Bezpečnost potravin

Vývoj předpisů EU o označování a mytí vajec

Vydáno: 9. 10. 2003
Autor:

Komise předložila Radě zprávu – podklad pro opatření k rozvoji trhu s vejci. K problémům, které budou dále projednávány patří přípustnost mytí vajec, označování způsobu chovu slepic na vejcích, informační kampaň pro spotřebitele ohledně novinek v označování vajec.

Komise EU splnila svou povinnost vyplývající z nařízení 5/2001, kterým se naposledy změnilo nařízení 1907/90 o některých tržních normách pro vejce, a do termínu 30. 6. 2003 předložila Radě zprávu, která má sloužit jako podklad pro další rozvoj trhu s vejci. Zpráva zahrnuje požadavky spotřebitelů předložené spotřebitelskými organizacemi, dále otázky související s označováním vajec a s návrhy předloženými na základě provedených kontrol. Zpráva v rozsahu 28 stran je výsledkem dvou jednání expertních skupin, na něž byli pozváni zástupci výrobců, obchodu a spotřebitelských organizací. Téma mytí vajec bude předmětem jednání další schůzky Komise ve Švédsku. Zatím je zpráva přípravným dokumentem, takže nebude předložena na jednání WTO.
Rozvoj trhu s vejci
Komise předpokládá, že podíl zpracovaných vajec stoupne během příštích 10 let ze současných 20 na 30 %. Alternativní systémy chovu slepic se rozšířily z 10 mil. kusů v r. 1991 na 39 mil. v r. 2002, takže jejich podíl v rámci celkového chovu nosnic stoupl z 3 na 14 %. Poměrně nepatrný je podíl eko-vajec: v r. 2000 1,3 %.
Mytí vajec
Problematice mytí vajec se Komise důkladně věnuje. Zatím se vejce myjí jen ve Švédsku a prodávají se jako třída B. Mnozí spotřebitelé – nejen ve Švédsku považují mytá vejce za bezpečnější. Argumentem pro mytí vajec jsou znečistěná vejce z volného chovu, která se vyřazují a prodávají za snížené ceny. Mytí vajec musí probíhat velmi opatrně, aby nedošlo k porušení kutikuly, a tím ke snížení jakosti.
Závěry a doporučení Komise
1. Ke zlepšení zpětné vystopovatelnosti původu vajec a ke zlepšení informovanosti spotřebitele bude od 1. 1. 2004 doplněno označování konzumních vajec „kódem výrobce“, podle kterého se pozná způsob chovu slepic. Toto ustanovení je zakotveno v nařízení 5/2001, kterým se mění nařízení 1907/90.
2. K usnadnění kontroly prodeje vajec na místních trzích by měly být povinně označována i vejce od místních producentů.
3. Mytí konzumních vajec by mělo probíhat za přísné kontroly zkušebně po dobu tří let v těch provozech, které k tomu k 1. 6. 2003 dostaly povolení. Úřad EFSA zpracuje k záležitosti mytí vajec do 31. 12. 2005 zevrubnou vědeckou zprávu.
4. Komise podpoří informační kampaň na poučení spotřebitelů ohledně nových předpisů týkajících se označování vajec.
5. Komise dále navrhne potřebná ustanovení pro harmonizaci nařízení 1274/91 týkajícího se uvádění identifikačního čísla podniku provádějícího sběr nebo balení vajec s tržními normami pro vejce a s hygienickými předpisy, aby nedocházelo k překrývání těchto předpisů.
DGS Int. 25, 2003, č. 3, s. 1-2