Bezpečnost potravin

Vzor ohlášení středníh zdrojů znečištění ovzduší

Vydáno: 3. 2. 2007
Autor: pospisilova

Ohlášení se podává do 15.2. na obce s rozšířenou pravomocí

 
 Středí zdroje znečištění jsou zařízení s projektovanou kapaccitou
drůbež 1000 – 19900 kusů
 prasata 500 – 999 kusů nebo 150 -299 prasnic
skot  180 – 499 kusů
viz část formuláře E a F
      více na     www.chmu.cz
hlášení se podává za předchozí rok do 15.2 dle NV č. 353/2002Sb
VZOR:


 
E. Čerpací stanice podle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. a čerpací stanice uvedené v příloze č. 1 k NV č. 353/2002 Sb., bod 4.9. (nafta, LPG)
 
Název čerpací stanice:
Majitel ČS:
tel.:         
Provozovatel ČS:
tel.:
Rok uvedení do provozu:
Datum vydání stav. povolení:
Zpětný odvod par při stáčení:          ano/ne
Rok uvedení do provozu:
Čerpání benzinu
Čerpání nafty 1)
Čerpání LPG 1)
Počet stojanů a plnících pistolí
stojany
pistole
stojany
pistole
stojany
pistole
 
 
 
 
 
 
Zpětný odvod par při výdeji (nehodící se škrtněte)
ano    ne
ano    ne
Množství přijaté pohonné hmoty [m3/rok]
 
 
 
Množství vydané pohonné hmoty [m3/rok]
 
 
 
Roční emise z plnění nádrží a skladování [t/rok]
 
 
 
Roční emise z plnění nádrží automobilů [t/rok]
 
 
 
Celková emise VOC z jednotlivých PHM [t/rok]
 
 
 
Celková roční emise těkavých organických látek (VOC) z čerpací stanice [t/rok]:
1) Vyhláška č. 355/2002 Sb. stanoví emisní limity a další podmínky provozování při skladování a distribuci benzinu. Pro zpracování celostátní emisní bilance emisí VOC ze skladování a čerpání pohonných hmot jsou v rámci formuláře "E" požadovány rovněž aktivitní a emisní údaje o skladování a čerpání motorové nafty a zkapalněného plynu (LPG).
 
Příloha k vyplněnému formuláři
Kopie protokolu o autorizovaném měření těkavých organických látek a protokolu o kontrole účinnosti zpětného odvodu par podle vyhlášky č. 355/2002 Sb., přílohy č. 12 a přílohy č. 13.
 


V případě, že k výpočtu emisí nebylo využito výsledků autorizovaného měření, provede se výpočet tímto způsobem:
Pro výpočet se použijí emisní faktory pro čerpací stanice benzinu a nafty uvedené v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. v bodě 15.
Přitom se pro výpočet emise z plnění nádrží a skladování použije poloviční hodnota emisního faktoru a pro emise z plnění nádrží automobilů rovněž poloviční hodnota emisního faktoru. Pro výpočet emise LPG se použijí emisní faktory vycházející z odborného odhadu: pro stáčení a skladování 0,5 kg na jedno stáčení a l,62 g na jeden výdej LPG.
 
Příklady výpočtu:
 
Benzin: emisní faktor  Ef  = 1400 g VOC/m3 tj. 1,4 kg VOC/m3
                 množství benzinu přijatého Mbp činilo 1000 m3/rok
                 množství benzinu vydaného Mbv činilo 990m3/rok
                 emise VOC z přijatého benzinu: Ebp = Mbp x   1/2 Ef   tj.:    1000 x 0,7 = 700 kg = 0,7 t VOC
                 emise VOC z vydaného benzinu: Ebv = Mbv x 1/2 Ef     tj.:      990 x 0,7 = 693 kg = 0,693 t VOC
                 celková roční emise VOC z benzinu: Ebc = Ebp + Ebv tj.: 0,7 + 0,693 = 1,393 tun VOC/rok
 
Nafta :   emisní faktor Ef  = 20 g VOC/m3 tj. 0,02 kg VOC/ m3
                 množství nafty přijaté Mnp činilo 1000 m3/rok
                 množství nafty vydané Mnv činilo 990 m3/rok
                 emise VOC z přijaté nafty:    Enp = Mnp x 1/2 Ef    tj.: 1000 x 0,01 =   10 kg   = 0,010 t VOC
                 emise VOC z vydané nafty: Env = Mnv x 1/2 Ef    tj.:    990 x 0,01 =   9,9 kg = 0,0099 t VOC
               celková roční emise VOC z nafty: Enc = Enp + Env   tj.: 0,010 + 0,0099    = 0,0199 tun VOC/rok
 
