Bezpečnost potravin

Zasedání pracovní skupiny pro komunikaci dne 9.7.2009

Vydáno: 15. 7. 2009
Autor:

Informace ze zasedání pracovní skupiny pro komunikaci AF EFSA, které se uskutečnilo v Uppsale.

Informace od zástupců Poradního sboru EFSA, kteří se zúčastnili zasedání ke zdraví zvířat ve Vilniusu: průzkum organizací, které provádějí hodnocení rizik – zdraví a pohoda zvířat, koordinace a kooperace v oblasti sbírání dat, kooperace v rámci článku 36).
Mítinky SCO (Steering Group on Cooperation): zpráva pracovní skupiny „ESCO pro botanikálie a přípravky z nich“ (pracovní skupina pro hodnocení kvality a bezpečnosti botanikálií a přípravků z nich (pracovní skupiny ESCO (ESCO – EFSA Scientific COoperation Projects,), pracovní skupina ESCO pro isoflavony, návrh pracovní skupiny pro materiály v kontaktu s potravinami, které nejsou z plastických hmot.
Poradní sbor EFSA v Praze: informace z jednání Řídící skupiny pro kooperaci (SCO), Management plán EFSA pro rok 2010, kooperace v oblasti GMO, pokračující práce na harmonizaci metodik hodnocení rizik v Evropě, kooperace mezi EFSA a členskými státy EU („Cesta vpřed“), nejnovější informace o IEP (Information Exchange Platform), nikotin ve volně rostoucích houbách, RASFF, aktivity Pracovní skupiny pro komunikaci AF EFSA (diskuse o nové chřipce A/H1N1).
Výměna názorů a náhledů na výše uvedené body, nejnovější a nejdůležitější záležitosti vzešlé ze členských států EU a z EFSA. 
Česká republika se prostřednictvím svých zástupců aktivně účastní jednání Poradního sboru EFSA a jeho pracovních skupin. 24. a 25. června 2009, v době českého předsednictví Rady EU, se v Praze uskutečnilo 32. zasedání Poradního sboru (Advisory Forum, AF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), které zorganizovalo MZe, odbor bezpečnosti potravin.
Zpráva ze zasedání koordinačních míst (Focal Points) v Lisabonu 14.5. 2006:
Databáze expertů (EDB) – současné aktivity: výzva kandidátům splňujícím podmínky EFSA k zapojení se do členství ve Vědeckém výboru a vědeckých komisích (panelech), kooperace s národními a mezinárodními databázemi Platforma pro výměnu informací (Information Exchange Platform, IEP), IEP na webových stránkách EFSA a členských států EU, využití Platformy pro výměnu informací.
Článek 36: aktivity v letech 2009/2010 – vývoj základny organizací na Extranetu EFSA, konsolidace seznamu organizací dle článku 36, začátek vývoje databáze těchto organizací (včetně kontaktních informací a kompetencí.
Zprávy z koordinačních míst (Focal Points, FPs): aktualizovaná šablona týkající se zpětné vazby a zkušeností (popis úkolů FPs, využití zdrojů pro stanoviska, komentáře z FPs.
EFSA kontaktoval členské státy EU a mezinárodní organizace z důvodu rozšíření možností kooperace (např. informování expertů a registrace pro předběžné vyplňování informací o expertovi).
Podpora organizací dle článku 36 národními koordinačními místy (školení v září 2009).
Národní koordinační místa (Focal Points, FPs). úkol týkající se webových stránek (tzv. síťování) a uskutečněné práce v této oblasti, např. další zviditelňování EFSA a jeho role v systému bezpečnosti potravin EU, další posilování propojení webových stránek EFSA
členských států EU (propojení v rámci internetové sítě, síťování), poskytnutí výročních zpráv o dosažených výsledcích.
Experti v ČR jsou informováni prostřednictvím webových stránek MZe mze.cz (sekce Bezpečnost potravin), bezpecnostpotravin.cz a jejich anglické verze foodsafety.cz, imaily a články a informacemi v potravinářských (Potravinářský zpravodaj, Potravinářská revue) a vědeckých časopisech vydávaných Českou akademií zemědělských věd.
Na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz a foodsafety.cz jsou v kategorii, EFSA mj. i stránky pod názvem sekce „Czech Focal Point“ a „Koordinační místo“, na obě verze byly v rámci zviditelňování a propagace Evropského úřadu pro bezpečnost potravin umístěny bannery s logy EFSA a výzva pro experty členských států týkající se přihlášení do spolupráce („Sign up as an EFSA Expert).
Pracovní skupina debatovala o komunikaci o riziku, jejímž úkolem je formulování postupů informování veřejnosti a nabízení maximálního množství informací ve spolupráci s občanskými spotřebitelskými organizacemi. Příslušné orgány, provádějící státní dozor v oblasti potravin a krmiv, informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou umisťovány na webové stránky těchto organizací.                                                                                                                                   V rámci hodnocení rizika a komunikace s institucemi EU byla navázána spolupráce s EFSA a s národními úřady bezpečnosti potravin evropských zemí prostřednictvím účasti v pracovních skupinách Poradního sboru EFSA (pracovní skupina pro komunikaci a informační technologie, připravuje se nová pracovní skupina pro krizové situace) a všech výše zmíněných komunikačních kanálů včetně výměny emailů, článků a informací v odborných a vědeckých časopisech.
V rámci hodnocení rizika a komunikace s institucemi EU byla navázána spolupráce s EFSA a s národními úřady bezpečnosti potravin evropských zemí prostřednictvím účasti v pracovních skupinách Poradního sboru EFSA (pracovní skupina pro komunikaci a informační technologie, připravuje se nová pracovní skupina pro krizové situace) a všech výše zmíněných komunikačních.
Příslušné orgány v České republice, které provádějí státní dozor v oblasti potravin a krmiv, informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv umisťovaných na webové stránky těchto organizací (jsou k dispozici všem sdělovacím prostředkům). V oprávněných případech jsou svolávány tiskové konference.

Zdroj: MZe