Bezpečnost potravin

Záruka bezpečných krmiv podle GMP+

Vydáno: 27. 5. 2005
Autor:

Existující předpisy pro výrobu bezpečných krmiv GMP z Nizozemí jsou připraveny podle ISO 9002:1984; nová verze GMP+ bude využívat ISO 9002:2000 a zahrnovat HACCP, je připravená k publikaci v roce 2005.

V posledních letech se bezpečnost potravin stává hlavním bodem jednání příslušných orgánů a společností. Světová zdravotnická organizace vydala v roce 1999 ”Food Safety Paper” a v roce 2006 vyjde  bílá kniha Evropské komise ”Food Safety”.  Evropská unie vydala Všeobecný zákon o potravinách – jako legislativu Evropské Unie týkající se potravin pro lidi a krmiv pro zvířata. Rovněž maloobchodníci v zájmu odbytu  a pod tlakem spotřebitele požadují záruku, že celý řetěz výroby potravin je bezpečný.
Reakcí Nizozemska  na nepříznivé události, které se objevily  v oblasti získávání surovin pro výrobu krmiv, jsou  opatření, která mají zaručit výrobu bezpečných potravin. Opatření jsou obsažená v systémech  GMP (good manufacturing practice)  a HCCP (hazard analysis critical kontrol point). Program GMP+ vytvořený v Nizozemí  je potenciálně využitelný pro výrobce krmiv na celém světě.
Odvětví živočišné výroby je součástí  výrobního řetězce bezpečných krmiv pro zvířata. Jak problémy v živočišné výrobě ovlivnily výrobu krmiv je patrné na několika významných událostech jako byl výskyt BSE (bovinní spongiformní encefalopatie)  od konce 80. let, problémy s dioxinem v brazilských citrusových výliscích (1998), dioxin v belgických živočišných tucích (1999), MPA (medroxyprogesteron acetate) v odpadní vodě z cukrovaru  v Irsku (2002), aflatoxin v americkém kukuřičném glutenu, výskyt salmonel v drůbežnictví, rezidua léčiv ve vejcích v důsledku křížové kontaminace krmiv. Skandály spojené s krmivy se často týkají obsahu nežádoucích látek  v živočišných výrobcích určených pro lidskou spotřebu.
Problém  bezpečnosti krmiv pro zvířata se začal řešit nejdříve v Nizozemsku, které bylo  silnou exportní zemí a vyváželo okolo 60 % živočišné produkce – mléko , vejce a maso – do jiných než členských zemí EU. Problémy spojené s krmivy poškozovaly pověst Nizozemska jako exportní země, vedly ke značným ekonomickým ztrátám a na druhé straně k vytváření přísné legislativy. Pozornost se začala soustřeďovat  na celý výrobní  proces a nejen na konečný produkt. Na konci 90. let minulého století s v Nizozemsku  objevily programy Integral Chain Management, které se týkaly odvětví výroby drůbežího masa, vajec a vepřového masa. Aplikace těchto programů vedla k tomu, že nizozemská  PDV (Produkt Board Anímal Feed) zavedla v roce 1992 předpisy GMP (good manufacturing practice) týkající se krmiv pro zvířata.
Zásadou  GMP předpisů byla a stále ještě je  výroba, dodávka a zkrmování krmiv, která jsou pro lidi, zvířata a prostředí bezpečná.
První případ BSE v Nizozemí (1997), dioxinová kontaminace brazilských citrusových výlisků (1998) a belgických tuků (1999) motivovaly následující zintezivnění předpisů GMP:
– zahrnutí HACCP do systému GMP,
– rozšíření bezpečnostního systému na řetězec dodávky krmných složek,
– vývoj časného varovného systému pro signalizaci a likvidaci potenciálních rizik.
Tyto doplňky předpisů byly zaváděny v letech 2000-2002.
Systém, který zaručuje bezpečná krmiva a jejich kvalitu – GMP+,  platný od roku 2000 je založen na odhadu rizika, opatřeních proti riziku a informacích o riziku.
Během let 2003-2004 se věnovala pozornost generální revizi  programů GM a certifikačního schématu.
Současné základní standardy programu GMP a další standardy GMP určené pro výrobu, obchod a transport krmných složek, premixů, aditiv a krmiv budou nahrazeny novými standardy v letech 2005-2006.
Pro výrobu bezpečných surovin se zaručenou kvalitou se tvoří International Feed Safety Aliance, která zahrnuje dřívější skupinu UKASTA z V. Británie, OVOCOM z Belgie, PDV z Nizozemí, Qualität&Sicherheit z Německa a  FEFAC (evropská asociace výrobců krmiv).  Cílem je vytvořit jednoduchý obecný standard pro výrobu krmiv a surovin se zaručenou bezpečností, který by měl být vydán v roce 2006 a měl by nahradit současné národní standardy včetně standardů PDV. Evropský standard by měl být brzy doplněn  standardem pro mezinárodní obchod a další mezinárodní aktivity.
Feed Intern., 26, 2005, č. 5