Bezpečnost potravin

ČAOH: Nové povinnosti obcí ve sběru BRKO a olejů a tuků

Vydáno: 19. 3. 2019
Autor: ČAOH

Informace České asociace odpadového hospodářství


Foto: Shutterstock

Již 1. dubna 2019 vstoupí v účinnost část novely (č. 210/2018) vyhlášky Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.)…

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) přináší přehlednou informaci o nových povinnostech a o tom, jak je mohou obce efektivně splnit.

Uvedená vyhláška k zákonu o odpadech řeší oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelných odpadů a nebezpečných komunálních odpadů v obcích. Obce mohou oddělený sběr provádět prostřednictvím:

a) sběrných dvorů,
b) zařízení podle zákona o odpadech (§ 14 odst. 1) a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení (§ 33b),
c) velkoobjemových kontejnerů,
d) sběrných nádob,
e) pytlového způsobu sběru, nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).  

 

Novela vyhlášky nyní přináší pro systémy třídění odpadů v obcích dvě důležité změny – celoroční sběr BRKO a nově i sběr jedlých olejů a tuků.

První důležitá změna – Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) – celoroční sběr

Podle novely vyhlášky budou muset od 1. dubna 2019 obce zajišťovat sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (rostlinného původu) celoročně, tedy nikoliv pouze od 1. dubna do 31. října jako tomu bylo dosud. Novela však dává v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) obcím možnost, aby přizpůsobily četnost svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.

Jak bylo uvedeno, povinnost zajistit celoročně sběr BRKO je vázána na odpady rostlinného původu (odpady ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného původu).  Jak ve své metodice k obecně závazným vyhláškám pro obce uvádí Ministerstvo vnitra, může se jednat o sběr dvou druhů odpadů katalogových čísel 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad) a 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (kuchyňské odpady rostlinného původu). Obec tedy není povinna zajistit oddělený sběr biologického odpadu živočišného původu (jako např. maso, kosti, mléčné výrobky, vajíčka včetně skořápek aj.). S ohledem na následný způsob využití odpadů v konkrétním, k tomu určeném, zařízení může ale obec společné soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu s biologickým odpadem živočišného původu umožnit. Je ale třeba dodržet požadavky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

Povinnost obcí zajistit sběr BRKO je rovněž podle vyhlášky považována za splněnou, pokud má obec na svém území zavedený systém komunitního kompostování podle § 10a zákona o odpadech, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

Vytříděný biologicky rozložitelný odpad tedy nekončí ve směsném komunálním odpadu, za jehož skládkování obce platí nemalé poplatky, ale je jako cenná surovina například kompostován a tím dále využit. Obce na základě zájmu svých občanů pořizují kompostéry (např. s dotací z OPŽP) či speciální hnědé kontejnery, které pak občanům přímo pronajímají či zapůjčují a přes oprávněné firmy zajišťují následný svoz. Řada obcí má již v současné době sběr BRKO zaveden celoročně. Jako příklad takové dobré praxe je možné uvést Hradec Králové, Ostravu, Rožnov pod Radhoštěm a mnoho dalších.

Druhá důležitá změna – Sběr jedlých olejů a tuků

Novela vyhlášky přináší rovněž novou povinnost pro obce zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (§ 2 odst. 7). Tedy např. použitý olej po smažení jídel z domácností. Tuto povinnost však budou obce mít až od 1. ledna 2020.

Bohužel použité jedlé oleje a tuky končí v současné době často zcela nesprávně v kanalizaci, kde způsobují nemalé potíže, když postupně ulpívají na stěnách a snižují tak průchodnost. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která se po regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, případně je mohou zpracovat také bioplynové stanice.

Sběr jedlých olejů a tuků budou obce povinny zajistit celoročně. Vyhláška přitom stanoví, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Tuto povinnost obcí rovněž nelze splnit ani odevzdáním použitých olejů do systému komunitního kompostování v dané obci, pokud takový systém obec má.

Řada obcí již v předstihu sběr jedlých olejů a tuků zavedla. Použitý olej občané mohou odevzdávat na sběrných dvorech nebo do speciálních kontejnerů. Důležitou podmínkou je, aby použité oleje byly občany do kontejnerů odevzdány v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích. Odpadové firmy svoz a likvidaci jedlých olejů nabízí. Speciální kontejnery jsou v obcích umístěny většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad (jako je papír, plasty, sklo), barevně se ovšem tzv. ,,tuktejnery“ liší obec od obce.

Podle informací ČAOH již probíhá sběr jedlých olejů v ČR zhruba v desetině obcí, například v Břeclavi, Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Přerově, Olomouci, Pardubicích, Uničově, Dolních Břežanech nebo v Praze (např. Praha 2 zavedla speciální kontejnery – viz zde).

Číst dále

 

Zdroj: enviweb.cz