Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o požadavcích na materiály ve styku s potravinami

Vydáno: 3. 7. 2003
Autor:

Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy se mění vyhláškou 186/2003 Sb.

Prováděcí vyhláška č. 38/2001 Sb. (k zákonu o veřejném zdraví) o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (obsahující požadavky na výrobky z plastů, z elastomerů, z kovových materiálů, ze silikátů, z papíru, kartonu a lepenky, z celofánu a z korku a požadavky na povrchové úpravy) se mění vyhláškou č. 186/2003 Sb., takže se mj. harmonizuje s předpisy EU.
Doplňují nebo upravují se definice plastů, přísad polymeru, správné výrobní praxe. Doplňují se hygienické požadavky na některé materiály (viz příloha 15). Doplňují a upravují se náležitosti návrhu na zahájení přípustnosti látky (např. o číslo CAS aj. – § 9). Silikony dříve považované za plasty se nyní za plasty nepovažují (§ 10). Doplňují se pravidla pro hodnocení migrace (§ 13).

Vyhláška 38/2001 obsahovala následující přílohy:
Příloha 1: Požadavky na čistotu barviv, pigmentů a plniv.
Příloha 2: Grafická značka pro označování výrobků určených pro styk s potravinami.
Příloha 3: Požadavky na plasty a výrobky z plastů.
Příloha 4: Zkoušení celkové a specifické migrace plastů a výrobků z plastů.
Příloha 5: Stanovení monomerního vinylchloridu ve výrobcích z PVC a jeho kopolymerů.
Příloha 6: Stanovení vinylchloridu uvolněného výrobky z PVC a jeho kopolymerů do potravin.
Příloha 7: Seznam látek pro výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku a podmínky jejich použití.
Příloha 8: Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků.
Příloha 9: Hygienické požadavky na výrobky ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem (a základní pravidla pro ověření migrace olova a kadmia).
Příloha 10: Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků.
Příloha 11: Seznam látek pro výrobu laků.
Příloha 12: Seznam látek pro výrobu papíru, kartonu a lepenky.
Příloha 13: Seznam látek povolených pro výrobu celofánu.
Příloha 14: Seznam látek pro úpravu korku a korkových výrobků a požadavky na tyto výrobky.

V přílohách došlo k následujícím změnám.
Příloha 3: „Požadavky na plasty…“ se mění a rozšiřuje (v seznamu povolených monomerů se zvyšuje se počet látek v části A, redukuje počet látek v části B; rozšiřuje se seznam přísad použitelných do plastů). Z produktů získaných mikrobiální fermentací mohou být pro styk s potravinami použity jen kyseliny 3-hydroxybutanová a 3-hydroxypentanová (dodatek I přílohy 3). Doplňují se specifikace pro monomery, výchozí látky a přísady pro výrobu plastů (dodatek II přílohy 3).
V příloze 4 „Zoušení celkové a specifické migrace plastů …“ v kapitole V části 2 bod 2.4 se zdvojnásobují hodnoty odchylky analýzy z 6 resp. 1 mg/dm2 na 12 resp. 2 mg/dm2.
V příloze 7 „Seznam látek pro výrobky z elastomerů…“ bod 9.4 se mění písm. b).
V příloze 8 „Seznam kovů, slitin …“ se v bodu 1.1 u korozivzdorné oceli vypouštějí limity olova a kadmia a nadále se vypouští se omezení pro použití zinku (body 1.10.1 a 1.10.2).
V příloze 11 „Seznam látek pro výrobu laků“ se v bodě 4.2 (Stabilizátory) zvyšuje limit pro oxid zinečnatý z 8,0 na 11,0 a dále v bodu 7 (Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu) mění bod 7.2. a upřesňuje specifikace v bodě 7.2.3 (primární aromatické aminy).
Doplňuje se příloha 15 „Požadavky na výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty, výrobky s povrchovou úpravou, které obsahují některou z látek: 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, bis (2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a novolac-glycidylethery nebo jejich deriváty“.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Sbírka zákonů, částka 65, 24. června 2003