Bezpečnost potravin

Biopesticidy a jejich uvádění do praxe v Británii a USA

Vydáno: 15. 12. 2004
Autor:

Výhodou biopesticidů je, že nejsou škodlivé pro obratlovce a téměř neznečištují životní prostředí. Bývají specifické vůči hostiteli, což je příznivé z perspektivy integrované ochrany proti škůdcům. Bohužel tyto nové výrobky zatím nepronikají na trh tak rychle, jak by se dalo očekávat na základě výsledků výzkumu. Jednou z překážek jejich komerčního využití jsou ve Velké Británii vysoké náklad

     Výhodou biopesticidů je, že nejsou škodlivé pro obratlovce a téměř neznečištují životní prostředí. Bývají specifické vůči hostiteli, což je příznivé z perspektivy integrované ochrany proti škůdcům. Bohužel tyto nové výrobky zatím nepronikají na trh tak rychle, jak by se dalo očekávat na základě výsledků výzkumu. Jednou z překážek jejich komerčního využití jsou ve Velké Británii vysoké náklady na jejich registraci ve srovnání s jejich potenciální komerční návratností. V rámci nové legislativy Evropské komise je totiž nyní poplatek za registraci biopesticidu až dvakrát vyšší než poplatek za registraci chemické látky, a sice 45 000 liber. Tento nepoměr mezi registračním poplatkem a reálnou prodejní cenou biopesticidů vylučuje z jejich použivání zejména menší společnosti, které jsou často inovátory v tomto druhu ochrany proti škůdcům a chorobám.

     Další překážkou zavádění biopesticidů je nevhodnost systému vytvořeného k hodnocení jejich účinnosti a eventuálních toxických účinků. Podle jednoho z představitelů nového britského zastoupení Asociace výrobců biopesticidů (International Biocontrol Manufacturers´Association, IBMA) neexistuje žádný oficiální postup pro registrování biopesticidů. Není například dořešeno, jaké údaje by měli výrobci biopesticidů uvádět na svých produktech. Vzhledem k tomu, že britská vláda dosud nestanovila jednotné požadavky na registraci těchto nových přípravků, mají britští zahradníci k dispozici pouze hrstku schválených výrobků, a to takových, které byly registrovány již před mnoha lety a jen pro ochranu proti škůdcům.

 

Jiná situace je ve Spojených státech

     Na rozdíl od Velké Británie je situace ve Spojených státech velice odlišná. V USA byl totiž založen projekt, který využívá při zavádění biopesticidů do praxe partnerství vlády a průmyslu. Tento projekt se nazývá Mezinárodní výzkumný projekt 4 (International Research Project 4, IR – 4) a byl zaveden již v roce 1963 kvůli ochraně pěstitelů menšinových plodin, což jsou podle americké definice plodiny, které se pěstují na ploše do 120 000 ha. Mezi tyto plodiny patří většina ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. V posledních 20 letech byl v rámci IR – 4 vypracován program, který financuje jak výzkum, tak účinnost aplikace biopesticidů. Díky zrychlení schvalovacího systému bylo zaregistrováno již více než 300 těchto preparátů. Velmi významné je samozřejmě i to, že IR – 4  dostává každým rokem 8 milionů liber státní dotace. K rozšíření biopesticidů přispívá svým postojem i legislativní orgán Environmental Protection Agency, který považuje biopesticidy za menší možné riziko než konvenční produkty, a proto požaduje méně registračních údajů. Biopesticidy jsou dnes často zaregistrovány v době kratší než jeden rok, kdežto například registrace biopesticidů na bázi houby Beauveria bassiana britskou organizací Pesticide Safety Directorate (PSD) trvala 6 let. Přitom se tento produkt v USA legálně používá pro výrobu přípravků určených pro britský trh.

     V současné době se ve Velké Británii chystají opatření, aby byly biopesticidy více dostupné. V tomto směru pracuje zejména Poradní komise pro pesticidy (Advisory Committee on Pesticides), což je skupina odborníků, která radí ministrům ve věci ochrany proti škůdcům. Tito odborníci pracují v současnosti na možnosti širšího využití alternativ ke konvenčním technikám ochrany, včetně biologické, zvážení jejích rizik a odhadu možného rozsahu použití jednotlivých přípravků.

