Bezpečnost potravin

Zvláštní pravidla pro guarovou gumu z Indie

Vydáno: 21. 5. 2008
Autor:

Rozhodnutí 2008/352/ES zpřísňuje dozor nad dováženými produkty z Indie z hlediska obsahu pentachlorfenolu a dioxinů.

V některých zásilkách guarové gumy pocházející nebo odesílané z Indie byla zjištěna vysoká koncentrace pentachlorfenolu a dioxinů, která představuje ohrožení veřejného zdraví. Proto Komise provedla v říjnu 2007 inspekci v Indii s cílem shromáždit informace o zdroji kontaminace a posoudit kontrolní opatření zavedená indickými orgány. Z provedených šetření však nelze vyvodit potřebné závěry o zdroji kontaminace a prováděné kontroly v tomto odvětví v Indii nelze považovat za dostatečné (praxe laboratoře v Hajdarábádu vyhovuje, jiné laboratoře nevyhovují).
Podle výsledků referenční laboratoře Společenství pro dioxiny a polychlorované bifenyly v krmivech a potravinách nepřevyšuje obsah dioxinů přijatelnou hodnotu, pokud obsah pentachlorfenolu (látka, která se používá při výrobě guarové gumy) nepřevyšuje hodnotu 0,01 mg/kg.
K této záležitosti bylo vydáno rozhodnutí 2008/352/ES, podle něhož musí být při prvním uvedení na trh ve Společenství všechny zásilky guarové gumy (nebo produktů s jejím obsahem určené pro lidskou spotřebu nebo pro výživu zvířat dovážené z Indie do Společenství) doprovázeny zprávou o analýze vydanou laboratoří akreditovanou podle normy EN ISO/IEC 17025. Ze zprávy musí vyplývat, že produkt neobsahuje více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu (výsledek s tzv. rozšířenou nejistotou měření). Výsledek analýzy musí být schválen příslušným indickým orgánem.
Vzorky musí být odebírány v souladu se směrnicí 2002/63/ES.
Členské státy mají povinnost monitorovat příslušné výrobky a hlásit Komisi prostřednictvím systému RASFF nálezy výrobků, v nichž obsah pentachlorfenolu překročil 0,01 mg/kg. Kromě toho musí každé tři měsíce podat ohledně tohoto problému souhrnnou zprávu.