Bezpečnost potravin

Výsledky šetření SZPI v potravinářských provozech v r. 2002

Vydáno: 3. 10. 2003
Autor:

Před uvedením vyhlášky 451/2002 v platnost, provedla SZPI průzkum stavu hygieny v 752 potravinářských provozech, a to s poměrně dobrým výsledkem.

Pro průzkum dopadu požadavků vyhlášky MZe č. 451/2002 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu (Sbírka zák. rozeslána 31. 10. 2002) provedla SZPI ještě před jejím vydáním šetření u 752 potravinářských provozoven. Hodnotilo se 74 ukazatelů požadovaných vyhláškou a provozovny byly zařazeny do příslušné kategorie (1 až 3) podle míry rizika. Provozovna vyhověla, pokud byly splněny hygienické podmínky na 85 %.
Výsledky
Z celkového počtu jen čtyři provozovny nevyhověly, 30 % vyhovělo s menšími nedostatky (hygienické požadavky splněny na nejméně 63 %), ostatní vyhověly. Nejproblematičtější  byly ukazatele související s vybavením budov (umyvadla, záchody, stropy, podlahy, okna, stěny, měřidla, kalibrace, etalony).
Podniky jsou povinny  uvést své provozy do souladu s vyhláškou do 1. 7. 2003, resp. do termínu přistoupení ČR k EU.
Je však nutno počítat s tím, že v případě malých a středních provozoven se tak příznivé výsledky nedosáhnou.
SZPI bude pokračovat v šetření v r. 2003.
Kvalita potravin, 3, 2003, č. 2, s. 22–24