Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Česko-anglická (anglicko-česká) rostlinolékařská terminologie do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Státní rostlinolékařská správa > Rostlinná výroba - Archiv> Státní rostlinolékařská správa> Rostlinná výroba - Archiv

Česko-anglická (anglicko-česká) rostlinolékařská terminologie

Vydáno: 8.9.2008
Tisk článku
Novinka na českém knižním trhu, která zde až doposud chyběla. Dvojjazyčný výkladový slovník, který obsahuje definice 7101 termínů vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství.
Hlavním úkolem rostlinolékařství je zajistit dobrý zdravotní stav pěstovaných rostlin, včetně okrasných rostlin a lesních dřevin, zabezpečit vysokou kvalitu plodin a těženého lesního dřeva a chránit zdravotní nezávadnost potravy rostlinného původu. Termíny používané v kterémkoliv specializovaném oboru je nutné periodicky podrobit revizi.
 
V rostlinolékařství, podobně jako v jiných vědních oborech, se neustále objevují nové poznatky. Specialisté na úseku fytopatologie, živočišných škůdců, plevelů a ochrany rostlin, zastoupené členy České akademie zemědělských věd, kteří se zúčastnili výročního setkání Odboru rostlinolékařství v roce 1998, se ztotožnili s nezbytností standardizace české rostlinolékařské terminologie s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci uvnitř tohoto oboru i mimo něj. Bylo zdůrazněno, že česká terminologie musí být v souladu s terminologií mezinárodní, tj. s terminologií, která je akceptována mezinárodními rostlinolékařskými organizacemi nebo doporučena takovými profesními organizacemi, jako je Federace britských fytopatologů, Americká fytopatologická společnost a další instituce.
 
Úsilí komisí a jednotlivců, kteří se v minulosti pokoušeli formulovat české definice termínů používaných v rostlinolékařství, případně v dílčích disciplínách (např. ve virologii a rezistenci rostlin), mělo jen částečný úspěch. Komplexní výkladový slovník, obsahující široké spektrum rostlinolékařských termínů a jejich definic, doposud v české literatuře chybí, a tak se tako publikace se pokouší tuto mezeru vyplnit.
 
Angličtina se stala celosvětovým jazykem vzájemné komunikace mezi jednotlivci, organizacemi a národy. V České republice je angličtina hlavním světovým jazykem. Je obrovská poptávka po kvalifikovaných specialistech, kteří naplňují potřeby nejen pasivních, ale i aktivních znalostí anglické odborné terminologie. Těmto požadavkům jsme se snažili vyjít vstříc. V předloženém rostlinolékařském výkladovém slovníku jsou proto termíny i definice publikovány v češtině i v angličtině. V řadě případů jsou termíny blíže vysvětleny odkazem na obrazovou část.
 
Anglické termíny a jejich definice byly vybrány z literárních zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu. Pod každým heslem je odkaz na příslušné literární zdroje.
 
Výkladový slovník by se měl stát užitečným pomocníkem každému zájemci o fytopatologii, živočišné škůdce rostlin, plevele a péči o zdraví rostlin a měl by být cennou pomůckou pro široký okruh uživatelů, např. pro fytopatology, entomology, herbology a ekology, pro studenty a učitele vysokých škol, výzkumníky, překladatele, editory mezinárodních a národních odborných a vědeckých časopisů, jakož i pro zaměstnance státní správy a praktické rostlinolékaře.
 
Na přípravě výkladového slovníku se v průběhu let 1998–2007 podílelo 69 autorů a lektorů z výzkumných ústavů resortu zemědělství, z Akademie věd ČR, vysokých škol a ze státní správy pod vedením editorů Václava Kůdely a Marcely Braunové.
Obsah 

Informace pro uživatele ............................................................................................................ .

Část I. Charakteristické vlastnosti patogenů, škůdců, plevelů a agens
způsobujících poruchy a poškození
..............................................................................

Kapitola  1. Viry a viroidy (Z. Polák, V. Kůdela, P. Komínek)......................................................

2. Prokaryota (V. Kůdela)                                                                                    

3. Houby a houbám podobné organismy (J. Hýsek, V. Kůdela)....................................

4. Nematody (V. Gaar)..................................................................................................

5. Roztoči (E. Žďárková)...............................................................................................

6. Hmyz (P. Saska).......................................................................................................

7. Měkkýši (L. Juřičková).............................................................................................

8. Savci (M. Heroldová, J. Zejda, M. Zapletal).............................................................

9. Ptáci ( J. Pikula Jr., J. Zejda, J. Pikula., D. Obdržálková, M. Zapletal ) ...................

10. Agens způsobující poruchy a poškození (V. Kůdela).................................................

11. Plevele (J. Mikulka, M. Kneifelová )..........................................................................

Část II. Symptomatologie chorob, poruch a poškození

Kapitola 12. Choroby a poruchy (V. Kůdela, Z. Polák)..................................................................

13. Poškození způsobovaná živočišnými škůdci (J. Šedivý, M. Heroldová) ...................

Část III. Interakce mezi rostlinami a patogeny nebo škůdci ..................................................

Kapitola 14. Interakce rostlina–patogen (V. Kůdela,. Z. Polák)......................................................

15. Posklizňová fytopatologie (V. Kůdela) .....................................................................

16. Umělé vyvolání choroby (V. Kůdela) .......................................................................

17. Genetika ve interakcí rostlina–patogen (P. Bartoš ) ..................................................

18. Fytopatometrie (V. Kůdela, Z. Polák).........................................................................

19. Vztah živočich–živočišný škůdce (I. Novák, A Honěk).............................................

Část IV. Diagnostika            .......................................................................................................

Kapitola 20. Polní diagnostika (V. Kůdela)

21. Laboratorní metody (J. Krátká).................................................................................

22. Imunochemické metody (J. Krátká)..........................................................................

23. Molekulární metody (J. Salava)................................................................................

Část V. Ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům .............................................

Kapitola 24. Fytosanitární regulační opatření (V. Táborský, J. Šedivý, T. Růžička, H. Mertová) ...

25. Certifikace sadbového materiálu zbaveného patogenů (V. Kůdela) ..........................

26. Pěstitelské a fyzikální metody (V. Kůdela)................................................................

27. Chemické metody (E. Vaňurová)..............................................................................

28. Biologické metody (Z. Landa, P. Bobková, A. Bohatá) .............................................

29. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin (P. Harašta).........................................

Část VI. Sociologie péče o zdraví rostlin

Kapitola 30. Rostlinolékařské instituce, organizace a povolání (V. Kůdela, R. Vágner).................

 

Použitá literatura ........................................................................................................................

Souhrnný rejstřík s anglickými ekvivalenty ............................................................................ .

 
 
Vydalo nakladatelství Academia, 876 stran, doporučená cena 1290 Kč.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021