Bezpečnost potravin

Zpracování organických odpadů v Evropě

Vydáno: 10. 8. 2005
Autor:

Okolo 15 % z celkového potenciálu obnovitelných odpadů (okolo 60 mil. Mg organického odpadu) je v současnosti v Evropě zpracovaná biologicky – kompostováním. Konečné produkty kompostování se obvykle užívají pro zlepšení půdy nebo jako hnojiva.

V Evropě je zřejmá tendence dělení zdrojů organických odpadů ze zahrad a  obydlí. Kvalita kompostů musí splňovat požadavky z hlediska obsahu těžkých kovů, organického znečištění a hygieny. S komposty ze smíšených odpadů se neobchoduje. Kromě separace zdrojů odpadů a kompostování se realizují systémy  pro zajištění kvality konečného produktu. Úroveň a rozsah kvalitativních kriterií pro kompost se v jednotlivých zemích Evropy liší.

V posledních letech došlo v Evropě k podstatnému zvýšení ve zpracování biologických odpadů. Minimálně 32 % městských odpadů a velká část průmyslových odpadů (přibližně 40 % z celkové produkce odpadů v Evropě) – by mohla být likvidovaná biologicky – kompostováním a anaerobním rozkladem. 

Množství získaného a zpracovaného organického materiálu se v zemích EU liší. Okolo 35 % (17 mil. Mg) z odhadovaného celkového obnovitelného odpadu (ze 49 mil. tun bio a zeleného odpadu) se v současnosti získává odděleně. Výsledkem je produkce kompostu v množství okolo 9 mil. Mg v Evropě.

Kompostování pevného směsného komunálního odpadu v Evropě je stále méně běžné a provádí se jen v několika zemích jižní Evropy. I v těchto zemích se očekávají změny ve zpracování odpadu; v budoucnu se nebude obchodovat s komposty špatné kvality  jako má kompost z pevného směsného komunálního  odpadu.  Komposty ze separovaných organických odpadů obsahují  jen 10-20 % obsahu těžkých kovů v kompostech ze směsných pevných komunálních odpadů a jejich kvalita je stejná jako kvalita kompostů produkovaných v soukromých zahradách.

Podle realizovaného odpadového hospodářství se země Evropy dělí do 4 kategorií. Do první kategorie patří Rakousko, Belgie (Flandry), Německo, Švýcarsko, Lucembursko, Itálie, Španělsko  (Katalánsko)‚ Švédsko a Nizozemsko, které  zpracovávají 80 %  organického odpadu získaného v EU, většinou kompostováním.

Dánsko, V. Británie a Norsko patří do druhé kategorie. Tyto země mají základní koncepci pro separované získávání organického odpadu a jeho kompostování. Finsko a Francie, země ve třetí kategorii, mají vypracovanou strategii  a začínají se zpracováním děleného odpadu kompostováním. Ve 4. kategorii jsou země, kde se neprovádí  kompostování děleného organického odpadu (části Španělska, Řecko, Irsko, Portugalsko). Tyto země stále kompostují smíšený městský odpad.

Výrobci i uživatelé kompostu se domnívají, že udržitelná recyklace organických odpadů vyžaduje jasná pravidla z hlediska vhodnosti organických materiálů pro recyklaci a použitého postupu a kontrolní programy. Analýza trhu v posledních letech ukázala, že  uživatelé kompostu požadují standardizovanou kvalitu, kontrolovanou nezávislými organizacemi.

http://www.compostnetwork.info/target/index.htm