Bezpečnost potravin

Cigarety se sníženou schopností hoření

Vydáno: 2. 11. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 1.11. 2011.

Cigarety se sníženou schopností hoření (cigarety RIP – reduced ignition propensity)
Od 17. 11. 2011 nebude možné uvádět do oběhu cigarety, které nesplňují požadavek technické normy – tzn. bezpečnostní standard, kdy cigarety musí mít sníženou schopnost hoření (zapálit), budou-li ponechány bez dozoru.
Podnikatelé uvádějící cigarety do oběhu po zveřejnění odkazu na technickou normu na požární bezpečnost v Úředním Věstníku EU musí zajistit, aby cigarety splňovaly požadavek technické normy. Doprodej cigaret nesplňující požadavek bezpečnostního standardu není po 17. 11. 2011 možný. Tedy, všechny cigarety na trhu, tj. jak cigarety uvedené na trh po uvedeném datu, tak i cigarety, které byly uvedeny na trh před tímto datem, musí odpovídat požadavku na požární bezpečnost stanovenému novou technickou normou.
U samozhášecích cigaret není právním předpisem stanoven požadavek uvádět na obale údaj, že se jedná o cigarety splňující bezpečností standard. Nicméně výrobci budou po přechodnou dobu RIP cigarety značit, aby při prodeji bylo zřejmé, o jaké cigarety se jedná. Většina výrobců používá pro odlišení RIP cigaret na celofánovém obalu u krabiček a kartonů strhávací pásku se zabarvením. Způsob značení u jednotlivých výrobců se může lišit, zároveň mohou používat další znaky pro odlišení RIP cigaret .
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která je kompetentním orgánem ke kontrole bezpečnosti tabákových výrobků ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., bude od tohoto data posuzovat, zda cigarety uváděné do oběhu splňují požadavek technické normy. Nedodržení požadavku může být předmětem sankcí.
Pozn.:
Během měsíců září až listopadu 2010 byly vydány dvě mezinárodní technické normy EN ISO 12863:2010, kterou se stanoví metody zkoušení pro posouzení schopnosti cigaret zapálit a EN 16156:2010, kterou se stanoví schopnost cigaret zapálit z hlediska nároků na bezpečnost. Národní normalizační orgán ÚNMZ dle pravidel CEN (European Committee for Standartization) přijal obě normy do soustavy českých technických norem (ČSN), které byly v dubnu a květnu 2011 vydány jako ČSN EN ISO 12863 a ČSN EN 16156.
Dne 9. 8. 2011 bylo zveřejněno rozhodnutí Komise 2011/496/EU o souladu normy EN 16156:2010 „Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek“ a normy EN ISO 12863:2010 „Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení“ s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na normu EN 16156:2010 „Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek“ a normu EN ISO 12863:2010 „Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení“ v Úředním věstníku Evropské unie.