Bezpečnost potravin

Dlouhodobé polní pokusy s výživou rostlin přináší neocenitelná data

Vydáno: 17. 2. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sleduje a vyhodnocuje vliv hnojení na plodiny a zároveň jeho dopady na úrodnost či kontaminaci půd již 50. let. Cílem tohoto dlouhodobého zkoušení je poskytnout optimální doporučení pro zemědělskou praxi tak, aby byla zajištěna produkce v žádoucí kvalitě, péče o půdu i efektivita nákladů při pěstování. ÚKZÚZ na zmíněné téma připravuje konferenci v září tohoto roku.

První dlouhodobý pokus s výživou rostlin ÚKZÚZ založil v roce 1972 na jedné ze svých zkušebních stanic, v Uherském Ostrohu. Založen byl tzv. stacionární pokus se stupňovanými dávkami živin, který je stejným způsobem veden doposud a bude i nadále pokračovat. Hodnota tohoto druhu pokusů s časem roste exponenciálně. 

Postupně dle aktuálních výzev ÚKZÚZ rozšířil pokusy na další stanice a později založil také další druhy těchto zkoušek. Aktuálně probíhá celkem 6 pokusů na orné půdě na 10 zkušebních stanicích ÚKZÚZ v rámci celé ČR. Od roku 2015 je jeden z nich veden v režimu ekologického zemědělství. Sledovány jsou různé aspekty hnojení rostlin a základním principem pokusů je pěstování plodin na stále stejném místě po celou dobu pokusu a provádění stejného hnojení v rámci jednotlivých pokusných variant. 

Hlavní motivací pro zakládání a vedení pokusů je potřeba zjištění dlouhodobých zákonitostí výživy rostlin, vlivu různých způsobů hnojení na výnos a kvalitu pěstovaných plodin a v neposlední řadě dopad na půdu, její úrodnost, kvalitu, či kontaminaci.  

Cílem je pak na základě dat z takového sledování poskytnout doporučení pro zemědělskou praxi, tzn. jaké postupy jsou nejefektivnější z pohledu vynaložených nákladů, ale také pro dobrou péči o půdní úrodnost, a tedy udržitelnost hospodaření.  
 
ÚKZÚZ se též zaměřuje na posouzení případných  ztrát živin do spodních vodí, které je třeba minimalizovat. V rámci pokusů se odebírá a analyzuje i velké množství vzorků půd a plodin. Veškeré výsledky se sumarizují do zpráv, které jsou dostupné na webu ÚKZÚZ – Polní vegetační zkoušky (ÚKZÚZ)

Z dostupných výsledků dlouhodobých polních pokusů je hodnocen nejen vliv různých dávek hnojiv, ale rovněž dopad vápnění půdy či jeho absence, hnojení různými organickými hnojivy a rovněž vliv sestavení osevního postupu. Výstupy dokazují, jak důležité je vyvážené hnojení všemi živinami a dlouhodobé používání chlévského hnoje, že bez vápnění se na některých půdách jen stěží obejdeme, a že zařazení jetelovin v osevním postupu zásadním způsobem zlepšuje jeho produktivitu a další cenné informace. 

Proto bude ÚKZÚZ  téma dlouhodobých pokusů s výživou rostlin prezentovat na mezinárodní konferenci 7. září 2022 v Brně . Zároveň pro přiblížení toho, co obnáší péče o dlouhodobý pokus připravuje na svém facebookovém  profilu seriál pod názvem „Rok s dlouhodobými pokusy“, kde budou v průběhu roku zveřejňovány všechny nejdůležitější postupy u polních zkoušek. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ 

logo