Bezpečnost potravin

Domácí porážky skotu…už

Vydáno: 5. 1. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 1. 2012.

Zdá se, že dosud není všem úplně jasné, jak je to s  domácími porážkami skotu, které jsou povoleny na základě novely veterinárního zákona, která nabyla účinnosti prvního ledna 2012, uvádíme to podstatné.

Zásadní sdělení je, že k uspořádání domácí porážky skotu, ale například i farmově chované zvěře, chovateli stačí znát paragraf 21 veterinárního zákona a nepotřebuje už žádnou prováděcí vyhlášku. Žádná taková vyhláška neexistuje. 

Takže postačí, když chovatel požádá místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě městskou veterinární správu v Praze, o povolení a může jatečný skot do stáří 24 měsíců, pro vlastní spotřebu, porazit doma. V této souvislosti chci také zdůraznit, že Státní veterinární správa vychází zemědělcům vstříc a pro zjednodušení agendy na webových stránkách www.svscr.cz. v sekci „Formuláře ke stažení“ v části „VIII. Domácí porážka skotu“ je možno nalézt dva formuláře „Žádost o povolení domácí porážky skotu mladšího24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu“ a „Ohlášení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu“.

Možnost uskutečnění domácí porážky je podmíněna vydáním povolení, a k tomu slouží formulář žádosti. Toto povolení je platné 3 roky. Jelikož je možné maso z domácí porážky použít pouze v domácnosti chovatele, lze povolení vydat pouze chovatelům – fyzickým osobám. Každou jednotlivou porážku je pak nutné ohlásit minimálně týden (tj. 7 dní) předem místně příslušné krajské veterinární správě, k tomu účelu se použije formulář k ohlášení domácí porážky.

Chovatel musí samozřejmě splnit i podmínky, které vyplývají z dalších předpisů, ale ty nejsou ničím novým a vyplývají z logiky věci. To znamená, že musí dbát zásad welfare, zvíře určené k porážce nesmí být týráno, proto je dobré se v tomto ohledu spolehnout na odborníka, nejlépe řezníka.

Dále pak musí být naloženo odpovídajícím způsobem s odpadem, tj. s vedlejšími živočišnými produkty, kterých je v případě poraženého skotu opravdu hodně, jde zejména o několik desítek kilogramů útrob. Tzv. neškodné odstranění je nejlépe zajistit v asanačním podniku neboli v kafilerii. Ovšem pozor na tzv. specifikovaný rizikový materiál, který tvoří u skotu jakéhokoli stáří mandle, střeva od dvanácterníku ke konečníku a okruží a u skotu nad 12 měsíců navíc lebka kromě dolní čelisti, ale včetně mozku a očí. Tento materiál musí být zřetelně obarven, odděleně uskladněn a následně předán a zpracován v asanačním podniku.

Při předání všech výše zmíněných vedlejších živočišných produktů oprávněné osobě (nejčastěji půjde o asanační podnik), musí být vystaven obchodní doklad, (je to možné podle vzoru vydaného Státní veterinární správou nebo formou lístku o převzetí vystaveném pracovníkem asanačního podniku). Tuto dokumentaci musí chovatel uchovávat nejméně dva roky.

Takže domácím porážkám skotu, ale i farmově chované zvěře opravdu nic nebrání.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.