Bezpečnost potravin

Bakterie způsobující hnědou hnilobu si vyžádala mimořádná rostlinolékařská opatření

Vydáno: 4. 5. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 3. 5. 2017.

Upozorňujeme na vydání Nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum, která napadá brambor, rajče, lilek, ale i řadu dalších rostlin, včetně rostlin volně rostoucích a plevelných. Nařízení bylo vydáno z důvodu opakovaných pozitivních nálezů této bakterie ve vodních tocích Dyje, Jevišovka a Labe. Závlahová voda z těchto toků, v níž je bakterie přítomna, může být závažným zdrojem infekce jejích hostitelských rostlin.

Ve vydaném Nařízení jsou vymezeny konkrétní úseky vodních toků, které  jsou na základě opakovaného výskytu bakterie označeny za zamořené. Nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních (MRO) se vztahuje také na pozemky zavlažované vodou z těchto úseků.

Stanoveny jsou  i způsoby a podmínky pro nakládání s nesadbovými hlízami bramboru pravděpodobně zamořenými bakterií ze závlah vodou, označenou jako zamořenou.

Součástí Nařízení jsou podmínky pro profesionální pěstitele brambor, rajčat a lilku podezřelých ze zamoření bakterií a zpracovatele brambor podezřelých ze zamoření bakterií (podniky, kam budou ke zpracování, včetně mytí a balení, dodány pravděpodobně zamořené hlízy). Tito jsou v souladu s platnou legislativou  povinni provádět očistu a dezinfekci objektů a předmětů, které přišly do kontaktu s rostlinným materiálem označeným za pravděpodobně zamořený bakterií, a nakládat stanoveným způsobem se zbytky rostlin a hlíz.

Pokud se při úředním průzkumu ÚKZÚZ prokáže opakovaný výskyt bakterie v jiných úsecích vodních toků, vymezí ÚKZÚZ další úseky vodních toků, na které se budou vztahovat nařízená MRO.

Nařízení ÚKZÚZ o MRO k ochraně proti šíření bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody je zveřejněno na úřední desce ÚKZÚZ i MZe a po jeho sejmutí z úředních desek (dne 11. 5.) bude k dispozici na internetových stránkách ÚKZÚZ v části Ochrana proti škodlivým organismům. Souběžně o vydaném Nařízení informuje ÚKZÚZ dotčené zemědělské podniky na regionální úrovni.  

Ivana Kršková, PR  

Pozn. Bakterie Ralstonia solanacearum (dále jen „bakterie“), původce bakteriální hnědé hniloby bramboru, je škodlivým organismem, který je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření bakterie stanovuje vyhláška č. 331/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je v souladu se směrnicí Rady 98/57/ES, o ochraně proti Ralstonia solanacearum, ve znění směrnice Komise 2006/63/ES

Zdroj: ÚKZÚZ