Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – únor 2021

Vydáno: 15. 2. 2021
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.  

Kadmium

Dietární expozice kadmia v kombinaci s dalšími zdroji (kouření, pracovní expozice, aj.) může představovat významný rizikový faktor. Kontrola by měla být zaměřena především na rostlinné produkty (zelenina a cereálie) a specifické potraviny živočišného původu. K významným expozičním zdrojům patří brambory, běžné a jemné pečivo, mouka a bramborové lupínky. Nejvyšší koncentrace kadmia byly zaznamenány v kakau, bramborových lupíncích, špenátu, koření, celeru, arašídech, čokoládě a čokoládových cukrovinkách, sóji, vepřových játrech a hořčici. Podíl potravin živočišného původu na expozici kadmiu je ve srovnání s rostlinnými potravinami nízký.

Evropská Komise předložila dokument od EFSA s daty výskytu kadmia v různých potravinách pro možnou diskusi o revizi ML pro kadmium. Jedná se o kategorie kořenové a hlíznaté zeleniny, ostatních druhů zeleniny, obilovin, ovoce, olejnatých semen, hub, skořápkových plodů, počáteční a pokračovací kojenecké výživy, nápoje pro kojence a malé děti, sůl, a další. Níže jsou uvedeny příklady z návrhu ML pro některé kategorie potravin (poznámka – výčet kategorií potravin z návrhu, a tedy i výčet ML, není v níže uvedené tabulce úplný).

Návrh revidovaných a nových ML:

Potraviny (1)

 

3.2

Kadmium

ML
(mg/kg čerstvé hmotnosti)

3.2.1

Ovoce (27) a skořápkové plody (27)

 

3.2.1.2

Maliny

0,040

3.2.1.4.1

Skořápkové plody kromě piniových oříšků

0,20

3.2.1.4.2

Piniové oříšky

0,30

3.2.5

Košťálová zelenina (27)

 

3.2.5.1

Košťálová zelenina jiná než listová

0,040

3.2.6

Košťálová zelenina listová

0,10

3.2.9

Houby (27)

 

3.2.9.3

Volně rostoucí houby

0,50

3.2.11

Olejnatá semena (*)

 

3.2.11.4

Hořčičná semena

0,30

3.2.11.5

Lněná a slunečnicová semena

0,50

3.2.11.6

Maková semena

1,2

3.2.20

Sůl

0,50

 
Potraviny uvedené v příloze nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2022 (datum použitelnosti nových ML), mohou zůstat na trhu do 30. června 2022. 

Olovo

Obsah olova v potravinách vyžaduje trvalou pozornost kontrolního systému. Pozornost je nutno věnovat především kontrole obilovin a výrobků z nich, brambor a některých dalších potravin především
rostlinného původu.

Komise předkládá návrh nařízení pozměňující a doplňující ML olova pro výživu kojenců a malých dětí, droby, víno, aromatizované víno, likérové víno, sušené koření a sůl.  

Aktuální návrh ML:

3.1

Olovo

Maximální množství(mg/kg čerstvé hmotnosti)

3.1.2

Počáteční, pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (*)

uváděná na trh ve formě prášku (3) (29) 

uváděná na trh v tekuté formě (3) (29)

  

0,020

0,010

3.1.3

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (29), kromě příkrmů uvedených v bodě 3.1.5

0,020

3.1.4

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti, kromě těch uvedených v bodě 3.1.5 

uváděné na trh ve formě prášku (3) (29) 

uváděné na trh v tekuté formě (3) (29)

 
 

0,020

 0,010

3.1.5

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, kromě nápojů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.4 

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být
rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv (4)

které mají být připraveny louhováním nebo vařením (29)

 

0,020

 
0,50

3.1.7

Droby (6)

ze skotu a z ovcí

z prasat

z drůbeže

 

0,20

0,15

0,10

3.1.13

Kořenová a hlíznatá zelenina (kromě kozí brady, čerstvého zázvoru a čerstvé kurkumy), cibulová zelenina, košťálová zelenina vytvářející růžice, košťálová zelenina vytvářející hlávky, kedlubny, lusková zelenina a stonková zelenina (27) (53)

0,10

3.1.15

Volně rostoucí houby, čerstvá kurkuma a čerstvý zázvor

0,80

3.1.21

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína), jablečné, hruškové a ovocné víno (11)

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2020 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

 
 

0,20

 0,15

0,10

3.1.22

Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (13)

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2020 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

 

 
0,20

0,15

 0,10

3.1.23

Likérová vína vyrobená z hroznů (**)

 

 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

0,15

3.1.26

Sušené koření (29)

