Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Potraviny nového typu> Hmyz

Přesunout kategorii Hmyz do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Hmyz

 

Nový podkategorie Hmyz

 

Hmyz

Možnosti uvedení hmyzu na trh

Hmyz

Dle vyjádření Evropské komise (EK) patří hmyz a hmyzí produkty do skupiny tzv. „potravin nového typu“ (PNT), jejichž uvádění na trh je řízeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

PNT je každá potravina definovaná tímto nařízením, která nebyla konzumována ve významné míře v EU před 15. květnem 1997. Takováto potravina může být uvedena na trh pouze po provedení vědeckého hodnocení rizika - musí být prokázáno, že potravina je pro spotřebitele bezpečná.

Je situace ve všech členských státech EU stejná?

Bohužel ne. Produkce a uvádění hmyzu na trh EU není ošetřeno samostatnou legislativou. Nařízení č. 258/1997 je v různých členských státech vykládáno odlišně, neboť nedefinuje zcela jasně, že se vztahuje i na hmyz[1]. Na trhu v Belgii, Nizozemí nebo Francie se tedy můžeme setkat s hmyzem nebo hmyzími produkty. Povolení bylo vydáno na základě stanovisek národních kompetentních autorit a povolení je platné pouze pro tyto země.

Dne 25. listopadu 2015 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které tento rozdílný přístup jednotlivých členských států již neumožňuje. Použitelný tento právní předpis bude od 1. ledna 2018.

Jaký bude statut hmyzu dle nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283?

Toto nařízení jasně říká, že se vztahuje na všechen hmyz a hmyzí produkty[2]. Pokud tedy není možné prokázat historii konzumace před 15. květnem 1997, musí produkty projít schvalovacím řízením.

Co bude s hmyzem, který je v některých členských státech na trhu?

Kompetentní autority některých členských zemí, v kterých je hmyz a hmyzí produkty na trhu (Belgie, Francie) již komunikují s producenty těchto výrobků a informují je, že pokud budou chtít uvádět tyto produkty i po 1. lednu 2018, musejí vypracovat standardní žádost o povolení uvedení PNT na trh EU.

Jak je možné uvést hmyz a hmyzí produkty na trh?

Do 1. ledna 2018 musí být podána žádost o povolení uvedení PNT na trh EU dle nařízení č.  258/1997.

Po 1. lednu 2018 bude muset být žádost podána dle nového nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283.

Pokud bude žádost podána podle stávajícího nařízení č. 258/1997, ale proces schvalování nebude dokončen, proces schvalování bude pokračovat podle podmínek nařízení nového.

Jak podat žádost o povolení uvést PNT (hmyzu a hmyzích produktů) na trh EU?

Žádost o povolení uvedení takovéto potraviny na trh EU se podává kompetentní autoritě státu, na jehož trh má být potravina uvedena poprvé. V ČR je touto kompetentní autoritou Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin.

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

E-mail: novelfoods@mze.cz

ID DS: yphaax8                             (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

 

Požadavky, které musí žádost splňovat, jsou uvedeny v doporučení Komise č. 97/618/ES týkající se vědeckých aspektů a prezentace informací potřebných k podpoře žádosti o uvedení nových druhů potravin a nových složek potravin na trh.

V loňském roce publikoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) tzv. profilování rizika využití hmyzu jako potraviny a krmiva, které může sloužit jako vodítko při sestavování žádosti dle uvedeného doporučení Komise.    

Dokumenty:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Doporučení Komise č. 97/618/ES týkající se vědeckých aspektů a prezentace informací potřebných k podpoře žádosti o uvedení nových druhů potravin a nových složek potravin na trh

Profilování rizika EFSA

 


[1] čl. 1, odst. 2, písm. e) nařízení č. 258/1997 jako PNT vyjmenovává mimo jiné „…potraviny a složky potravin izolované z živočichů…“, některé členské státy na základě tohoto ustanovení nepovažují celý hmyz a produkty z něho za PNT

[2] nařízení č. 2015/2283 v úvodním ustanovení bodu 8 říká: „Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být v zásadě shodná s oblastí působnosti nařízení (ES) č. 258/97. Je však vhodné, aby byly na základě vědeckého a technologického vývoje, k němuž došlo od roku 1997, přezkoumány, upřesněny a aktualizovány kategorie potravin, které jsou novými potravinami. Tyto kategorie by měly zahrnovat celý hmyz nebo jeho části. (…)“

čl. 3 – Definice

odst. 2: Použijí se rovněž tyto definice:

písm. a) „novými potravinami“ se rozumí jakékoliv potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii před 15. květnem 1997, bez ohledu na den přistoupení členských států k Unii, a které spadají alespoň do jedné z níže uvedených kategorií: (…)

v) potraviny, které sestávají z těl živočichů nebo jejich částí, jsou z nich izolovány nebo vyrobeny, s výjimkou živočichů získaných tradičními chovatelskými postupy používanými k produkci potravin před 15. květnem 1997, mají-li potraviny z těl živočichů historii bezpečného užívání jako potraviny v Unii. (…)

Podkategorie:

Doplňky stravy