Bezpečnost potravin

Výzva Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se propagace týrání zvířat

Vydáno: 13. 10. 2005
Autor:

Společným cílem by mělo být co nejvíce přispívat k ochraně zvířat a ne návodným způsobem inspirovat veřejnost nebo chovatele k týrání zvířat.

Ústřední komise pro ochranu zvířat

samostatné oddělení 11020 MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

tel.: 221 812 339, 221 812 326

fax: 221 812 967

e-mail: ukoz@mze.cz

http://www.mze.cz/ (Ochrana zvířat)

 

Č.j.: 35413/2005-11020

 

V odpovědi uvádějte prosím naše č.j.!                                                                           praha 4. 10. 2005

 

 

Výzva Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se propagace týrání zvířat

 

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu s touto svojí funkcí projednala a přijala na svém 84. zasedání dne 4.10.2005 následující výzvu týkající se propagace týrání zvířat.

 

V současné době se lze v různých sdělovacích prostředcích často setkat s propagací týrání zvířat, ať je to již zveřejňování postupů, praktik chovu nebo jiných dějů, které jsou spojeny s týráním zvířat, včetně zobrazování kupírovaných psů. Z tohoto důvodu Ústřední komise pro ochranu zvířat přijala tuto výzvu, jejímž cílem je upozornit na problém propagace týrání, zvýšit informovanost sdělovacích prostředků a veřejnosti o této problematice a přispět ke snížení výskytu případů propagace týrání. Současně nabízíme pomoc při konzultacích nebo posuzování těchto skutečností.

 

Dne 1.4.2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 77/2004 Sb., která nově upravila v § 4a pojem propagace týrání. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) propagaci týrání zakazuje a umožňuje ji postihovat. Ustanovení § 4a zákona na ochranu zvířat stanoví:

 

Za propagaci týrání se považuje zejména

a)      vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,

b)      zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.

 

K tomu je třeba doplnit, že ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat považuje za týrání zvířete provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 (např. je povoleno za stanovených podmínek provádění odrohování telat, krácení ocasu u selat, štěňat, jehňat atd.).

 

Veřejného vystoupení (vystoupení zvířete nebo zvířat nebo soustředění zvířat jednoho nebo různých chovatelů na určeném místě z propagačních nebo komerčních důvodů, které je přístupné veřejnosti nebo na něm vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho exteriéru nebo výkonu, např. varietní vystoupení, příprava filmů a televizních pořadů s využitím drezúry zvířat pro tyto účely, posuzování exteriéru zvířat) nebo svodu zvířat (soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže) se nesmí zúčastnit zvíře s provedením chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírováním uší, poškozením hlasivek nebo při použití jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovanými drápy, zuby, jedovými žlázami nebo pachovými žlázami.

Stejně tak nelze provádět činnosti, které považuje zákon na ochranu zvířat za týrání, např. zvířata nutit k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, podrobit je výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům.

 

            Pro veřejné sdělovací prostředky, pro vydavatele tiskovin a knih, pracovníky reklamních agentur, chovatele a jiné osoby je tedy důležité, aby obrazovými zprávami, šířením tiskovin, propagačních materiálů, reklamních letáků a publikací neuskutečňovali propagaci týrání zvířat. Pokud je např. v obrazové dokumentaci nebo v textu článku, tiskoviny nebo na internetových stránkách chovatelského sdružení vyobrazeno zvíře se znaky týrání (např. pes s kupírovanýma ušima) nebo cíleně popsán nebo jinak publikován postup vedoucí k týrání zvířat (např. nedovolený způsob usmrcování zvířat, výchova k útočnému chování), musí být zároveň v doprovodné informaci uvedeno, že se jedná o týrání zvířat, které je zákonem zakázáno. Ve filmech a reklamách, které byly natočeny poté, co byla v České republice zakázána propagace týrání zvířat, by neměly být skutečnosti považované za týrání zákonem na ochranu zvířat a jeho prováděcími právními předpisy uváděny, nebo je třeba doplnit stanovený komentář.

