Bezpečnost potravin

Biosumit 2016 splnil očekávání

Vydáno: 21. 11. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ k průběhu konference Biosummit 2016.

Ve dnech 14. – 15. 11. 2016 proběhla v Praze konference BIOSUMMIT 2016, jejíž byl ÚKZÚZ i v letošním roce odborným partnerem. Konference se konala za velkého zájmu účastníků nejen z České republiky, mezi hosty byli i zástupci z dalších 12 zemí.

Na konferenci zazněly nové informace a zkušenosti s fungováním EZ v jednotlivých zemích a prezentovány byly i konkrétní příklady regionálních projektů. Byly zmíněny možnosti EZ na poli udržitelnosti, jeho přínosy pro ochranu půdy, udržení vody v půdě a krajině,  biodiverzity, vylepšení  klimatických změn a jeho přínos v ochraně přírody, životního prostředí pro budoucí generace.

Na konkrétních příkladech fungujících ekofarem, specializujících se na rostlinnou, živočišnou nebo kombinací obou výrob byla představena jejich funkčnost a filozofie ekozemědělství v praxi.

Dalším tématem byla i role spotřebitele, možnosti zvýšení odbytu produkce, kdy např. v ČR jedna třetina produkce z ekologického zemědělství končí na konvenčním trhu nebo je určena na vývoz. MZe v tomto ohledu plánuje projekty, které by měly tuto situaci vylepšit.

Představeny byly také možnosti spolupráce ve výzkumu a poradenství a jejich přenos do praxe, včetně propagace směrem k veřejnosti. Prezentovány byly i příklady funkčních modelových ekofarem a procesy poradenství v ekologickém zemědělství v Rakousku, Polsku nebo Ukrajině.

O tématech, která pokrývá v ekologickém zemědělství v ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, hovořil Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ. Ve své prezentaci zmínil priority ústavu v této oblasti, kdy právě podpora udržitelného zemědělství je jedním z cílů koncepce rozvoje ÚKZÚZ  2016- 2020. Uvedl rozsah činností, které ÚKZÚZ provádí, počínaje úředními kontrolami (od r. 2010) přes odběry vzorků a možnosti analýz, které jsou prováděny v našich akreditovaných laboratořích, správu elektronické databáze bioosiv i pokusnické činnosti v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, více v příloze níže.

V roli moderátora a odborného garanta celé akce byl Jiří Urban, ředitel Sekce rostlinné výroby ÚKZÚZ a zároveň jeden ze spoluzakladatelů ekologického zemědělství v České republice, který v závěru konference vedl diskusi s účastníky o produkčních možnostech ekologických farem, výši cen biopotravin v maloobchodu, modelových farmách a o tématech pro příští ročník Biosummitu.

Na konferenci představili své příspěvky významné osobnosti a odborníci z ekologického zemědělství, jejich jména jsou uvedena na webu BIOSUMMITU 2016 –  http://www.biosummit.eu/ , kde také zanedlouho naleznete jednotlivé prezentace.

Ivana Kršková, PR  

Příloha

Zdroj:  ÚKZÚZ


Více fotografiií – viz webové stránky ÚKZÚZ