–  z plodů a bobulí (fruit spices) 

–  z kořenů a oddenků (root and rhizome spices) 

–  z kůry (bark spices) 

–  z pupenů a blizen (bud spices and flower pistil spices) 

–  ze semen (seed spices)

 

0,60

1,50

2,0

1,0

0,90

3.1.27

Sůl kromě následujících nerafinovaných solí: „fleur de sel“ a „šedá sůl“, které se sklízejí ručně ze slanisek s jílovitým dnem

1,0

 

Následující nerafinované soli: „fleur de sel“ a „šedá sůl“, které se sklízejí ručně ze slanisek s jílovitým dnem

2,0

 
Potraviny uvedené v příloze nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2022 (datum použitelnosti nových ML), mohou zůstat na trhu do 30. června 2022.  

Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit
otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy představila návrh maximálních limitů (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle. 

Aktuální návrhy ML:

Potravina

Návrh ML pro kyselinu kyanovodíkovou v mg/kg  

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno (*)

225

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele

20/35

Maniok (čerstvý, loupaný)

50

Mouka z manioku

10

(*) ML se nevztahuje na lněné semeno určené pro produkci oleje 


Δ9-THC (Δ9-tetrahydrokanabinol)

Úřad EFSA provedl hodnocení akutní dietární expozice Δ9-THC. Z hodnocení vyplývá, že v některých případech existuje zdravotní riziko plynoucí z překročení akutní referenční dávky (AfRD 1 µg/kg tělesné váhy) pro dospělé. EK představila návrh ML pro sumu Δ9-THC a jeho kyseliny Δ9-THCA pro konopná semena a výrobky z nich nebo je obsahující (viz tabulka níže). 

Návrh ML (suma Δ9-THC a Δ9-THCA):

Konopná semena

3,0 mg/kg

Rozemletá konopná semena (prášek z konopných semen), (částečně) odtučněná konopná semena
(výlisky – koláč) (mouka z konopných semen), otruby z konopných semen

3,0 mg/kg

Konopný olej

7,5 mg/kg

Opiové alkaloidy

Opiové alkaloidy jsou přítomny v opiu (pryskyřice z nezralých makovic máku setého). Mezi zástupce opiových alkaloidů patří například morfin, kodein, thebain, noskapin, papaverin a další. Tyto alkaloidy mohou kontaminovat (například při sklizni) maková semena, která přirozeně opiové alkaloidy neobsahují (nebo jen v nepatrné míře), a skrze ně se dostat do potravin. Některé skupiny populace jako například těhotné ženy, kojenci, osoby starší 75 let nebo osoby se zhoršenou respirační funkcí jsou citlivější na nepříznivé účinky morfinu, hlavního opiového alkaloidu v máku. EK navrhla ML pro některé opiové alkaloidy v máku a v některých produktech obsahující mák (viz tabulka). 

Návrh ML pro opiové alkaloidy:  

Potravina

Navrhovaný ML pro morfinové ekvivalenty
(*) mg/kg  

Celá, rozdrcená, rozemletá maková semena umístěná na trh pro konečného spotřebitele 

20

Pekařské výrobky (**) obsahující maková semena a/nebo produkty z nich odvozené (***)

1,5

(*) maximální hladina se vztahuje na součet morfinu a kodeinu, přičemž na hladinu kodeinu se použije faktor 0,2, tj. maximální hladina se vztahuje na součet morfin + 0,2 x kodein.
(**) pekařské výrobky zahrnují také pochoutky a snacky na bázi mouky k přímé spotřebě
(***) provozovatel potravinářského podniku dodávající mák provozovateli potravinářského podniku vyrábějící pekařské výrobky poskytne takovému výrobci veškeré potřebné informace, případně včetně analytických údajů, aby umožnil výrobci pekařských výrobků uvádět na trh výrobky v souladu s maximálním limitem  


Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. EK navrhuje snížit dosavadní ML pro sklerocia námele na 0,2 g/kg (doposud 0,5 g/kg); tato hodnota bude lépe odpovídat zamýšleným maximálním limitům pro námelové alkaloidy. EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK navrhla stanovit maximální limity pro různé výrobky na bázi obilovin. Hodnota maximálního limitu představuje sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). 

