Bezpečnost potravin

Změna pravidel ES o pesticidech

Vydáno: 15. 4. 2005
Autor:

Bylo vydáno nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů (MLR) v potravinách a krmivech a o změně směrnice 91/414/EHS. Bude následovat vydání příloh s hodnotami MLR, čímž pozbydou platnosti a opodstatnění dosavadní směrnice 76/895, 86/362, 86/363 a 90/642.

Nové nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, bylo zveřejněno 16. 3. 2005. Jeho vydání vyplývá z nařízení 178/2002, kterým byl úřad EFSA pověřen určitými kompetencemi – včetně stanovisek k přípravkům na ochranu rostlin a k příslušným nejvyšším přípustným hladinám reziduí (MLR). Jsou zpracována pravidla a postupy při stanovení MLR a při kontrole jejich dodržování a bude následovat vydání příloh s hodnotami MLR.

Obsah

Čl. 1-3 Předmět, oblast působnosti a definice. Je definována „správná zemědělská praxe“, „kritická správná zemědělská praxe“ (ta v případě existence více než jedné správné zemědělské praxe pro účinnou kombinaci látky a produktu vede k podlimitnímu obsahu MLR).

Čl. 4 Seznam skupin produktů, u kterých se uplatňují harmonizované MLR – bude vytvořena příloha I, a sice do 3 měsíců od nabytí účinnosti nařízení.

Čl 5 Vytvoření seznamu účinných látek, pro které nejsou žádné MLR vyžadovány – bude vytvořena příloha IV do 12 měsíců od nabytí účinnosti nařízení.

Čl. 6–9 Podávání žádosti členským státem o stanovení MLR (náležitosti, postup).

Čl .10-14 Posuzování žádostí úřadem EFSA.

Čl. 15–16 Zahrnutí nových nebo změněných MLR do přílohy II a v případě dočasných MLR do přílohy III (pokud je účinná látka schválena – uvedena ve směrnici 91/414, lze stanovit, nebo změnit MLR).

Čl. 17 Změny MLR v důsledku zrušeného povolení přípravků na ochranu rostlin.

Čl. 18–20 MLR pro produkty rostlinného nebo živočišného původu.

Čl. 21–25 Zvláštní ustanovení o začlenění stávajících MLR do tohoto nařízení.

Čl. 26-34 Úřední kontroly (odběr vzorků, metody analýzy, kontrolní program společenství, národní kontrolní programy), zprávy, sankce.

Čl. 35 Nouzová opatření.

Čl. 36–37 Podpůrná opatřeníharmonizovaným MLR.

Čl. 38-42 Koordinace a uplatňování MLR.

 Čl. 43 Postup projednávání

 

K tomuto nařízení budou ve stanovených lhůtách vydány přílohy I až IV, a po šesti měsících od vydání poslední z nich se teprve začnou používat příslušná opatření tohoto nařízení. K tomuto termínu se zruší směrnice 76/895, 86/362, 86/363 a 90/642, které s přímou platností tohoto nařízení ztratí opodstatnění .

 

Úřední věstník ES, L 70, 16. 3. 2005, s. 1