Bezpečnost potravin

Zasedání pracovní skupiny pro komunikaci dne 23.10.2008

Vydáno: 26. 11. 2008
Autor:

Informace z jednání pracovní skupiny pro komunikaci EFSA, které se uskutečnilo v Londýně.

1. Program zasedání
2. Informace ze zasedání, kterého se zúčastnil zástupce MZe:

Nejnovější informace o komunikačních aktivitách EFSA

EFSA je orgán EU pro vědecké posuzování rizika souvisejícího s bezpečností potravin a krmiv, výživou, pohodou zvířat, ochranou rostlin a zdravím. Letos byl mj. zveřejněn přístup do databáze předních vědeckých expertů v Evropě, kteří budou EFSA napomáhat v jeho činnosti. EFSA proto vyzývá vědecké odborníky, aby se zaregistrovali do této nové databáze expertů, kterou bude při své činnosti (posuzování rizika) využívat vědecký výbor a vědecké panely EFSA.
Vzhledem k tomu, že se pracovní zátěž EFSA stále zvyšuje, rozhodl se EFSA ve spolupráci s členskými státy zřídit tuto databázi vědeckých expertů a to z toho důvodu, aby i nadále mohl poskytovat nezávislá vědecká stanoviska vysoké kvality.
Experti z této databáze budou přizváni k určité vědecké aktivitě. Pokud se zúčastní práce, obdrží náhrady (cestovné a stravné) a určitou odměnu související s jejich podílem na práci EFSA.
Experti z této databáze budou přizváni k určité vědecké aktivitě. Pokud se zúčastní práce, obdrží náhrady (cestovné a stravné) a určitou odměnu související s jejich podílem na práci EFSA.
K nejdůležitějším aktivitám patří v ČR výměna a sběr vědeckých dat a informací, sdílení postupů v hodnocení rizik, příspěvek k harmonizaci metodologií v oblasti hodnocení rizika a podpora jednotné komunikace.
V České republice má přístup k databázi expertů náš zástupce v Poradním sboru (AF) EFSA (využití k podpoře mezinárodní spolupráce českých vědeckých pracovišť). Koordinačním místem EFSA v ČR, které je na odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, byli v červenci letošního roku o spuštění databáze informováni členové vědeckých výborů a vědeckých institucí s tím, že podrobné informace, včetně plánu tohoto projektu (Expert Database Project Plan), s pozadím jeho vzniku, s cíli projektu databáze expertů a v přílohách mj. s online formulářem pro přihlášení do databáze, naleznou na webových stránkách úřadu: www.mze.cz, www.bezpecnostpotravin.cz, www.foodsafety.cz.
 
Kooperace v komunikaci
Výměna vědeckých informací jako praktický úkol koordinačních míst: informace o důležitých aktivitách v oblasti hodnocení rizik od začátku (pověření EFSA, Terms of Reference) až do konce (např. posudek EFSA), výsledky relevantních vědeckých výzkumných projektů od členské země EU (např. z univerzit, výzkumných firem) k EFSA a dalším členským státům (ČS) EU, informace EFSA a členských států o možném výskytu potenciálních kontroverzních závažných záležitostí, zpřístupnění pracovních a strategických plánů kompetentních organizací EFSA a ČS, šíření požadavků na specifické informace (od EFSA a ČS) na národní úrovni. KM spolupracuje se členem AF EFSA při identifikaci potenciálních závažných záležitostí, poskytuje do Výměnné informační platformy dokumenty a adekvátně na ně upozorňuje.
Pokračuje standardizace přenosu informací: EFSA např. navrhuje národní brožuru o roli koordinačních míst (KM), aktivitách a kooperaci s EFSA, vytvoření (digitálního) národního informačního bulletinu – „newsletteru“, založení/provoz sekce Koordinačního místa Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v členských státech EU na webových stránkách s napojením k/od EFSA a příslušného člena KM, aktualizace kontaktů spolupracujících expertů, koordinace činností na národní úrovni – doporučení národních konferencí.
Účelem konference "Food Research in Support to Science Based Regulations. Challenges for Producers and Consumers", která se bude konat v rámci českého předsednictví Rady EU (CZ PRES), je především podpora spolupráce České republiky s ostatními členskými státy EU, EFSA a Evropskou komisí (EK) při přípravě právních předpisu na základe vědecky podložených argumentu.
Na organizaci konference vzájemně spolupracují zejména MZe a VŠCHT v další spoluprací s EK, EFSA, výzkumnými ústavy, univerzitami a vysokými školami, vědeckými výbory, zahraničními lektory, nevládními a spotřebitelskými organizacemi.
Klíčové úlohy: standardizace přenosu informací, aktualizace kontaktů spolupracujících expertů, koordinace činností na národní úrovni, mezinárodní spolupráce
Síťování – 5 vědeckých výborů, 16 organizací spolupracujících podle čl. 36, kontaktní osoby dalších spolupracujících institucí
Získání a výměna vědeckých informací mezi ČS a EFSA: prostřednictvím stávajících nástrojů EFSA, v ČR nastaven obdobný systém, členové Koordinační skupiny bezpečnosti potravin dávají prostřednictvím sekretariátu (odd. bezpečnosti potravin) požadavky na hodnocení rizik, vědecké výbory vypracovávají hodnocení.
 
Debata o nanotechnologiích
Sílící tlaky ohledně bezpečnosti potravin v souvislosti s nanotechnologiemi vyústily v rozhodnutí, že úřad EFSA zpracuje přehled o používání nanotechnologií, i když je zřejmé, že zatím se jedná o nepatrný rozsah.
Nanotechnologie mohou mít i přímé použití v potravinářské výrobě. Jedním je zlepšení emulsifikace v důsledku zmenšení velikosti částic, např. s cílem, aby nedocházelo k oddělování fází u majonézy s nízkým obsahem tuku, a aby senzorický vjem byl obdobný jako u tradiční majonézy. Podle výsledků diskuse v Komisi nejsou pro takový postup legislativní omezení.
Další aplikací nanotechnologií je zapouzdřování látek nerozpustných ve vodě, které jsou pak ve vodě dobře dispergovatelné a kapalina zůstává čirá.
EFSA zahájil veřejné konzultace k návrhu vědeckého stanoviska k „nanotechnologiím a bezpečnosti potravin a krmiv“ (tisková zpráva vydaná 17.10 2008) .
 Svůj komentář k návrhu stanoviska mohou vědci předložit do 1. prosince t.r.) – blíže na stránkách EFSA http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902133445.htm.
 EFSA se chce také setkat se zájmovými organizacemi, aby s nimi návrh prodiskutoval a prostřednictvím Poradního sboru EFSA zapojit členské státy EU.
Závěrečné stanovisko bude zveřejněno po výše uvedených konzultacích. 
 
Zdroj: MZe