Bezpečnost potravin

Zveřejněna témata vzdělávacích akcí

Vydáno: 5. 1. 2006
Autor:

Dne 3. 1. 2006 byla na centrální adrese zveřejněna témata vzdělávacích akcí (pro rok 2005/ 1. kolo) v rámci Opatření 2. 2. Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004–2006.

Opatření 2.2. Operačního programu

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

 

Dne 3. 1. 2006 byla na centrální adrese zveřejněna témata vzdělávacích akcí (pro rok 2005/   1. kolo) v rámci Opatření 2. 2. Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004–2006. Jedná se o nadlimitní veřejnou  zakázku s možností dílčího plnění v oblasti služeb. Oznámení zadávacího řízení je v souladu se zákonem  č. 40/2004 Sb., je uvedeno pod evidenčním číslem 50015665 a zahrnuje 18 témat:

 

51101 – Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu.

51102 – N ATURA 2000.

51103 – Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb

              vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare).

51104 – Regulace trhu s mlékem v chovu skotu.

51105 – Investice do rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě a

              výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů

              živočišné výroby.

51106 – Obchod zemědělských komodit včetně zavádění marketingového

              řízení do firem  zemědělské prvovýroby. Sdružování výrobců (nařízení

              vlády č. 655/2004 Sb.), vytváření klastrů a účelových seskupení firem.

              Ekonomické a právní aspekty partnerství.

51307 – Opatření pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

51308 – Příčiny kalamit v lesních porostech (voda, oheň, klimatické faktory,

             hmyzí škůdci, dřevokazné houby, apod.) a možnosti ochrany, obnova

             a rekonstrukce poškozených porostů.

51309 – Výstavba, rekonstrukce či modernizace lesní dopravní sítě (odvozní

             cesty, přibližovací linky apod.)

52110 – Pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickým omezením

             (nařízení vlády č. 241/2004 Sb. a č. 242/2004 Sb.).

51311 – Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské

              využití.

51212 – Státní dozor nad potravinami v ČR jako členském státu EU a zajištění

              bezpečnosti potravin v České republice.

51113 – Ekologicky šetrné způsoby hospodaření na zemědělské půdě.

51114 – Předčasné ukončení zemědělské činnosti (nařízení vlády č. 69/2005

              Sb.).

51215 – Inovace potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací

              procesy dle podmínek EU, zásady propagace.

51316 – Zalesňování zemědělských půd (předmětné půdy, projektování

              zalesnění, následná výchova apod.).

52117 – Proškolení potenciálních zájemců o Iniciativu Společenství

              LEADER+.

52118 – Správná zemědělská praxe.

 

 

V oznámení zadávacího řízení jsou stanoveny lhůty pro vyzvednutí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a termín pro podání nabídek. Informace k uvedeným tématům veřejné zakázky budou zveřejňovány pod výše uvedeným evidenčním číslem.