Aktuálně navržené maximální hodnoty:  

Potravina

návrh ML

2.9.1 Sklerocia námele

 

2.9.1.1 Nezpracované obiloviny kromě kukuřice, žita a rýže

0,2 g/kg

           Nezpracované žito

0,5 g/kg do 30. 6. 2023
0,2 g/kg od 1. 7. 2023

2.9.2 Námelové alkaloidy

 

2.9.2.1 Výrobky z mletých obilovin – ječmene, pšenice, špaldy a ovsa – „světlá mouka“ – s obsahem popela méně než 900 mg/100 g

100 µg/kg
50 µg/kg od 1. 7. 2023

2.9.2.2 Pšeničný lepek

250 µg/kg

2.9.2.2 Výrobky z mletých obilovin – ječmene, pšenice, špaldy a ovsa – celozrnná mouka“ – s obsahem popela rovno či více než 900 mg/100 g
Ječmen, pšenice, špalda, oves uváděný na trh pro konečného spotřebitele

150 µg/kg

2.9.2.3 Výrobky z mletých obilovin – žita
Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500 µg/kg do 30. 6. 2023, 250 µg/kg od 1. 7. 2023

2.9.2.4 Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

20 µg/kg

 

Tropanové alkaloidy

Tropanové alkaloidy jsou rostlinné toxiny, jejichž zdrojem jsou rostliny z čeledi lilkovitých (lilek černý, durman, blín) a svlačcovitých (svlačec obecný, opletník plotní) při jejich nedostatečné eliminaci. Semena plevelů se pak dostanou do zrna pěstované kultury. Kontaminací jsou ohroženy zejména tzv. nepravé obiloviny, jako je proso, čirok a pohanka z důvodu podobného tvaru semen. V současné době je regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 obsah atropinu a skopolaminu pouze v příkrmech pro kojence a malé děti.

Podle hodnocení dietární expozice úřadem EFSA může docházet u některých skupin populace (zejména u kojenců, batolat a dětí) k překročení bezpečné hladiny atropinu a skopolaminu. Vysoké nálezy těchto dvou tropanových alkaloidů byly zjištěny v čajích a bylinných nálevech, cereálních tyčinkách a koření a v některých kukuřičných výrobcích. Z těchto důvodů jsou navrženy maximální limity i pro tyto kategorie potravin. 

Aktuálně navržené maximální hodnoty:  

Tropanové
  alkaloidy

návrh ML (µg/kg)

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku, kukuřici nebo produkty z nich odvozené

1,0

1,0

 

Suma atropinu a
  skopolaminu

8.2.2 Nezpracované proso a čirok

5

8.2.3 Nezpracovaná kukuřice kromě:

– nezpracované kukuřice pro účely zpracování „mokrým“ mletím
– nezpracované kukuřice pro výrobu popkornu 

15

8.2.4 Nezpracovaná pohanka

10

8.2.5 Kukuřice pro výrobu popkornu        
  Proso, čirok a kukuřice uváděný na trh pro konečného spotřebitele        
  Mlýnské produkty prosa, čiroku a kukuřice

5

8.2.6 Pohanka uváděná na trh pro konečného spotřebitele        
  Mlýnské produkty z pohanky 

10

8.2.7 Bylinné čaje (sušený produkt) s výjimkou bylinných čajů uvedených v bodě 8.2.8

25

8.2.8 Bylinné čaje ze semen fenyklu, anýzových semen a směsi složené výhradně z těchto semen, pokud nejsou určeny pro kojence a malé děti

50

8.2.9 Bylinné čaje (v tekuté formě)

0,2

 

Ochratoxin A

Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské Komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky či kakao. Úřad EFSA byl požádán o vědecké stanovisko k ochratoxinu A v potravinách.

V současné době se diskutuje o návrhu ML pro ochratoxin A v potravinách, pro které v současné době limit neexistuje a o návrhu ML v potravinách, pro které v současné době limity existují, a uvažuje se o jejich úpravě. 

Aktuální návrhy ML:

Potravina

Návrh maximálních limitů (µg/kg)

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

Ostatní sušené ovoce

8,0

2,0

Všechno koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.   

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15

 20

15

Sušené bylinky

Kořen zázvoru

Proskurník lékařský, kořeny pampelišky, květy pomerančovníku (orange blossoms) pro použití v bylinných čajích

10

15

20

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby a produkty z nich zpracované     

5,0

Pistácie

5,0

Kořen lékořice umístěný na trh pro konečného spotřebitele

Lékořicové bonbóny (candies)

Lékořicový prášek získaný přímo z kořene lékořice

Lékořicový prášek získaný z čistého lékořicového extraktu

20

20

20

80

Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka
slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

3,0

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

3,0

Rozpustná káva (instantní káva)

5,0

 

Návrh rozdělit stávající kategorii 2.2.2 (v nařízení 1881/2006):

2.2.2 a: Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně
  zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě
  kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.2 b a 2.2.2 c

