Bezpečnost potravin

Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech

Vydáno: 22. 4. 2015
Autor: Ministerstvo zemědělství

Evropská komise představila návrh právního předpisu v oblasti GMO

Komise dnes představuje výsledky svého přezkumu postupu rozhodovacího postupu pro povolování geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako potravin a krmiv. Tento přezkum se zakládá na dokumentu nastiňujícím politické směry, který byl v červenci 2014 předložen Evropskému parlamentu a na jehož základě byla Komise zvolena. Přezkum potvrzuje, že je nutné provést změny odrážející veřejné mínění a umožnit, aby mohly vnitrostátní vlády více promlouvat do využívání GMO, jež povolila EU pro výživu zvířat (krmiva) nebo k lidské spotřebě (potraviny). Komise na základě tohoto přezkumu navrhuje, aby byly příslušné právní předpisy změněny tak, aby členským státům dávaly větší svobodu omezovat nebo zakazovat používání GMO, které povolila EU, v potravinách nebo krmivech na svém území.

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis uvedl:„Těší mě, že jsme díky přezkumu právních předpisů upravujících rozhodovací postup pro povolování geneticky modifikovaných organismů splnili jeden z důležitých závazků, které tato Komise přijala. Komise naslouchala obavám mnoha evropských občanů, jež se odrážely v postojích jejich národních vlád. Jakmile bude dnešní návrh přijat, poskytne členským státům, v plném souladu se zásadou subsidiarity, možnost více promlouvat do používání GMO, které povolila EU, v potravinách a krmivech na jejich území.“

Počínaje dneškem se bude k GMO přistupovat pružněji:
Dnes přijatým návrhem vysílá Komise občanům jasný signál, že Evropa přihlíží k jejich obavám, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Nový přístup usiluje o dosažení rovnováhy mezi zachováním systému EU pro povolování a svobodou členských států rozhodovat o používání GMO na jejich území. Jelikož je zásadně důležité zachovat jednotný systém řízení rizik, který zajišťuje stejnou úroveň ochrany v celé EU, nedojde ke změně stávajícího systému povolování, jenž vychází z vědeckého základu a pravidel pro označování a umožňuje, aby si spotřebitelé mohli vybrat. Změní se to, že pokud bude GMO povolen pro použití v potravinách a krmivech v Evropě, členské státy budou mít možnost rozhodnout, že se k povolení používání konkrétního GMO ve svém potravinovém řetězci nepřipojí.
Členské státy budou mít povinnost odůvodnit, že jejich rozhodnutí nepřipojit se je v souladu s právními předpisy EU, včetně zásad vnitřního trhu, a s mezinárodními závazky EU, jejichž nedílnou součástí jsou závazky EU v rámci WTO. Případná rozhodnutí nepřipojit se musí vycházet z legitimních důvodů, mezi něž nepatří kritéria hodnocená na úrovni EU, tj. rizika pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo životní prostředí.
Tento návrh odráží a doplňuje práva, která již byla členským státům přiznána v oblasti pěstování GMO směrnicí (EU) 2015/412, jež vstoupila v platnost tento měsíc na základě nedávné dohody mezi Evropským parlamentem a Radou. Díky tomuto návrhu by EU měla ucelený soubor pravidel pro povolování GMO pro pěstování i pro použití v potravinách a krmivech, což by umožnilo, aby byly obavy jednotlivých členských států zohledněny v obou těchto oblastech.

Tento legislativní návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě, aby prošel řádným legislativním postupem.

Zdroj: EK: Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech