Bezpečnost potravin

Doklady pro finanční podporu z MZe ČR pro výrobce potravin

Vydáno: 26. 7. 2002
Autor:

Podpůrný program 13, získání certifikátů podle ISO 9000 a 14000 nebo certifikátů HACCP, podmínky a postup při žádosti o podporu

Pro výrobce potravin byly v rámci Podpůrného programu 13 – „Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu“ na MZe ČR stanoveny podmínky pro dvě oblasti. První je podprogram 13.A – „Podpora zavádění systémů řízení jakosti a systému enviromentálního managementu podle norem ISO“, jehož cílem je usnadnění přístupu na evropský trh. Jedná se o získání mezinárodně uznávaných certifikátů ISO řady 9000 a řady 14000 a zavedení systému EMAS, tzn. o zvyšování odbornosti řídicích i výkonných pracovníků. Forma pomoci je neinvestiční přímá nenávratná dotace do výše 50 % vynaložených nákladů (do 500 tis. Kč na jeden subjekt) za stanovených podmínek.
Druhou je podprogram 13.B –„Podpora zvyšování funkčnosti a účinnosti kritických bodů (HACCP)“. Jedná se o zvýšení technické a technologické úrovně výroby potravin při dodržování dokonalé hygieny provozu pro zajišťování nezávadnosti potravin. Finanční podpora je tvořena investiční nenávratnou dotací do výše 50 % nákladů (do 10 mil. Kč na jeden subjekt).
Uvádějí se doklady, které je nutno předložit k žádosti a mezi které patří:
– doklad o registraci k podnikání,
– doklad o oznámení zahájení výroby potravin orgánům dozoru,
– doklad o zajištění finančních prostředků na financování projektu,
– vyjádření příslušného certifikačního orgánu k opodstatněnosti zamýšlených opatření,
– stanovisko dozorového orgánu,
– pro podprogram 13.A i struktura nákladů a akreditační zpráva vydaná akreditovaným ověřovatelem,
– pro podprogram 13.B podnikatelský projekt se souborem opatření na základě HACCP.
Všechny potřebné informace jsou obsaženy v „Zásadách pro poskytování finančních podpor formou dotací“. Žádost se předá místně příslušné Zemědělské agentuře, a to u podprogramu 13.B do 31. 5. 2002 a u podprogramu 13.A do 30. 9. 2002. Zkontrolované žádosti a podklady jsou poté předány odboru potravinářské výroby MZe k dalšímu řízení. Žadatelé budou vyrozuměni o zařazení do rozhodování do konce června resp. listopadu 2002. Poté musí do konce října předložit certifikát ISO nebo HACCP a soupis účetních dokladů a další podklady. Rozhodnutí o výši dotace bude vydáno podle počtu uspěšných žadatelů a výše jejich uznaných nákladů.
Cílem programu není rozšíření potravinářské výroby, ale její modernizace, zlepšení hygieny a dosažení vysoké úrovně nezávadnosti potravin.
Potravinářský zpravodaj, 2002, č. 6, s.18