Rovněž by se měly rychleji schvalovat přípravky, které již byly schváleny jinde v Evropské unii. Současný postup schvalování konvenčních pesticidů vyžaduje, aby byl pro každý přípravek stanoven maximální obsah reziduí (Maximum Residue Level – MRLs). Toto ovšem není možno požadovat u biopesticidů, a proto je potřeba najít v rámci Evropské unie nový schvalovací postup.

Je absurdní, že ačkoliv britská vláda utratí 13 milionů liber na základní výzkum alternativních technik ochrany plodin, nejsou pěstitelé o těchto nových možnostech dostatečně informováni, a proto je nevyužívají. Nedávno zahájil PSD pilotní plán pro produkty založené na feromonech, rostlinných extraktech nebo biologických organismech. Pozitivní je, že tento plán počítá se sníženými náklady na registraci. K jednoduššímu postupu registrace biopesticidů se přiklání i Evropská unie.

 

Větší výběr pro pěstitele

     Nové produkty v oblasti biopesticidů mohou nabízet větší výběr v ochraně plodin, ale nejsou samospasitelné. Zpráva ACP sděluje, že je stále krajně nepravděpodobné že by pěstitelé mohli dosáhnout stejné úrovně ochrany proti škůdcům s těmito alternativními prostředky jako s konvenčními pesticidy. Na rozdíl od mnoha chemikálií totiž biopesticidy málokdy škůdce úplně zlikvidují. Je tudíž nutno počítat s určitou mírou škod. Další nevýhodou také je, že jsou  mnohem dražší.

     Je třeba se rovněž zamyslet nad tím, jak případné použití biopesticidů přijme veřejnost. Někteří experti zpochybňují jejich zařazení do pesticidů, další jsou zvědaví na to, jak někteří spotřebitelé budou reagovat, když se dozvědí, že jejich potrava je postřikována živými organismy.

     Navzdory velkému množství nových produktů přicházejících ze Spojených států je jejich přijímání pěstiteli stále váhavé. Někdy je to tím, že biopesticidy z různých důvodů nefungovaly správně, a proto se mnozí zemědělci zdráhají vyzkoušet další. Nejednotnost existuje rovněž v tom, co všechno se pod pojem biopesticidy zahrnuje. Ve Velké Británii jsou to pouze produkty, které obsahují mikroorganismy, kdežto ve Spojených státech k nim patří i přirozeně se vyskytující chemikálie, jako jsou feromony, rostlinné extrakty a látky vytvářené geneticky modifikovanými rostlinami. Celkové množství přípravků dostupných na trhu USA je tudíž i mnohem vyšší.

Rozporuplné je zařazení přípravků s nematody. Ačkoliv je možno je z hlediska jejich aplikace rovněž považovat za biopesticidy, jsou vzhledem k mnohobuněčné struktuře použitých organismů britskými zákonodárci klasifikovány stejně jako produkty obsahujících hmyz. Jejich využití rovněž řídí zvláštní úřad, a sice Advisory Committee on Releases to the Environment (ACRE). Vzhledem k tomu, že v předpisech vydávaných ACRE se nehledí na bezpečnost spotřebitele nebo osoby, která s přípravky manipuluje, je na trhu k dostání více přípravků s nematody než s mikroorganismy. Tak například, co se týká biopesticidů obsahujících bakterie Bacillus thuringiensis (Bt produkty), je ve Velké Británii k dispozici jen jeden produkt, a sice DiPel od společnosti Fargro, ačkoliv ve světě je dostupných více než 40 Bt produktů. Připomeňme zde, že Bt produkty byly vyvinuty již v 70tých letech pro likvidaci housenek, brouků a moskytů a jsou ve světě nejvíce prodávanými biopesticidy. Dva další biopesticidy schválené ve Velké Británii jsou Mycotal a Vertalec od společnosti Koppert. Oba obsahují houbu Verticillium lecanii, likvidující hmyz.

     Další přípravky, na nichž se ve světě pracuje, jsou vyvíjeny proti půdním, vzdušným a posklizňovým chorobám a také k likvidaci plevelů. Protože je schvalování biopesticidů velice těžkopádné, zaměřují se některé společnosti na vývoj některých neobvyklých typů produktů, jako jsou například stimulátory růstu nebo půdní kondicionéry, které mohou také působit jako pesticidy, ale protože jejich základní funkcí je něco jiného, nepodléhají stejnému schvalovacímu řízení. A touto slibnou cestou se ubírá i úřad Advisory Committee on Pesticides.

Grower,  2004, January 22, s. 23–25     (Vo)