Bezpečnost potravin

Vyhláška MZe o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

Vydáno: 9. 4. 2004
Autor:

Vyhláška 161/2004 Sb. mění vyhlášku 147/1998 Sb. s účinností ode dne přistoupení ČR k EU.

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
Citace: 161/2004 Sb.
Částka: 55/2004 Sb.
Na straně (od-do): 2308-2309
Rozeslána dne: 9. dubna 2004
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 30. března 2004
Datum účinnosti od:
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.: dne vstupu do EU
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 18 písm. e)
Předpis mění: 147/1998 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

161 VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slova „výrobního procesu“ vkládají slova „nebo procesu uvádění potravin do oběhu1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:
___________________________________
„1) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.“.

2. V § 1 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
„k) správnou hygienickou praxí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu a uplatnění hygienických pravidel odpovídajících obecně uznávanému vědeckému poznání pro dosažení a uchování zdravotně nezávadných potravin. Ministerstvo zemědělství zveřejní pravidla správné hygienické praxe ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky a v české technické normě,2)

________________________________
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.“.

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

„(1) Systém kritických bodů se upravuje
a) v případě výroby potravin pro každý výrobní proces odděleně podle druhu potraviny, s přihlédnutím ke způsobu a rozsahu výroby potravin v příslušném potravinářském podniku,3)

b) v případě uvádění potravin do oběhu pro každý proces uvádění potravin do oběhu odděleně podle skupiny potravin stejného charakteru, s přihlédnutím ke způsobu a podmínkám jejich uvádění do oběhu příslušným potravinářským podnikem.

V rámci systému kritických bodů může provozovatel potravinářského podniku uplatnit pravidla správné hygienické praxe.
________________________________
3) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.“.

4. V § 2 odst. 2 se za slova „postupu výroby“ vkládají slova „nebo uvádění do oběhu“, za slova „výrobního postupu“ se vkládají slova „nebo při uvádění do oběhu“ a za slova „výrobní postup“ se vkládají slova „nebo uvádění do oběhu“.

5. V § 2 odst. 3 se za slova „výrobním procesu“ vkládají slova „nebo při uvádění do oběhu“ a za slova „rozsahu výroby“ se vkládají slova „nebo uvádění do oběhu“.

6. V § 2 odst. 5 se slovo „výrobce“ nahrazuje slovy „provozovatele potravinářského podniku“.

7. V § 2 odst. 6 písm. b) se za slova „nezávadné potraviny“ vkládají slova „nebo uchování nezávadnosti potravin při jejich uvádění do oběhu“.

8. V § 2 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud provozovatel potravinářského podniku uplatní pravidla správné hygienické praxe podle odstavce 1 a analýzou nebezpečí prokáže schopnost těmito pravidly toto nebezpečí ovládat, může systém a rozsah kritických bodů těmto pravidlům přizpůsobit.“.

9. V § 2 odst. 9 písm. a) se za slovo „procesu“ vkládají slova „nebo procesu uvádění do oběhu“.

10. V § 2 odst. 9 písm. b) se slovo „výrobního“ nahrazuje slovem „příslušného“.

11. V § 2 odst. 9 písm. c) se slovo „výrobcem“ nahrazuje slovy „provozovatelem potravinářského podniku“.

12. V § 2 odst. 9 písm. e) se slovo „výrobce“ nahrazuje slovy „provozovatele potravinářského podniku“.

13. V § 2 odst. 10 věta druhá zní: „Nápravná opatření zahrnují opatření pro nakládání s potravinou, nebo skupinou potravin stejného charakteru, vyrobenou nebo uvedenou do oběhu v nezvládnutém stavu, včetně zjištění, zda vyhovuje z hlediska zdravotní nezávadnosti.“.

14. V § 2 odst. 12 se slova „ve výrobním procesu“ zrušují a slovo „výrobce“ se nahrazuje slovy „provozovatel potravinářského podniku“.

15. V § 2 odstavec 13 včetně poznámek pod čarou č. 4) a 5) zní:

„(13) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny, uchovává dokumentaci nejméně 1 rok po ukončení výroby dané potraviny a záznamy nejméně 1 rok po ukončení data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti. U potravin, které se datem minimální trvanlivosti podle zvláštního právního předpisu4) nemusí označovat, se záznamy uchovávají nejméně 1 rok od data jejich výroby, s výjimkou konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 % objemových a více a přírodních sladidel5) v pevném stavu, kde se záznamy uchovávají nejméně 5 let od data jejich výroby.

________________________________
4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.
5) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.“.

16. V § 2 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„(14) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, uchovává dokumentaci a záznamy 1 rok po uvedení potraviny nebo skupiny potravin stejného charakteru do oběhu.“.

17. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

Ustanovení § 2 odst. 5, § 2 odst. 12 písm. a) bodů 1 až 3 a body 1 až 4 přílohy se nevztahují na provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí potraviny do oběhu, postupuje při uplatňování pravidel správné hygienické praxe podle těchto pravidel, která byla do nabytí účinnosti této vyhlášky zveřejněna Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, a po jejich zapracování do české technické normy2) podle § 1 písm. k) postupuje podle této normy.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, stanoví systém kritických bodů, případně uplatní pravidla správné hygienické praxe podle § 2 odst. 1, ověří jejich správné fungování a upraví tento systém nejpozději do 30. dubna 2005 tak, aby odpovídal požadavkům zákona a této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Sbírka, 9. 4. 2004