Bezpečnost potravin

Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020

Vydáno: 11. 6. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Omezení přípravy stravy dětmi, míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora

Letní tábory a dětské rekreace se letos, na základě příznivého epidemiologického vývoje, budou moci konat. S tím se pojí hygienicko-protiepidemická opatření, která byla nastavena a zveřejněna v květnu na základě dohody zástupců pořádajících organizací s hlavní hygieničkou ČR. Důležité bude pro všechny táborníky omezení kontaktů s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob. Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

Přečtěte si nejčastější dotazy ohledně konání táborů a rekreací v létě 2020:

1. Počet osob na táboře
V případě zotavovacích akcí pořádaných v pevných objektech je počet osob účastníků akce stanoven na max. 500, u stanových táborů pak 100 osob. Do těchto osob se počítají děti, vedoucí, zdravotníci, instruktoři, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod., jde o celkový počet osob v místě pobytu nezávisle na funkci. 

2. Dělení do skupin
Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). Stanový tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět  a nebo bude standardně využívat rozdělení dětí do oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, dělení dětí do skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. zájmová činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti na kapacitě  jídelny, děti se myjí event. sprchují po oddílech apod.  Doporučovaná skupinová omezení se vztahují, opět v závislosti na místních podmínkách, především na celotáborové akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci tábora.  

3. Omezení přípravy stravy dětmi
V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., které umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé stravy a jejím výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti podílející se na přípravě stravy musí dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav musí být posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

4. Putovní tábory
V letošním roce Ministerstvo zdravotnictví pořádání putovních táborů nedoporučuje, a to s ohledem na možnost šíření nákazy z kolektivu dětí do místní populace a naopak šíření nákazy z pobytového prostředí (např. lokání výskyt infekce) do kolektivu dětí a následně v případě výskytu infekce, ať již v kolektivu dětí nebo v prostředí, kde se děti pohybovaly, obtížné dohledávání kontaktů. Z tohoto důvodu bude o jejich případném konání rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace.

5. Kombinace stany a budovy (počet dětí)
Stanový tábor je tábor, kde jsou děti ubytovány pouze ve stanech, většinou je tento typ tábora spojen se zázemím umístěným pouze pod přístřešky, tábornickou přípravou stravy na ohništi, suchým záchodem, mycím žlabem, dovozem nebo donáškou pitné vody  apod.  V případě nejasností o typu tábora, tj. o počtu účastníků, rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě posouzení zdravotního rizika, na základě znalostí místních hygienických podmínek, které vyplývají z předešlé kontrolní činnosti, pokud se nejedná o akci pořádanou poprvé. I v tomto případě je vhodné místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v této věci oslovit.

6. Koupání u řeky,  v rybníku a v bazénu na tábořišti
Za současné epidemiologické situace, s ohledem na riziko šíření nákazy,  Ministerstvo zdravotnictví v opatření nedoporučuje navštěvovat přírodní a umělá koupaliště (plavecký bazén) zřizovaná v souladu s § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to obdobně jako se nedoporučují výlety, návštěvy kulturních památek, kulturních a sportovních akcí apod. Hygienicko-protiepidemická opatření upravující provoz přírodních a umělých koupališť jsou uvedena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.  Koupání mimo místa uvedená ve výše citovaném § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví je pouze v souladu s tímto zákonem na vlastní nebezpečí, a to bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. na těchto místech není orgány ochrany veřejného zdraví vykonáván státní zdravotní dozor. V této souvislosti upozorňujeme, že často v areálech dětských táborů instalované tzv. „rodinné bazény“ nebo požární nádrže, nesmí být pro koupání účastníků akcí využívány, toto omezení platí  opět bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci.

7. Aktualizace platných posudků pro děti
Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. doporučuje nevyužít, i když v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na aktualizaci zdravotního stavu dítěte.
Jedná se tedy pouze o doporučení, neboť závazná doba platnosti lékařského posudku je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví na 2 roky, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.
Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.

8. Rozestupy, roušky
Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, tj. ve veřejném prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují.

9. Jízda vlakem na tábor
Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná pro přepravu ve veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou hromadnou dopravu v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv v souvislosti s dopravou na akci a z akce.

10. Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora
Míra požadované ochrany personálu, zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy,  je uvedena v opatření Ministerstva zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní  hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, případně  dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papíre. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné (osoby, které připravují stravu), tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým záchodem apod.  

V souvislosti s vydaným opatřením pro zajištění letní dětské rekreace 2020 Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje provozovatele táborů na právní úpravu, vztahující se k pořádání  zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti, tj. především § 8 až 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ze které požadavky uvedené v předmětném opatření vychází, a proto je nutné se s výše uvedenou právní úpravou seznámit.    
 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Ilustrace: Grifart