Bezpečnost potravin

Workshop EFSA: malé částice a nanočástice v potravinách

Vydáno: 17. 1. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 31. 3. – 1. 4. 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil v srpnu 2021 „Pokyny k technickým požadavkům pro regulované aplikace potravin a krmiv pro stanovení přítomnosti malých částic včetně nanočástic“ (Guidance on Particle – Technical Requirements) a aktualizovanou verzi „Pokynů k posuzování rizik nanomateriálů, které se mají používat v potravinovém a krmivovém řetězci: zdraví lidí a zvířat“ (Guidance on Nano – Risk Assessment).

Tyto pokyny aktualizují požadavky na informace pro žadatele, kteří žádají o schválení výrobku pro uvedení na trh nebo obnovení jeho platnosti v oblastech spadajících do působnosti úřadu EFSA, jako jsou potravinářské/krmné přídatné látky, materiály přicházející do styku s potravinami, nové potraviny a účinné látky pesticidů.

Je třeba poznamenat, že EFSA může obdržet dva typy žádostí: 1) materiály, které splňují definici umělých nanomateriálů nebo nanoforem; 2) konvenční materiály, které nesplňují definici umělých nanomateriálů nebo nanoforem, ale mohou obsahovat malé částice včetně částic v nanorozměrech.

Nové Pokyny k částicím – technické požadavky podporují žadatele při prokazování, že materiál neobsahuje frakci nanočástic, nebo pokud je frakce zjištěna, při rozhodování, zda materiál vyžaduje zvláštní posouzení vlastností v nanoměřítku, či nikoli. Pokyny uvádějí způsoby hodnocení, které potvrzují, zda postačuje konvenční posouzení rizik, nebo zda by mělo být provedeno specifické posouzení rizik na nanoúrovni podle aktualizované verze Pokynů pro hodnocení rizik na nanoúrovni.

On-line webinář 31. 3. – 1. 4. 2022

Úřad EFSA vyzývá žadatele, laboratoře provádějící studie, konzultanty a další zúčastněné strany, aby se aktivně zapojili do diskuse, podělili se o své zkušenosti a diskutovali o osvědčených postupech pro provádění nových požadavků pokynů nákladově efektivním způsobem.

Seminář je určen zejména zúčastněným stranám a odborníkům, kteří připravují dokumentaci týkající se
potravinářských/krmivářských přídatných látek, materiálů přicházejících do styku s potravinami, nových potravin a pesticidů, jež mají být posouzeny úřadem EFSA a regulačními hodnotiteli rizik.

On-line registrace je otevřená do půlnoci 7. 3. 2022.

Zdroj: EFSA