Bezpečnost potravin

Vyhláška o správné laboratorní praxi

Vydáno: 29. 8. 2001
Autor:

MŽP ČR, náhrada vyhlášky 305/1998, zásady OECD, zkoušení chemických přípravků

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 17. 7. 2001 vyhlášku č. 283/2001 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků.
Touto vyhláškou se zrušuje dřívější vyhláška č. 305/1998 Sb. s tímtéž názvem. Vyhláška je vydána na základě § 5 zákona č. 157/1998 o chemických látkách. Jedná se o soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a přípravků.
Přílohou k této vyhlášce  jsou zásady zpracované Sekcí životního prostředí OECD a přijatý 26. 11. 1997 pod č. C(97)186(Final). Tato příloha  podrobně rozpracovává povinnosti zaměstnanců testovacího zařízení, pravidla zacházení s dokumentací, pravidla pro prostory určené k testování, pro přístroje, materiály a činidla. Dále je specifikováno zacházení se vzorky, standardní operační postupy testovacího zařízení, způsob provedení studie a podání zprávy o ní zásady ukládání a uchovávání záznamů a  materiálů. Další přílohy uvádějí formulář pro žádost o ověření dodržování zásad a formulář  osvědčení pro dodržování zásad.
Sbírka zákonů, 2001, částka 106, s. 6532-6547