Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o zvláštní výživě

Vydáno: 18. 2. 2004
Autor:

Novou vyhláškou č. 54/2004 se s platností od 15. 2. 2004 zrušuje vyhláška č. 23/2001. Dochází k malým úpravám a vyhláška již nezahrnuje doplňky stravy. (ÚZPI: Informace opravena 23. 2. 2004)

Vyhláška s pravidly pro potraviny určené pro zvláštní výživu byla vydána v plném znění nově, i když řada původních ustanovení vyhlášky 23/2001 zůstala v platnosti. Vyhláška je tímto zcela harmonizována s příslušnými předpisy EU, které jsou v ní citovány. Z hlediska základní uspořádání, které měla vyhláška 23/2001, se změnilo pořadí některých diet (část 6 až 12). Jsou doplněny přílohy týkající se pesticidů, přílohy týkající se přípustných doplňků a doporučených hodnot vitaminů a minerálních látek přidávaných do zvláštní výživy jiné než kojenecké a dětské. Dosavadní přílohy mají změněný sled (viz dole). Z vyhlášky jsou vyčleněna ustanovení týkající se doplňků stravy (dříve část 13  a příloha č. 15 vyhlášky 23/2001).
Změněná ustanovení:
ČÁST 1: OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2: Ustanovení vyhlášky se již netýkají „doplňků stravy“.
§ 3 odst. 1: Jsou doplněny údaje, které je nutno v určitých případech uvést na obale potravin určených pro zvláštní výživu o (písm. a), b)) – zvláštnosti kvalitativního a kvantitativního složení nebo speciální výrobní procesy, pokud dodávají výrobku zvláštní nutriční vlastnosti, a dále i využitelná energetická hodnota.
§ 3 odst. 2: Vypouští se ustanovení týkající se uvádění do oběhu po uplynutí doby minimální trvanlivosti. Uvádí se ustanovení týkající se povinnosti, že při označování musí být vedle názvu uveden i údaj o zvláštních nutričních vlastnostech, příp. odkaz na možnosti použití).
§ 3 odst. 3: Pod písm. a) je doplněno ustanovení, že na výrobcích nesmí být uvedena informace o účincích vztahujících se k předcházení chorobám nebo jejich léčení (jsou však přípustné určité informace určené kvalifikovaným osobám). Je zcela zakázáno použití slova „dia“.

ČÁST 2: POTRAVINY PRO POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKOU VÝŽIVU A VÝŽIVU MALÝCH DĚTÍ
§ 4: zůstává beze změn
§ 5 odst. 2: Odkazuje se na přílohu 6 s obsahem důležitých biologicky účinných látek v mateřském a kravském mléce (ve vyhlášce 23/2001 je těmto látkám věnováno více příloh a více ustanovení – vč. odst. 3).
§ 5 odst. 3, 4: Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti kojenecké a dětské výživy – odkazy na předpisy týkající se chemických a mikrobiologických požadavků, nově se uvádí, že nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím 0,01 mg/kg výrobku pro každý jednotlivý pesticid, a dále se odkazuje na přílohu 11, kde jsou uvedeny zakázané pesticidy a přílohu 12 s limitními hodnotami pesticidů.
§ 5 odst. 5: Doplňuje se ustanovení „Žádný výrobek kromě kojenecké výživy a výživy pro malé děti nesmí být označen tak, aby vyvolával dojem, že splňuje požadavky na výživu normálních zdravých kojenců v prvních 4 až 6 měsících.“
§ 6 odst. 2: Doplňuje se písm. f: „u počáteční a pokračovací kojenecké výživy návod na správnou přípravu výrobku a varování před možným poškozením zdraví v případě přípravy, která neodpovídá návodu výrobce.“
§ 6 odst. 3: Doplňuje se možnost uvádět číselný údaj o průměrném množství živin ve 100 ml potraviny (viz příloha č. 3)
§ 6 odst. 4 až 8: posunuto původní znění odst. 3 až 6
§ 6 odst. 9: Doplněny požadavky k vyloučení rizika záměny počáteční a pokračovací kojenecké výživy.
§ 6 odst. 10: Doplňující požadavky k § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 až 9

ČÁST 3: POTRAVINY PRO OBILNOU VÝŽIVU (obilné příkrmy) A OSTATNÍ VÝŽIVU JINOU NEŽ OBILNOU, URČENOU PRO VÝŽIVU KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ
§ 7 odst. 2: V písm. h) nejsou nadále výslovně uváděny nápoje na bázi bylin a bylinné čaje.
§ 7 odst. 3: Doplňuje se: „Potraviny pro ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti nezahrnují mléko určené pro malé děti“.
§ 8 odst. 3 a 4: Podrobněji jsou rozpracovány požadavky na bezpečnost a odkazy na další předpisy.
§ 9: prakticky beze změn

ČÁST 4: POTRAVINY PRO NÍZKOENERGETICKOU VÝŽIVU URČENÉ KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI
§ 10: Vypouští se odst. 2, podle něhož původně mohly být nízkoenergetické potraviny určeny jen pro osoby nad 18 let.
§ 11 odst. 3: Je doplněn odkaz na přílohu č. 13 se seznamem použitelných potravních doplňků.
§ 12 odst. 3: Doplňuje se ustanovení o určení jen pro osoby nad 18 let.

