Bezpečnost potravin

Co dělat po povodních?

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

prevence a aktivity před povodní, chování při povodních, postup po povodni, pojištění

Povodeň je přírodní katastrofa. Její letošní mimořádný charakter a rozsah přesahují paměť žijících generací i dostupné informace o povodních u nás. Povodním je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Voda rozlitá z koryt řek se stává neúprosným a krutým živlem, který ohrožuje životy, majetek, přírodní a kulturní bohatství lidstva. V Evropě postupně směřuje role státu do oblasti prevence, s prováděním technických opatření, osvěty, informací, předpovědí, organizačního a technického zabezpečení záchranných zásahů, odstraňování škod a podpory pojištění. Maximálního efektu lze dosáhnout sladěním aktivního působení státu a osobní odpovědností občanů.
Jak se chovat po povodni? Vždy je třeba vyčkat sdělení příslušného orgánu, že se můžete vrátit domů. Nepoužívejte vodu znečištěnou povodní, protože může být kontaminována výkaly, odpady, uhynulými zvířaty atd. Je pro zdraví člověka značně nebezpečná. Nedovolte dětem, aby se čehokoliv dotýkaly. Před vstupem do domu je třeba odborně posoudit jeho stav. Noste gumové boty a gumové rukavice. Nezapínejte elektřinu do té doby, dokud vám k tomu po kontrole elektrického rozvodu nedá souhlas odpovědný pracovník elektrických rozvodných závodů. Chcete-li použít svítilnu, zapněte ji ještě před vstupem do budovy. V případě přítomnosti plynu by i její rozsvícení mohlo přivodit výbuch. Jakmile to bude možné, odvodněte suterén budovy. Odstraňte bahno, nečistoty ze zatopených prostorů. Vymyjte je dezinfekčním prostředkem. Pokud nemáte kam odstranit nečistoty, zakopejte je na bezpečné místo (aspoň 15 m od studně). Nikdy nenechávejte odpad na povrchu (nebezpečí infekce). Po návratu domů se přesvědčete, že je voda prohlášena za zdravotně nezávadnou, že je zajištěna činnost toaletních zařízení a všechny prostory jsou řádně vyčištěny a vydezinfikovány.
Bližší informace najdete v publikaci Povodně v knihovně ÚZK označené signaturou D 87 933.
Co dělat a jak minimalizovat škody? Praha, MŽP a ČAP, 1998, 32 s. (Šť)