3,0

2.2.2 b: Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

2,0 – 3,0

2.2.2 c: Nápoj ze sladu

3,0

  

Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

 

Navrhované ML v µg/kg

1.  Nezpracované obiloviny

 

1.1   ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice (18)(37)

100

1.2   oves (s plevou) (18)

1250

1.3   jiné obiloviny (18)

50

2.  Zrna obilovin umístěná na trh pro konečného spotřebitele

 

2.1   oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

50

2.2   jiné obiloviny

20

3.  Výrobky z obilovin

 

3.1   obilné otruby, mleté výrobky z ovsa včetně ovesných vloček a mleté výrobky z kukuřice

50

3.2   jiné mleté výrobky z obilovin

20

3.3   chléb (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie včetně tvarovaných cereálních vloček kromě ovesných vloček, těstoviny

Varianta A: 20
Varianta B: uplatnit článek 2 nařízení 1881/2006
Varianta C: kombinace varianty A a B

3.4   obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

10

  

Deoxynivalenol (DON)

DON je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných
zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení ze stávajících limitů (viz tabulka níže). 

Aktuální navržené ML:

1

Deoxynivalenol
 

Poznámky

Navržené ML
  pro DON (µg/kg)

1.1

Nezpracované obiloviny

kromě rýže, produktů v kat. 1.2, 1.3 a nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1000

1.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice a nezpracovaná  kukuřice

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování 

výjimka se týká pouze nezpracované kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místa určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu)

1250

1.3

Nezpracovaný oves (s plevou)

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1750

1.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

kromě rýže

750

 

1.5

Produkty z mletých obilovin

kromě rýžových produktů a produktů v kat. 1.6

600

1.6

Mleté produkty z kukuřice

zde se stálé jedná o možném rozdělení této kategorie na dvě podkategorie (podle velikosti částic pomleté frakce) s dvěma maximálními limity

1000

1.7

Chléb, ostatní pečivo včetně jemného pečiva, svačinky z obilovin a snídaňové
  cereálie

kromě rýžových produktů

400

1.8

Těstoviny

těstovinami se myslí těstoviny s vlhkostí přibližně 12 %

500

1.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti

kromě rýžových produktů 

maximální limit se vztahuje na sušinu produktu
  v okamžiku jeho umístění na trh 

sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006

150

 

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení. Jelikož toto přezkoumání musí být hotovo do dubna 2021, EK zahájila diskuzi nad možnými změnami porovnávacích hodnot. Aktuálně jsou navrhovány tyto změny v porovnávacích hodnotách: 

Potravina

Aktuální porovnávací
  hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě)

500

500

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry
Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta

750

600

Měkký chléb

a) Pšeničný chléb

b)Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

100

 

50

75

Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše)

— výrobky z otrub a celozrnné cereálie, neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

— pšeničné (včetně pšenice špaldy) a žitné výrobky

— výrobky z kukuřice, ovsa, ječmene a rýže

— obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

 

 
300

  

300

 
150

 

 

 
300

  

200

 
150

 
400

Sušenky a oplatky (včetně spekulatius)

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pikantních snacků)

Křupavý chléb

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

 
400

  

350

800

300

250

  

300

700

200

Pražená káva

400

400

Instantní (rozpustná) káva

850

850

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky

 

500

 
(*)

4000

 

450

 

 

3500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti

150

100

 

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě dat o výskytu akrylamidu v EFSA databázi. 

Potravina

Navržená porovnávací hodnota (µg/kg)

Pokrmy na bázi brambor (jako je rösti)

– rösti

– jiné

600

800

250

Bramborové krokety

300

Sušené švestky

60

Stolní olivy

300

Stolní olivy (konzervované)

400

Ovocné lupínky/chipsy

250

Zeleninové lupínky jiné než bramborové a obilninové

700

Kakaový prášek

150

Zpracovaná cibule

700

Zeleninové hranolky jiné než bramborové

500

 

Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Evropská Komise na jednání pracovní skupiny pro kontaminanty v potravinách otevřela diskuzi ohledně
možnéhonastavení maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery a glycidyl estery u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. V úvahu připadají ML pro následující kategorie potravin: margaríny a podobné produkty; rybí maso/produkty; obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů); pokrmy k přímé spotřebě pro kojence a malé děti; chléb a pečivo jiné než křupavý chléb; křupavý chléb; sušenky (včetně sušenek s náplní); krekry; trvanlivé pečivo a koláče; majonéza; koření a extrakty; doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny; bramborové/zeleninové lupínky; hranolky; (čokoládové) pomazánky; snídaňové cereálie.