Bezpečnost potravin

Zákon ČR o obalech

Vydáno: 28. 2. 2004
Autor:

Zákon 94/2004, kterým se mění zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 94/2004 Sb. ; Částka: 30/2004 Sb.
Na straně (od-do): 1431-1433 ; Rozeslána dne: 3. března 2004
Druh předpisu: Zákon ; Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 29. ledna 2004 ; Datum účinnosti od: 3. března 2004
Platnost předpisu: ANO ; Pozn. k úč.:
Předpis mění: 477/2001 Sb.; 110/1997 Sb.; 146/2002 Sb.
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 358/0

Text předpisu:

94 ZÁKON ze dne 29. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obalech
Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno a) zní:
„a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň
1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen „spotřebitelský obal“),
2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen „skupinový obal“), nebo
3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen „přepravní obal“);“.
2. V § 2 se na konci písmene d) doplňují slova „, s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí“.

3. V § 2 písmeno f) zní:
„f) dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem;7)“.
4. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j), k) a l), která znějí:
„j) jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu,
k) průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele,
l) obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal spotřebitelský, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.“.
5. V § 4 odst. 1 se v úvodní části textu slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „balený výrobek“ se vkládají slova „nebo obalový prostředek“.

6. V § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) se slovo „obal“ nahrazuje slovy „obal nebo obalový prostředek“, slovo „obalu“ se nahrazuje slovy „obalu nebo obalového prostředku“ a slovo „obalů“ se nahrazuje slovy „obalů nebo obalových prostředků“.

7. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna oznámit překročení hodnot uvedených v odstavci 1 písm. b). Způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) v obalu a rozsah oznamovací povinnosti při překročení hodnoty podle odstavce 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.“.

8. § 5 zní:
㤠5

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna
a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,
b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.
(2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna
a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,
b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.“.
9. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.“.

11. V § 14 odst. 2 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „dvou“.

12. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovy „adresa bydliště“, za slova „identifikační číslo“ se vkládají slova „, bylo-li přiděleno,“ a slova „úředně ověřená kopie živnostenského listu“ se nahrazují slovy „úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list“.

13. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „, bylo-li přiděleno,“ a na konci písmene b) se doplňují slova „a je-li v tomto rejstříku zapsána“.

14. V § 14 odst. 3 písm. e) se slova „zpětně odebraných“ zrušují.

15. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno g), které zní:
„g) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.“.
16. V § 14 odst. 10 písm. a) se za slovo „plnění“ vkládají slova „na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu“.

17. V § 14 odst. 10 písm. b) se slovo „výhradně“ zrušuje.

18. V § 15 odst. 3 se za slova „z této evidence“ vkládají slova „, jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3“.

19. V § 17 odst. 6 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „, bylo-li přiděleno,“.

20. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.“.

21. V § 30 odst. 1 a odst. 2 se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „2 000“.

22. V § 30 odst. 2 se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „800“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „200“.

23. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Povinnosti podle odstavce 1 a povinnost placení evidenčního poplatku podle odstavce 2 se nevztahují na osoby, které uvedou na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

24. V § 32 písmeno m) zní:
„m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,“.
25. V § 32 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
„s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.“.
26. V § 33 a v § 34 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

27. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu a vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole.“.

28. V § 41 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

29. V § 42 odst. 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova „v rozsahu stanovených pravomocí“.

30. V § 42 odst. 1 písm. c) se slova „včetně prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5,“ zrušují.

31. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „týkajících se prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu“ zrušují.

32. § 47 se zrušuje.

33. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

㤠51a
(1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.“.

34. Příloha č. 1 k tomuto zákonu se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. II
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 18), 19) a 20) zní:
„(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele18) ohlásit zásoby19) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v příslušném právním předpise Evropského společenství20) (dále jen „zásoby“) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.
_______________________________
18) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
20) Nařízení komise č. 1972/2003 o přechodném období přijatém s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

㤠3b
(1) Podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 je povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů21) k 1. květnu 2004.

(2) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 musí splnit podnikatel nejpozději do 10. května 2004.

(3) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.
______________________________
21) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 16 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

„c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce13a) vykonává státní dozor
1. při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),
2.při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a
3. nad ohlášením zásob.
_______________________________
13a) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2 a § 3b, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

„(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zvláštního právního předpisu10a) odpovídají skutečnosti.
_______________________________
10a) § 3b zákona č. 110/1997 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST
Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Sbírka, 27. 2. 2004