Bezpečnost potravin

Zlepšování profesního vzdělávání SAPARD 3.1. – 4. kolo

Vydáno: 11. 9. 2003
Autor:

Agentura SAPARD, MZe ČR, ÚZPI, registrace subjektů - 4. kolo

Generální ředitel Agentury SAPARD Ing. Petr Buchal a ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských informací PhDr. Jan Rydlo informují o připravovaném čtvrtém kole výběrového řízení na opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání, které se uskuteční od čtvrtka 25. září 2003.
Od 10. do 17. září 2003 se mohou hlásit zájemci o zařazení do registru vzdělávacích subjektů ÚZPI:

Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání je zaměřeno na realizaci školení a seminářů, které budou zaměřeny hlavně na podporu vzdělávání pro ostatní opatření programu SAPARD. Toto opatření bude Agentura SAPARD administrovat ve spolupráci s Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), který bude zodpovědný za realizaci projektů.
Ústav zemědělských a potravinářských informací spravuje registr vzdělávacích subjektů, které jsou připraveny uskutečnit vzdělávací akce podle jednotlivých připravovaných témat.
Registrace prvního kola proběhla od 7. do 22. dubna 2003, druhého kola od 26. května do 6. června 2003, třetího kola od 8. do 17. července 2003. Zájemci, kteří se do registru vzdělávacích subjektů přihlásili v rámci těchto tří kol, se mohou pouze přihlásit k novým tématům a již nemusí zasílat další náležitosti.

Ve čtvrtém kole budou připravovány vzdělávací akce na tato témata:
1. Nové techniky a technologické procesy v lesním hospodářství (operátoři lesních strojů
a harvestorů).
2. Uvádění potravinářských výrobků na trh, balení, označování, zásady propagace, reklamy a spolupráce s obchodními a distribučními systémy.
3. Modely odbytu agrárních komodit na trzích EU (obchodní mechanismy EU a podpora odbytu).
4.Konkurenceschopnost podniků působících v resortu zemědělství (zemědělská prvovýroba) – analýzy trhů; agrární marketing a jeho trendy.
5. Konkurenceschopnost podniků působících v resortu zemědělství (potravinářský průmysl) – analýzy trhů; agrární marketing a jeho trendy.
6. Potravinová bezpečnost, zdravotní nezávadnost, orgány, kontrola, orgány státního dozoru, úloha nevládních organizací.
7. Postgraduální kurs managerů regionálního rozvoje se zaměřením na rozvoj venkova
a multifunkčního zemědělství.
8. Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu.
9. Inovace potravinářských výrobků, ochranné známky, označení původu, nové technologie, schvalovací procesy dle podmínek EU, HACCP.
10. Zásady chovu hospodářských zvířat dle zásad ekologického zemědělství.
11. Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské využití.
12. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Jihočeském kraji.
13. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Jihomoravském kraji.
14. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Královéhradeckém kraji.
15. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Libereckém kraji.
16. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Moravskoslezském kraji.
17. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Olomouckém kraji.
18. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Pardubickém kraji.
19. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Plzeňském kraji.
20. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Ústeckém kraji.
21. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v kraji Střední Čechy.
22. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v kraji Vysočina.
23. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v Karlovarském kraji.
24. Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe ve Zlínském kraji.

Organizace, které se ucházejí o zařazení do registru vzdělávacích subjektů a které mají zájem realizovat vzdělávací akci na některé z výše uvedených témat, mohou posílat své žádosti o zařazení do registru na tuto adresu:
Ing. Josef Kaše nebo Ing. Martin Mistr, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, 120 56  Praha 2. Žádosti je třeba zasílat pouze doporučenou poštou. Obálka musí být výrazně označena heslem: Registr vzdělávacích subjektů – SAPARD. Žádosti budou přijímány od 10. do 17. září 2003.
K žádosti musí být přiložen text o rozsahu 1 strana formátu A4 s těmito údaji:
Název vzdělávacího subjektu (v souladu s obchodním rejstříkem), právní forma, doklad
o oprávnění k vzdělávací činnosti (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenský list), téma nebo témata, k nimž je daný subjekt schopen uskutečnit vzdělávací akci (pouze témata z výše uvedeného seznamu), zkušenosti z příprav vzdělávacích akcí za uplynulé tři roky.
Zájemci zařazení do registru budou v průběhu letošního roku osloveni v rámci výběrového řízení na jednotlivé vzdělávací akce v souladu s připravovaným harmonogramem.