 

Protože většina dotazů se soustřeďuje ke kynologické problematice, uvádíme jako bližší informaci, že z uvedených důvodů se veřejného vystoupení nebo svodu nesmí účastnit (tj. nesmí se předvádět) psi s kupírovanýma ušima. Veřejných výstav nebo svodů zvířat se ovšem smí účastnit psi, u nichž byl ze zdravotních důvodů proveden chirurgický zákrok amputace ušního boltce a u nichž zároveň nedošlo ke ztrátě tkáně obou ušních boltců v podobném tvaru, nebo u kterých bylo povoleným zákrokem provedeno krácení ocasu. Pokud pořadatel akce přímo v jejích podmínkách nestanoví zákaz přístupu všech psů s kupírovanýma ušima, je možný přístup takových psů, kteří pouze doprovázejí návštěvníky a aktivně se nezúčastní veřejného vystoupení (nejsou předváděni nebo jinak demonstrováni). Naopak aktivní účast – předvádění nebo demonstraci (např. výcviku) psa s kupírovanýma ušima na veřejném vystoupení nebo svodu – je nutno posuzovat jako propagaci týrání zvířat a postihovat ji dle zákona na ochranu zvířat. Záměrem zákonodárce bylo, aby z výchovných a etických důvodů při veřejných vystoupeních a svodech (často považovaných za vzor pro další chovatele) byla předváděna jen taková zvířata a takový způsob jejich výcviku, který není v rozporu s našimi národními předpisy ani s mezinárodními dohodami.

V této souvislosti doporučujeme vaší pozornosti rovněž Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k problematice kupírování uší psů, jejich účasti na veřejných vystoupeních a svodech, a propagace týrání zvířat, které je spolu s dalšími stanovisky k dispozici na internetových stránkách ÚKOZ na adrese http://www.mze.cz/ [Ochrana zvířat –> Stanoviska a názory ÚKOZ].

 

Obdobná situace, která aktuálně vzbudila nejen u nás, ale i v zahraničí mediální i odborný zájem, bylo prezentování propagačních materiálů k uspořádaní profesionálního rodea s prováděním „bull riding“. Na vyobrazení i v popise vystoupení bylo uvedeno vyobrazení westernového jezdce na vyhazujícím býkovi a písemně byla anoncována jízda na divokém býku a zápas s býkem, přestože naše předpisy nedovolují používat a cvičit zvíře jakékoliv kategorie skotu jako jízdní zvíře pro člověka, nebo na ně z jiných důvodů nasedat nebo je používat pro býčí zápasy. Vzhledem k tomu a vzhledem k jakému cíli propagační materiál sloužil, je tato skutečnost považována podle stanoviska ÚKOZ za propagaci týrání zvířat. K tomu je třeba doplnit, že i v takovýchto případech je třeba diferencovat. Sportovní činnost rodeových a westernových jezdců je u nás upravena od roku 1995 pravidly schválenými ÚKOZ, která respektují požadavky westernových jezdeckých soutěží, ale i ochranu zvířat (pravidla ovšem vylučují rodeovou jízdu na býcích i koních, při které je cílem shodit jezdce). Při respektování těchto pravidel naši westernoví jezdci organizovali westernové akce a své soutěže propagovali, ovšem bez činností, které jsou v rozporu se zákazem propagace týrání.

 

 

Pevně věříme, že sdělovací prostředky a další výše uvedené subjekty nemají za cíl propagovat týrání zvířat, že se snaží o problematice chovu zvířat informovat objektivně a že případy propagace týrání pramení jen z neznalosti. Dovolujeme si ovšem požádat, abyste více zvažovali konkrétní obsah a podobu příspěvků, článků a dalších materiálů, které zveřejňujete. Společným cílem by mělo být co nejvíce přispívat k ochraně zvířat a ne návodným způsobem inspirovat veřejnost nebo chovatele k týrání zvířat.

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

  

                                         Doc. MVDr. Richard Sovják, CSc., v.r.

                                                                           předseda Ústřední komise