Bezpečnost potravin

Doplňky stravy – Pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti

Vydáno: 24. 7. 2015
Autor: MZe

Informace Ministerstva zemědělství ze dne 23. 7. 2015.

Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je od 1. ledna 2015 povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení, včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku. Tato informační povinnost je v souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ÚVOD

V souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o potravinách”), provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je od 1. ledna 2015 povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku.

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin. Doplněk stravy je definován v § 2 písm. g) zákona o potravinách jako „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“. V souladu s § 11 odstavcem (1) písm. f) zákona o potravinách lze doplňky stravy uvádět do oběhu pouze balené, a podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů, se doplňky stravy používají upravené do formy kapslí či tobolek, pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků určených pro příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí na trh. Jedná se o transpozici ustanovení písmene a) článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Na výrobu, složení, označování, manipulaci a uvádění na trh doplňků stravy se vztahují zejména následující právní předpisy:

  • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů, (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy),
  • vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o nutričních a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění,

– výživová tvrzení (VT) jsou uvedena v seznamech VT: příloha nařízení EP a Rady (EU) č. 1924/2006, nařízení Komise (EU) č. 116/2010, č. 1047/2012,

– zdravotní tvrzení (ZT) jsou postupně schvalována a jsou zveřejňována v seznamech schválených ZT: nařízení Komise (EU) č. 432/2012 a dále seznamy v nařízeních Komise (EU): č. 980/2009, 983/2009, 1024/2009, 384/2010, 957/2010, 440/2011, 665/2011, 1160/2011, 1048/2012, 851/2013, 1018/2013, 40/2014, 1135/2014,

  • nařízení Komise (ES) č. 1170/2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 onových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění,

– nařízení Komise (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (nařízení se použije ode dne 1. června 2013)

– nařízení Komise (EU) č. 1130/2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách.

Je důležité neustále sledovat vývoj legislativy a platná znění předpisů, jak v ČR, tak také v EU a značení výrobků uvádět do souladu s platnými pravidly. Výše uvedený seznam právních předpisů je pouze informativní.

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP pro splnění informační povinnosti

1)  Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí doplněk stravy na trh, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy na trh Ministerstvu zemědělství formou předložení textu označení výrobku včetně povinných informací o potravině, které budou uvedeny na obale potraviny v českém jazyce, a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě:

Písemně:

Ministerstvo zemědělství

Odbor potravinářský (18120)
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy

Elektronicky:

elektronická adresa: podatelna@mze.cz
ID DS: yphaax8
Maximální velikost datové zprávy: 10 MB

Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy

2)  Za správnost a obsah oznámení odpovídá provozovatel potravinářského podniku, který oznamuje uvedení doplňku stravy na trh.

3)  Dnem odeslání oznámení splnil provozovatel potravinářského podniku povinnost dle ustanovení § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění. V případě, že jsou splněny všechny legislativní požadavky, může být doplněk stravy uveden na trh v den odeslání oznámení o uvedení doplňku stravy na trh na Ministerstvo zemědělství. Za splnění požadavků právních předpisů, včetně bezpečnosti výrobku a označování odpovídá provozovatel potravinářského podniku uvádějící doplněk stravy na trh.

4)  Ministerstvo zemědělství nezasílá potvrzení o splnění informační povinnosti.

 

Pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství