Bezpečnost potravin

Aktuálně o stavu veterinární legislativy

Vydáno: 13. 9. 2003
Autor:

Orientační přehled o stavu transpozice EU legislativy do legislativy ČR.

Transpozice, neboli přejímání veterinární legislativy Evropské unie není v českém podání jednoduchá věc, přesto se blíží ke zdárnému konci. Opravdu to vypadá tak, že vše důležité nabude účinnosti požadovaný půlrok před očekávaným přijetím ČR do EU. O našich dosavadních krocích a plánovaných posledních prováděcích vyhláškách k novelizovanému veterinárnímu zákonu, který nabyl účinnosti 1. července bude při své návštěvě naší republiky informován evropský komisař David Byrne.

Kromě zmíněné novelizace veterinárního zákona již nabylo účinnosti šest prováděcích vyhlášek, další čtyři byly již projednávány v Legislativní radě vlády a měly by nabýt účinnosti v září, jedna, týkající se informatiky je stále ještě v Legislativní radě vlády a dvanáctá v připomínkovém řízení na MZe. Pracuje se na dalších devíti, které se týkají obchodování na komunitárním trhu a nabudou účinnosti až okamžikem vstupu ČR do EU.

A zde je aktuální orientační přehled o stavu transpozice EU legislativy do legislativy ČR:

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), nabyla účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Novelu provádí zákon č.131/2003 Sb.

Pro snazší pochopení obtížnosti přejímání legislativy EU je vhodné uvést nejprve postup přijímání prováděcích předpisů, tj. vyhlášek: Projednávání vyhlášek, které vlastně znamenají převzetí jednotlivých Směrnic Rady Evropské unie na základě zmocňovacích ustanovení novely zákona má následující postup, který je dán legislativními pravidly vlády a je časově značně náročný:

A.- Na MZe projdou vyhlášky vnitřním připomínkovým řízením jednotlivými útvary ministerstva a po schválení operativní poradou ministra jsou postoupeny do vnějšího připomínkového řízení ostatním ministerstvům a představitelům té sféry, které se dotýká (například Agrární komoře, Potravinářské komoře, Komoře veterinárních lékařů, chovatelským a zpracovatelským svazům apod.). Po vypořádání jejich připomínek odešle MZe vyhlášky do Legislativní rady vlády.
B. – V Legislativní radě vlády jsou pak vyhlášky projednávány v komisích, do nichž jsou sekretariátem přiděleny.
C. – Po odsouhlasení v legislativní radě vlády může ministr zemědělství vyhlášky podepsat.
D. – Po podpisu ministrem je vyhláška předána do Sbírky zákonů, kde je zveřejněna.
To není krátký proces.

Z prováděcích vyhlášek již nabyly účinnosti následující:
1. Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

2. Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

3. Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

4. Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 14.7.2003.

5. Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

6. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

Prováděcí předpisy, které již byly podepsány ministrem zemědělství a čekají na zveřejnění ve Sbírce zákonů:

7. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
Předpokládané nabytí účinnosti: září 2003

8. Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.
Předpokládané nabytí účinnosti: září 2003

9. Vyhláška o obecných a zvláštních opatřeních pro tlumení nákaz zvířat a jejich zdolávání a o ochraně zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.
Předpokládané nabytí účinnosti: září 2003

10. Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.
Předpokládané nabytí účinnosti: září 2003

Legislativní radou vlády je po vnějším připomínkovém řízení nyní projednáván následující prováděcí předpis:

11. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy.

Ve vnějším připomínkovém řízení jsou následující předpisy:

12. Vyhláška o veterinárních požadavcích na některé živočišné produkty.

V současné době se připravuje dalších 9 prováděcích vyhlášek, upravujících veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí.
Tyto právní předpisy nabudou účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

13. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
14. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.
15. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů z třetích zemí.
16. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat z třetích zemí.

Zbývajících 5 připravovaných vyhlášek, které jsou zpracovávány, dosud nemá své přesné názvy, týkají se však stanovování podmínek pro dovoz ze třetích zemí. Podmínky jako takové jsou však vždy pro třetí země, které smějí vyvážet do EU, dány příslušným Rozhodnutím Komise EU.
Návrhy těchto 9 vyhlášek budou Ministerstvu zemědělství předány do 30.9.2003 a vstoupí tak do schvalovacího procesu, který je popsán v bodech A až D.

Je třeba poznamenat, že transpozice veterinární legislativy v celé své šíři, jak k ní členské země EU dospěly po letech a která se neustále mění, není věc jednoduchá a naši legislativci se s takovýmto problémem dosud nesetkali. Problémy vznikají při aplikování této legislativy na současnou ústavu ČR, nicméně se zdá, že vše spěje ke zdárnému konci.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz .

http://www.ekolist.cz

EkoList, 12. 9. 2003