nebude dokončeno šetření možných cest expozice chloristany. Až budou dostupná další data k reziduím chloristanů a komplexnější informace o původu reziduí a o toxikologických vlastnostech chloristanů, toto doporučení bude patřičně aktualizováno.

BfR doporučuje jako základ pro hodnocení akutního rizika pro spotřebitele hodnotu PMTDI (provisional maximum tolerable daily intake, prozatimní maximální tolerovatelný denní příjem), odvozenou výborem JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives, Společný výbor expertů pro potravinářská aditiva). Tato hodnota PMTDI je 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti.

Z důvodu značných nejistot v základních datech, a také aby byly dostatečně chráněny citlivé skupiny obyvatel, úřad BfR doporučil dále (jako základ pro hodnocení akutního rizika) hodnoty spotřeby a proměnlivost faktorů, které jsou stanoveny v modelu PRIMo (Pesticide Residue Intake Model, model příjmu reziduí pesticidů), který poskytuje úřad EFSA.

Zdroj:  BfR  (Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik)