Bezpečnost potravin

Výsledky vědecké práce EFSA

Vydáno: 11. 8. 2008
Autor:

Výroční zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rok 2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2007, ve  které uvádí, že výsledky vědecké práce EFSA vzrostly v meziročním vnímání o 63 %, a zároveň též došlo k výraznému zintenzívnění spolupráce EFSA s národními orgány členských států (ČS) EU a představiteli zodpovědnými za hodnocení rizik v potravinovém řetězci v jednotlivých ČS.

Rok 2007 představoval pro EFSA pětiletý mezník v jeho činnosti, první od vzniku úřadu, ve kterém jako evropský orgán, který se zabývá hodnocením rizik v souvislosti s bezpečností potravin, poskytoval vědeckou základnu pro manažéry ČS, kteří se specializují na řízení rizik v jejich zemích a usnadnil jim tím vydání mnohých důležitých rozhodnutí směřujících k ochraně spotřebitelů v rámci EU. EFSA se rovněž daří v rámci komunikační strategie úřadu zaměřovat pozornost vědců a spotřebitelů na hodnocení rizik, což přispívá k budování důvěry veřejnosti ve smyslu zvyšující sj jistoty, že zmiňovaná rizika jsou předmětem hodnocení.

V duchu vědecké znamenitosti, nezávislosti a transparentnosti, na kterých je činnost EFSA postavena, byl výše uvedený 63% nárust ve vědeckých výsledcích práce úřadu doprovázen vydáním více než 200 vědeckých stanovisek a kolem tisíce hodnocení týkajících se nových žádostí, případně nového hodnocení složek, které byly autorizovány už dříve. Celkem vydal EFSA od svého založení v roce 2002 více než 680 vědeckých stanovisek.

Výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se k publikovaným vědeckým výsledkům vyjádřila v tom smyslu, že před úřadem je mnoho výzev, protože věda je jako čas, nikdy se nezastaví a snahou EFSA je být i nadále v čele vědeckého hodnocení rizik, brát na sebe nejnaléhavější výzvy z vědeckých oblastí, jako jsou biotechnologie, klonování zvířat a nanotechnologie.

Nosným pilířem hodnocení rizik bylo v rámci EU poskytování vědeckých doporučení osobám zodpovědným za řízení rizik (v Evropské komisi, Evropském parlamentu a v členských státech Evropské unie), které Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal k existujícím i nově vznikajícím rizikům, v užší spolupráci s příslušnými národními orgány a v otevřené diskusi se zainteresovanými stranami, jako jsou následující aktivity: 

* hodnocení sladidel, konzervačních látek, potravinářských barviv a uzenářských přídatných látek. Výsledkem jednoho z hodnocení byl okamžitý zákaz používání potravinářského barviva “E 128 červeň 2G", který vydaly orgány EU;

* dokončení porovnávacích studií a průzkumů uskutečněných v rámci EÚ (týkajících se údajů o výskytě salmonely v chovech slepic), které by měly pomoci EK při přijímaní preventivních opatření a ustanovení;
hodnocení týkající se maximálních limitů reziduí pesticidů (MRL) pro více než 200 druhů složek pesticidních přípravků;
stanoviska týkající se katarální horečky u ovcí (bluetongue), ptačí chřipky, a také dalších 3 vydaných k záležitostem pohody zvířat v chovech vepřů;
nezávislé vědecké hodnocení geneticky modifikovaných organismů (GMO) v rámci systému spolupráce s ČS, s důrazem na transparentnost tohoto procesu a angažovanost zainteresovaných stran.

Hlavní prioritou činnosti EFSA bylo prohloubení vědecké spolupráce s ČS, jehož vyvrcholením bylo vytvoření sítě národních koordinačních míst (Focal Points) pro usnadnění spolupráce s národními úřady pro bezpečnost potravin a jinými zodpovědnými organizacemi na národních úrovních. Všech 27 členských států Evropské unie uzavřelo s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin dohodu ustanovující koordinační místa, jejichž prostřednictvím se realizuje kontakt mezi EFSA a národními orgány poskytujícími podporu Poradnímu sboru EFSA.

V průběhu roku 2007 zaznamenal EFSA významný pokrok při zakládání svých klíčových hodnot do praxe. Jejich prostřednictvím se komunikace rizik v evropském měřítku stala viditelnější, jednodušší a komplexnější. Zájem o vědeckou práci EFSA je zjevný také výrazného nárustu v oblasti mediálního dění, jenž dosáhl hodnoty 49 % – v roce 2007 bylo prostřednictvím mediálních aktivit uveřejněno více než 7000 článků a audiovizuálních záznamů. Na podporu komunikace vědecké práce EFSA a výměny informací byly také spuštěny nové webové stránky, které výrazným způsobem pomohly zlepšit přístup k informacím a zabezpečily vyšší transparentnost v komunikačním procesu.

Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách EFSA, na odkazu: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/1178699792610/efsa_locale-1178620753812_AnnualReports.htm, kde je možné si též objednat její tiskovou podobu, resp. pro tento účel využít e-mailovou adresu: info@efsa.europa.eu.

Zdroj: MZe ČR