Bezpečnost potravin

Zvýšený počet onemocnění z potravin v EU

Vydáno: 25. 1. 2006
Autor:

Podle zprávy úřadu EFSA jde rostoucí výskyt onemocnění způsobených nebezpečnými bakteriemi a parazity na vrub nových členských států EU. Důvodem však může být rozdílná úroveň sledování v různých zemích.

Zpráva úřadu EFSA o onemocnění z potravin byla zpracována na základě údajů dodaných 20 členskými státy (a Norskem). Celkově došlo k 6 883 nákazám, které postihly 44 000 osob. Důsledkem byla hospitalizace 4 361 osob a 13 úmrtí (v EU).

Údaje jsou vykazovány jako počet epidenií, počet postižených rodin, počet postižených osob, počet hospitalizovaných a počet úmrtí (Vel. Brit a Polsko nahlásily jen počet epidemií). Údaje se  řádově liší, zřejmě proto, že systém monitoringu onemocnění je v různých zemích rozdílný, takže přímé porovnávání je velmi obtížné a zavádějící. Některé země zaznamenávají jen případy, kdy byli postiženi neméně čtyři lidé. Největší počet onemocnění je hlášen z ČR a Německa (jejich podíl v rýmci EU je 72 %; ČR: 2 224 případů; Německo: 2 647 případů), o jeden řád nižší počet z Rakouska, Polska a Španělska (Rakousko: 539; Polsko: 345; Španělsko: 338), z ostatních zemí jsou hlášeny jen desítky případů. Průměrně v EU onemocnělo 1,5 osob na 100 000 obyvatel, přičemž ve Velké Británii 0,9, v ČR 22,96. Rozdíly jsou zřejmě důsledkem různé metodiky sledování. (Původní pramen uvádí tabulku s údaji z jednotlivých zemí.)

Přesto byly údaje shrnuty a vyplývá z nich prudký vzestup počtu onemocnění z potravin vyvolaných nebezpečnými bakteriemi, jako jsou salmonely, E. coli, kampylobakter a listerie, po přistoupení deseti nových členských států EU. Počet onemocnění způsobených salmonelou se zvýšil proti r. 2004 o 22 % (vztaženo na 100 000 obyvatel), přičemž vysoký výskyt je hlášen především ze Slovenska, ČR a Slovinska. Onemocnění vyvolané kampylobakterem vykazovalo ještě výraznější vzestup – o 32 %, a to i ve starých členských zemích. V ČR bylo zaznamenáno 42 % ze všech zjištěných případů E. coli produkující verotoxin (VTEC). Lotyšsko, Polsko a Litva měly velký počet nálezů parazita trichinela (svalovec), přičemž celkový počet případů v EU stoupl o 300 %.

Výskyt toxoplasmózy byl v nových zemích (především v ČR a Polsku) vyšší než ve starých členských zemích.

Téměř 74 % nahlášených případů bylo vyvoláno salmonelou. Onemocnělo 651 osob, 274 osob bylo hospitalizováno a jedna osoba zemřela.

 

Přehled nejvýznamněších alimentárních onemocnění v EU v r. 2004

 

Salmonelóza

192,703 případů (počet začal opět stoupat po předcházejícím poklesu)

Jednalo se v průměru o 42,2 případů na 100 000 obyvatel, což znamená zvýšení o 22 %. Čtvrtinu případů tvořily děti do 5 let a hlavní vyspoký výskyt nastal na přelomu léta a podzimu. Hlavním zdrojem je drůbeží maso, ale řada případů má původ v kontaminovaných bylinách, koření, sušeném ovoci a ořeších.

ČR, SR a Slovinsko vykazují přes 160 případů/100 000 obyvatel.

Kampylobakterióza

183 961 případů

Ve všech členských státech dochází  v posledních letech k nárůstu. Průměrný výskyt činil 47,6 případů, přičemž v některých zemích to bylo 0, 1, v jiných 249,6 na 100 000 osob (ČR). Celkově to znamená zvýšení počtu případů o 32 %. Zdrojem je v 8,1 až 77 % (v různých zemích) drůbež.

Yersinióza

10 000 případů

Dvě třetiny z toho byly zjištěny v Německu , kde bylo zdrojem vepřové maso, drůbež , mléko a mléčné výrobky.

Bovinní tuberkulóza

Je to obtížně vyhodnotitelné pro nedostatek údajů. Bylo ohlášeno 83 případů.

Toxoplasmóza

1 736 případů.

Hlášení dodalo jen 15 států, takže to lze těžko vyhodnotit. Celkově však počet roste. Jen několik členských stát§ rutinně sleduje toxoplasmózu u těhotných žen. Většina hlášených případů je z Polska a ČR.

Listerióza

1 267 případů, z toho 107 úmrtí

VTEC

4 143 případů

42 % hlášených případů pochází z ČR, ve starých členských zemích počet klesá.

Brucelóza

1 337 postižených osob

Odpovídá to úrovni r. 2004, což je pokles proti r. 1999.

Trichinelóza

270 případů

Znamená to trojnásobné zvýšení výskytu na 100 000 obyvatel. Je to způsobeno vysokým výskytem v Polsku.

 

EU Food Law, 2006, č. 239, s.7