Bezpečnost potravin

Výskyt ochratoxinu A v sušených plodech vinné révy

Vydáno: 14. 7. 2004
Autor:

V Kanadě se provádělo monitorování obsahu ochratoxinu A, potenciálního karcinogenu, v rozinkách, sultánkách a korintkách. Jsou uvedeny i výsledky monitoringu ve Velké Británii.

Ochratoxin A (OTA) je toxický sekundární metabolit plísní Aspergillus a Penicillium. Prokázalo se, že OTA je pro četná laboratorní zvířata nefrotoxický, imunotoxický, teratogenní a karcinogenní. OTA se u lidí dlouho odbourává, podílí se často na smrtelném onemocnění ledvin známém jako balkánská endemická nefropatie.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala OTA v roce 1993 jako pravděpodobný humánní karcinogen. JECFA – Společný výbor expertů FAO/WHO (1995) stanovil pro OTA dočasný tolerovatelný denní příjem 14 ng/kg tělesné hmotnosti. Četné země vydaly nařízení pro OTA v potravinách a Evropské společenství vydalo v roce 2002 směrnice pro OTA v cereálních výrobcích (3 ng/g) a v sušených plodech vinné révy (10 ng/g).
OTA byl zjištěn v řadě potravin (cereální zrna, ořechy, káva, koření, maso a plody vinné révy) i v technologicky vyrobených produktech. Za hlavní zdroj OTA pro obecnou populaci se považují cereální výrobky. O výskytu OTA v sušených plodech vinné révy (rozinky, sultánky, korintky) se pojednává v četných mezinárodních publikacích. Dosud nebyl k dispozici přehled o zatížení populace OTA pocházejícím ze sušených plodů vinné révy v Severní Americe.
V Kanadě proto analyzovali v letech 1998–2000 na výskyt OTA 151 vzorků rozinek a sultánek a dva vzorky korintek. Ke kvantifikaci OTA byla použita kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí.
OTA byl zjištěn v 65 (79 %) z 85 vzorků rozinek, v 39 (59 %) z 66 vzorků sultánek a v obou vzorcích korintek. Průměrný obsah OTA v rozinkách a sultánkách byl 1,8 ng/g, v korintkách 2,8 ng/g.
Food Additives and Contaminants 21, 2004, č. 6, s. 578–585

Monitorování výskytu OTA v sušených plodech vinné révy se provádělo ve Velké Británii v roce 2003. Hodnoty zjištěné Food Standards Agency jsou k dispozici zde.