ČÁST 5: DIETNÍ POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY
§ 13 odst. 1 a 3: přeformulováno do odst. 1
§ 14: tbeze změn, jen se u potravin pro zvláštní lékařské účely doplňuje slovo „dietní“.
§ 15 odst. 2: Doplňuje se (písm. c)) povinnost informovat o původu a povaze bílkovin nebo bílkovinných hydrolyzátů obsažených ve výrobku.
§ 15 odst. 3: Pokud jde o povinné uvedení osoby doporučující používání potraviny pro zvláštní lékařské účely, upřesňuje se, že kromě lékaře to může být i osoba kvalifikovaná v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.
§ 15 odst. 4: Odstavec týkající se dalších povinných údajů je přeformulován a konkretizován.

ČÁST 6: POTRAVINY BEZ FENYLALANINU
§ 16 odst. 2: Z původního znění se vypouští, že potraviny bez fenylalaninu jsou určeny také pro osoby s potravinovými alergiemi nebo infolerancemi a narušenými funkcemi orgánů.
§ 17: Doplňují se další povinné informace (písm. d) až h)) na obalu – používání potraviny na základě příslušného doporučení, popis vlastností a charakteristik a důvody použití potraviny, související kontraindikace, způsob použití, přípravy, konzumace a skladování po otevření obalu.

ČÁST 7: POTRAVINY BEZLEPKOVÉ
§ 18 odst. 1, 2: Doplňují se definice lepku a prolaminů (gliadin, sekalin, hordein a avenin). Zásadně je přeformulována a zpřesněna definice bezlepkových potravin.
§ 19: § 19: přeformulováno

ČÁST 8: POTRAVINY URČENÉ PRO OSOBY S PORUCHAMI METABOLISMU SACHARIDŮ (DIABETIKY)
§ 20: Doplňuje se, že tyto potraviny jsou určeny pro osoby, jejichž metabolická přeměna sacharidů je narušená.
§ 21: Vypouští se ustanovení, že tyto potraviny mohou být označeny jako „vhodné pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu.“ jen se souhlasem MZ ČR. Doplňují se některé další obvyklé požadované údaje.

ČÁST 9: POTRAVINY S NÍZKÝM OBSAHEM LAKTÓZY NEBO BEZLAKTÓZOVÉ
§ 22, 23: beze změn

ČÁST 10: POTRAVINY S NÍZKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN
§ 24, 25: beze změn

ČÁST 11: POTRAVINY S NÍZKÝM A VELMI NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU NEBO BEZ SODÍKU
§ 26, 27: beze změn

ČÁST 12: POTRAVINY URČENÉ PRO SPORTOVCE A PRO OSOBY PŘI ZVÝŠENÉM TĚLESNÉM VÝKONU
§ 28: Formulačně je upraveno písm. c) – dělení nápojů pro sportovce.
§ 29: Jsou vypuštěna dřívější ustanovení (ve směrnici 23/2001 § 17) s podrobnými ustanoveními ohledně složení uvádění návodů při souběžném použití běžné stravy, u potravin podporujících tvorbu svalstva a u nápojů pro sportovce.
§ 30: Přeformulováno a doplněno, že u potravin obsahujících kofein musí být uvedeno „obsahuje kofein“, „není vhodné pro registrované sportovce“.

Správní ustanovení (§ 31 až 33)
§ 31: Potraviny, které byly vyrobeny a budou uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Sbírka zákonů, částka 17, 13. 2. 2004

Nové uspořádání příloh:
Příloha č. 1: Zákldaní složení potravin pro počáteční kojeneckou výživu (beze změn)
Příloha č. 2: Složení potravin pro pokračovací kojeneckou výživu (beze změn)
Příloha č. 3: Potravní doplňky povolené k použití pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí (beze změn)
Příloha č. 4: Podmínky pro použití zvláštních informací pro označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí (beze změn)
Příloha č. 5: Referenční hodnoty nutričních faktorů pro označení výživové hodnoty potravin pro výživu kojenců a malých dětí (dříve příloha č. 8, jinak beze změn)
Příloha č. 6: Obsah důležitých biologicky účinných látek v mateřském a kravském mléce (dříve přílohy č. 5, 6 a 7, jinak beze změn)
Příloha č. 7: Požadavky na základní složení obilných příkrmů (dříve příloha č. 9, jinak beze změn)
Příloha č. 8: Požadavky na základní složení ostatních příkrmů (dříve příloha č. 10, jinak beze změn)
Příloha č. 9: Požadavky na identitu potravních doplňků, které lze použít při výrobě obilných a ostatních příkrmů (dříve příloha č. 11, jinak beze změn)
Příloha č. 10: Požadavky na nejvyšší přípustné množství vitaminů a minerálních látek u obilných a ostatních příkrmů určených pro výživu kojenců a malých dětí (dříve příloha č. 12, přeformulován název, jinak beze změn)
Příloha č. 11: Pesticidy, které nesmějí být používány při zemědělské výrobě surovin určených pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a pro výrobu obilné a ostatní výživy jiné než obilné určené pro výživu kojenců a malých dětí (nová příloha)
Příloha č. 12: Zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů v počáteční a pokračovací  kojenecké výživě a obilné a ostatní výživě jiné než obilné určené pro výživu kojenců a malých dětí (nová příloha)
Příloha č. 13: Potravní doplňky, které smějí být pro účely zvláštní výživy přidávány do potravin pro zvláštní výživu (nová příloha)
Příloha č. 14: Vitaminy a minerální látky a jejich doporučené denní dávky (nová příloha)
Příloha č. 15: Požadavky na složení potravin pro redukční diety (dříve příloha č. 13, jinak beze změn)
Příloha č. 16: Požadavky na složení potravin pro zvláštní lékařské účely (dříve příloha č. 14, jinak beze změn)

Sbírka zákonů, částka 17, 13. 2. 2004