Bezpečnost potravin

Změna veterinární vyhlášky

Vydáno: 19. 3. 2009
Autor:

Vyhláška 61/2009 Sb. mění vyhlášku č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES.

Změny ve veterinární vyhlášce 289/2007 Sb. uvedené vyhláškou 61/2009 Sb. (přijata 25. 2., vydána 6. 3. 2009, částka 20/2009 Sb.) se týkají především pravidel pro ulovenou volně žijící zvěř a produkty akvakultury, a definic „malého množství“ pro přímý prodej některých komodit.

Sbírka zákonů, 2009, č. 20

Významnější změny:
Mění se § 5 a 12 týkající se ulovené volně žijící zvěře.
Doplňuje se § 11a: Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury
Doplňuje se § 12 a s podrobnými pravidly pro vyšetřování jednotlivých druhů zvěře a zacházení s nimi.
Zrušuje se odstavec 4  (§ 13) se zákazem přímého prodeje syrového ovčího a kobylího mléka
Doplňuje se příloha č. 4 (Vzor upozornění pro vyšetření zvěřiny) a příloha č. 5 (Záznam proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře).
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.