Bezpečnost potravin

Další krok k zefektivnění úředních kontrol krmiv v ČR

Vydáno: 20. 9. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 19. 9. 2017.

Výsledkem náročných společných jednání zástupců krmivářského průmyslu a kontrolních autorit je podepsání Memoranda v oblasti krmiv. To si klade za cíl další zkvalitnění již tak vysoké úrovně bezpečnosti a kvality krmiv za současného snížení počtu prováděných úředních kontrol.

Dne 18. 9. proběhlo na půdě Ministerstva zemědělství setkání čelních představitelů státní správy MZe a ÚKZÚZ se zástupci  Spolku pro komodity a krmiva a certifikačních společností. Důvodem tohoto setkání byl  podpis Memoranda o spolupráci v oblasti krmivářských kontrol. Podpisu předcházela náročná dlouhodobá jednání, na kterých byly řešeny principy pro založení nového prvku v systému kontrol.

Cílem dohodnutého systému je možnost využití připravených nadstandardních pravidel krmivářskými subjekty s tím, že jejich průkazné dodržování bude bonifikováno snížením počtu kontrol ze strany úřední autority, tedy ÚKZÚZ. Smyslem je udržení, či dokonce zvýšení již tak vysoké úrovně bezpečnosti a kvality krmiv při nenavýšení administrativní náročnosti a posílení současného trendu snižování zátěže podniků kontrolami.

Byla vybrána taková opatření, která jsou schopná přinést průkaznou přidanou hodnotu a přitom neznamenají růst zátěže u producentů. Jedná se např. o zavedení postupu pro stanovení minimální četnosti vzorkování krmných surovin s nejvyšším rizikem výskytu vybraných nežádoucích látek nebo stanovení limitních hodnot vybraných mykotoxinů v krmivech nad rámec současných zákonných požadavků.

Systém je otevřený jak pro producenty, kteří jsou již držiteli certifikátu některé ze soukromých certifikačních společností, tak pro provozy, které certifikát nemají, avšak zaváží se k plnění stejných podmínek.

Velkým přínosem systému je také nastavení transparentních toků informací, které mohou být dobře využity při cílení analýz krmiv směrem tam, kde se objevují větší rizika. Za stejný objem prostředků tak systém přináší vyšší přidanou hodnotu spotřebiteli.

Vytvořením tohoto krmivářského nadstandardu se Česká republika zařadila mezi několik dalších států EU, které již podobné systémy zavedly, a lze tak konstatovat, že se dostáváme mezi  špičkové státy EU v této oblasti.

To vše by nebylo možné bez aktivní účasti všech zainteresovaných stran, které se jednání zúčastnily. Provozování systému bude i nadále závislé na této mimořádně dobré spolupráci, kterou se podařilo nastolit.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock