Bezpečnost potravin

Znění vyhlášky 38/2001 Sb. a změny směrnice ES o plastech

Vydáno: 3. 11. 2008
Autor:

Aktuální znění vyhlášky o hygienických požadavcích na materiály v kontaktu s potravinami je v souladu se směrnicí 2007/19/ES.

V souladu se směrnicí 2007/19/ES a 2008/39/ES se mění příloha č. 3 s požadavky na výrobu plastů (Seznam monomerů a jiných výchozích látek). Znění této přílohy lze zatím najít v novele 386/2008 Sb.
Dále se doplňuje příloha 4 (kapitola I – bod 2.3.4, kapitola V – oddíl 3) a mění se (tabulka 3, oddíl 07).
Vyhláška nabývá účinnosti okamžitě, přechodná opatření platí do 1. května 2009.
 
Souvislosti s předpisy ES
Členské státy ES měly do května 2008 povinnost zavést do národních předpisů ustanovení čtvrté aktualizce směrnice 2002/72/ES o plastech přicházejících do styku s potravinami. Jedná se o směrnici 2007/19/ES. (Směrnice 2002/72/ES byla postupně změněna směrnicemi: 2004/1 ES, 2004/19/ES, 2005/79/ES, 2007/19/ES a 2008/39/ES, v Úředním věstníku ES je k dispozici konsolidované znění.)
 
Poznámky k hlavním změnám
1) Jsou upravena ustanovení týkající se faktoru snížení tuku (FRF) v Příloze 1.
Faktorem snížení tuku‘ (FRF) se rozumí faktor mezi 1 a 5, kterým se vydělí naměřená migrace lipofilních látek do tukových potravin nebo do simulantu D a jejich náhrad před srovnáním se specifickými migračními limity.
Limity pro škodliviny ve výchozích materiálech jsou stanoveny na principu, že člověk celoživotně přijímá denně 1 kg potravin obsahujících limitní množství příslušné látky.
FRF se stanovuje za předpokladu, že denní příjem tuku z potravin je nejvýše 200 g.
Seznam látek považovaných za lipofilní, na které se FRF vztahuje, je uveden v příloze IVa. Výsledky průzkumu migrace do tukových simulantů (např. do olivového oleje) jsou podle stanovených pravidel děleny faktorem 1 až 5, pokud je plast určen ke kontaktu s potravinami obsahujícími více než 20 % tuku.
2) Funkční bariéry (nové články 1a, 7a) je nově zavedený termín, který označuje vrstvy vícevrstvého plastového materiálu, které snižují nebo zabraňují přechodu látek z materiálu do potraviny. Vnější vrstvy materiálu pak mohou obsahovat nadlimitní množství potenciálních škodlivin nebo látky jinak nepřípustné pro materiály ve styku s potravinami. Přitom platí následující omezení:
         migrace nepřípustných látek nesmí překročit 0,01 mg/kg potraviny,
         nesmí se jednat o látky, které jsou nebo je u nich podezření, že mohou být kancerogenní, mutagenní nebo mohou sloužit k podpoře růstu.
Zohledňuje se také možný přestup mezi funkční vrstvou a materiálem např. při srolování fólie.
3) Mezní hodnota celkové migrace je v čl. 2 přeformulována, aby byly v souladu hodnoty celkové a specifické migrace. Nyní je celková migrace stanovena na max. 60 mg/kg a jako výjimka platí dřívější základní platný limit, a sice 10 mg/dm2 , a to pro nádoby menší než 500 ml a větší než 10 l a také pro desky či fólie, které nelze naplnit nebo u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu materiálu nebo předmětu a množstvím potraviny, která je s ním ve styku.Pro plastové obaly na potraviny pro kojence a malé děti platí vždy pouze hodnota 60 mg/kg.
4) Pomocné látky pro polymerizaci (nový čl. 4d) – PPA, které nejsou uvedeny v seznamu povolených látek ve směrnici ES, ale jsou přípustné podle národních pravidel, mohou být použity, pokud nejsou určeny k tomu, aby zůstaly v konečném výrobku.
5) Azodikarbonamid , který se dříve používal jako zpěňovací prostředek při vytváření těsnění víček, byl zakázán již první změnou směrnice o plastech (platí od 2. 8. 2005), protože se rozpadá na rakovinotvorný semikarbazid. Jeho zákaz do materiálů ve styku s potravinami po novém hodnocení úřadem EFSA nadále trvá (nový čl. 4e).
6) Pro vícevrstvé fólie platí, že požadavkům směrnice musí odpovídat každá jednotlivá vrstva. Nelze přepočítávat koncentraci určité látky na celou fólii, a tím hodnotu zřeďovat. Za vícevrstvé fólie jsou považovány nejen kašírované a laminované fólie, ale koextrudované (vyjmuty jsou funkční bariéry).
7) Přepracované přílohy II a III obsahují přeskupené a upravené seznamy přípustných monomerů a jiných výchozích látek a limity/specifikace pro jejich použití, např.:
         některé ftaláty jako změkčovadla,
         epoxidovaný sojový olej (ESBO) jako změkčovadlo do těsnění víček,
         antimontrioxid (katalyzátor při výrobě polyesteru a polyamidu).
Novým prostředkem pro simulaci mléka a mléčných výrobků je 50% etanol (příloha VIII), protože destilovaná voda není vhodná pro extrakci materiálu obsahujícího tuk.
Vedle směrnice 2002/72 v platném znění, musí být dodržována i další ustanovení, a sice z rámcového nařízení 1935/2004/ES o materiálech a předmětech přicházejících do styku s potravinami.