LPG :     emisní faktor pro jedno stáčení Efst = 0,5 kg VOC , emisní faktor pro jeden výdej Efvd = 1,62 g
                 počet stáčení Pst činil 80/rok , počet výdejů Pvd činil 20000/rok
                 emise VOC ze stáčení Est  =   Pst   x   Efst    tj.:   80 x 0,5 = 40 kg = 0,040 t VOC
                 emise VOC z výdeje Evd = Pvd x   Efvd     tj.: 20000 x 1,62 = 32400 g   = 32,4 kg = 0,0324 t VOC
                 celková roční emise VOC z LPG : ELPG  = Est + Evd    tj,: 0,040 + 0,0324 = 0,0724 tun VOC/rok
 
Celková roční emise VOC čerpací stanice: 
EČS = Ebc + Enc + ELPG = 1,393 + 0,0199 + 0,0724 = 1,4853 tun VOC/rok
 
 
 
Výpočet emise VOC z benzinu se započtením účinnosti zpětného odvodu par
 
Např.:              podle protokolu o měření je účinnost I.stupně 98 %
                        průměrná účinnost II.. stupně 92%
 
Emise z přijatého benzinu:                                0,7 t x (1 – 0,98) =   0,014 t
Emise z vydaného benzinu:                              0,693 t x (1 – 0,92) = 0,05544 t
Emise benzinu celkem:                                    0,06944 t


F. Chov hospodářských zvířat podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
 
Zařízení s projektovanou kapacitou ustájení pro chov prasat na porážku (nad 30 kg) od 500 do 999 kusů, nebo od 150 do 299 prasnic, nebo pro chov skotu od 180 do 499 kusů, nebo pro chov drůbeže od 1000 do 19999 kusů.
 
KATEGORIE ZVÍŘAT
(druh chovaných zvířat)
 
Celkový emisní faktor nebo celková měrná výrobní emise NH3 1)
(kg NH3..zvíře-1.rok-1)
Projektovaná kapacita ustájení
(počet kusů)
Skutečný roční počet kusů
Celková emise
amoniaku
(t/rok)
Stáj +
hnojiště
Stáj + pastva
Stáj + hnojiště
Stáj + pastva
SKOT- Stelivové ustájení
 
 
 
 
 
 
– dojnice optimální způsob 2)
24,5 / ……
24,4 / ……
 
 
 
 
– dojnice zastaralý způsob 3)
26,5 /……
26,4 / ……
 
 
 
 
– telata, jalovice, býci
   optimální způsob 2)
13,7 / ……
13,8 / ……
 
 
 
 
– telata, jalovice, býci
   zastaralý způsob 3)
16,7 / ……
16,8 / ……
 
 
 
 
SKOT- Bezstelivové ustájení
– telata, jalovice, býci
13,0 / ……
12,3 / ……
 
 
 
 
PRASATA
 
 
 
 
– selata
6,5 / ……
 
 
 
– prasnice
11,9 / ……
 
 
 
– prasnice březí
19,7 / ……
 
 
 
– prasata výkrm
8,3 / ……
 
 
 
DRŮBEŽ
 
 
 
 
– nosnice
0,27 / ……..
 
 
 
– brojleři
0,21 / ……..
 
 
 
– husy a kachny
0,73 / ……..
 
 
 
                                                                             Celková roční emise amoniaku (t/rok)
 
 
1) Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje odpovídají příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2000 Sb., bodu 6.
V případě, že k výpočtu emise byla použitá jiná hodnota než emisní faktor předtištěný ve formuláři, uvede se použitá měrná výrobní emise (§ 2 písm. e) vyhlášky č. 356/2002 Sb.) za lomítko a v příloze se doloží způsob jejího stanovení.
2) Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí :
     a) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací,
     b) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací
3) Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí: dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací
 
 
Byl schválen plán zavedení zásad správné zemědělské praxe? (nehodící se škrtněte):     ANO       NE
 
Datum schválení plánu krajským úřadem:
 
 
Příloha k vyplněnému formuláři
Kopie protokolu o autorizovaném měření emisí (vyhláška č. 356/2002 Sb., HLAVA III) a popis způsobu stanovení měrné výrobní emise dle pozn. 1)