Bezpečnost potravin

Výzva programu EU-FORA pro ročník 2023-24 vyhlášena!

Vydáno: 15. 11. 2022
Autor: KM EFSA

EUBA-EFSA-2022-ENREL-02; Termín pro zaslání návrhů: 15. 3. 2023

V roce 2016 EFSA v úzké spolupráci s Poradním sborem (Advisory Forum) a kontaktními místy EFSA (Focal Points) uvedl do života program European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA), který má pomoci dosáhnout jednoho ze strategických cílů EFSA: posílení kapacit pro hodnocení rizik z potravin (včetně zdraví zvířat a zdraví rostlin) a rozšíření znalostní komunity (knowledge community) v celé Evropě.

Právním rámcem programu je čl. 23 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002 (zakládací nařízení EFSA): „Podporovat a koordinovat vývoj jednotných metodik hodnocení rizik v oblastech, které spadají do působnosti úřadu v rámci svého poslání“.

Program EU-FORA je pravidelným dvanáctiměsíčním stipendijním programem „učení se praxí“ jehož cílem je:
– přilákat a motivovat odborníky ve středním věku k tomu, aby se stali hodnotiteli rizik, a rozšířit tak počet odborníků, kteří jsou v Evropě k dispozici;
– zintenzivnit výměnu a spolupráci mezi národními agenturami pro bezpečnost potravin a EFSA, a tím podnítit zapojení členských států do regulatorního hodnocení rizik;
– přispívat k harmonizaci a dalšímu rozvoji postupů a metodik hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin v celé Evropě s cílem vybudovat společnou kulturu EU pro hodnocení rizik;

První dvanáctiměsíční cyklus stipendií byl zahájen v září 2017 a od té doby se do něj zapojilo již 87 stipendistů. 

Zaměření EU-FORA
Hlavní zaměření stipendijního programu EU-FORA je na hodnocení chemických a mikrobiologických rizik a obecněji na činnosti spadající do působnosti EFSA, aby přilákalo zájemce z příslušných oborů, jako jsou např.: zemědělství, biochemie, bioinformatika, biologie, biometrie, biotechnologie, chemie, epidemiologie, potravinářské technologie, genetika, humánní medicína, matematika, mikrobiologie, molekulární biologie, výživa, farmacie, statistika, toxikologie, veterinární lékařství a další příbuzné obory.

Specifické cíle této výzvy jsou:
(1) vybrat partnerská hostitelská místa pro školení jednoho nebo více účastníků na dobu 12 měsíců;
a
(2) vybrat stipendisty podle návrhů jejich domovských institucí.

EFSA očekává, že vybere organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 zakládacího nařízení EFSA se silnou kapacitou a rozsáhlými zkušenostmi v jedné nebo více činnostech souvisejících s riziky pro bezpečnost potravin, aby se staly hostitelskými místy pro 15 stipendistů, kteří budou rovněž určeni v rámci této výzvy.

Příležitost pro konsorcia!
Aby bylo dosaženo hlavního cíle výzvy, musí návrh předložit společně konsorcium dvou způsobilých organizací (příslušných organizací podle článku 36 zakládajícího nařízení EFSA) ze dvou různých zemí EU, Norska nebo Islandu. Jedna z organizací bude vystupovat jako vysílající organizace a navrhne stážistu, který bude vyškolen v rámci pracovního programu nabízeného druhým partnerem konsorcia, který bude vystupovat jako hostitelské místo a bude odpovědný za školení stážisty.

Žadatelé mohou partnera konsorcia vyhledat prostřednictvím:
1) kontaktní osoby organizace určené podle článku 36, která jim udělila přístup do databáze podle článku 36
a/nebo
2) svého příslušného národního kontaktního místa EFSA. Národní kontaktní místa EFSA mají za úkol podporovat a usnadňovat vytváření konsorcií a působit jako rozhraní pro vytváření sítí mezi národními organizacemi (např. mají přístup do databází kontaktů EFSA, k nápadům na projekty a k dalším síťovým aktivitám usnadňujícím zapojení členských států v oblastech působnosti EFSA, mimo jiné).
3) Portálu EK pro financování a nabídkové příležitosti přečtením vodítek, které poskytují podrobné pokyny, jak zveřejnit buď žádost o vyhledání partnera, nebo nabídku na vyhledání partnera.

Časový harmonogram výzvy
Zásadním termínem je 15. březen 2023, do kterého musí konsorcia předložit své návrhy EFSA.

Timetable

Veškeré informace o výzvě, související dokumenty a případné vyjasňující odpovědi na doplňující dotazy potenciálních uchazečů naleznete na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA