Bezpečnost potravin

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2009

Vydáno: 13. 9. 2010
Autor:

Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

V roce 2009 dosáhl počet oznámení (notifikací) v RASFF téměř 8 000, což je oproti roku 2008 zvýšení o 12 %. Rekordního počtu se dosáhlo proto, že členové RASFF zasílali více následných (follow-up) notifikací, rovněž pro méně urgentní problémy. Varovných (alert) notifikací bylo 557, což představuje oproti roku 2008 mírné zvýšení (549 varovných notifikací v roce 2008).
 
RASFF v roce 2009 přivítal svého 34. člena – Švýcarsko. To mělo do té doby částečné členství, pro výrobky živočišného původu.
U příležitosti 30. výročí RASFF, Komise organizovala mezinárodní konferenci o RASFF, které se zúčastnili zástupci 90 zemí, aby diskutovali o budoucnosti RASFF.
 
Zdokonalená komunikace s třetími zeměmi
V roce 2009 se více než 60 zemí, které nejsou členy RASFF, připojilo k RASFF Window, nové online platformě, která umožňuje zemím stáhnout si notifikace. Toto je pouze začátek. Komise podporuje úsilí, zavést v těchto zemích vlastní systémy varování. Podpora Komise spočívá v organizování školení pro tyto země (program “Better Training for Safer Food“). V roce 2009 se uskutečnily tři semináře: dva v Asii (ve Vietnamu a Makau) a jeden v Africe (Jihoafrická republika). Mise v Indonésii byla první ze série školicích misí. Experti EU zde budou napomáhat autoritám v zavedení vlastního systému hlášení nebezpečí.
 
Zajištění bezpečnějšího dovozu
Více než čtyři z každých 10 notifikací v roce 2009 se týkaly výrobků zadržených na hranicích, neboť tyto výrobky představovaly riziko. Pokud je výrobek zadržen na hranicích, RASFF informuje dotyčnou třetí zemi o problému tak, aby se zamezilo opakování této situace. Ve většině případů se toto realizovalo prostřednictvím nové platformy RASFF Window. Pokud se vyskytne závažný a přetrvávající problém, Komise zasílá dopis národním autoritám příslušných třetích zemí s tím, aby zavedly nápravná opatření, např. vyřazení podniků ze seznamu exportujících jednotek, zastavení exportu nebo zpřísnění kontrol.
 
Charakter notifikací
Z celkového počtu notifikací v roce 2009 bylo
– varovných oznámení : 557,
– informačních oznámení: 1191,
– oznámení o zadržení na hranicích: 1456.

Dvě třetiny varovných oznámení (zasílají se, když potravina nebo krmivo, které představují vážné riziko, jsou již na trhu; vyžaduje se okamžitý zásah) se v roce 2009 týkaly výrobků pocházejících z EU. Většina problémů se zjistila kontrolami prováděnými na trhu. Šlo zejména o výskyt patogenních mikroorganismů, alergenů, těžkých kovů a mykotoxinů.
 
Informační notifikace se zasílají, když riziko bylo identifikováno, ale bezprostřední zásah členských států není nezbytný, protože výrobek již není na trhu nebo riziko není závažné.
Většina (61 %) informačních notifikací byla na výrobky pocházející z třetích zemí. Nejčastějším podnětem k informačním notifikacím byla přítomnost patogenních mikroorganismů, neautorizované geneticky modifikované potraviny a krmiva, těžké kovy a rezidua pesticidů.
 
Na hranicích byly zadrženy nejčastěji výrobky, u nichž byl nadměrný obsah mykotoxinů.
 
Výroční zpráva o fungování RASFF v EU v roce 2009 je v příloze. Více informací o RASFF je na internetové adrese: http://ec.europa.eu/rasff.
 
Příloha: RASFF annual report 2009 (pdf, 1,45 MB, 76 stran)
 
ICBP: Hlášení v systému RASFF (přehled a průběžně aktualizované informace z RASFF–EU a RASFF–ČR)