Bezpečnost potravin

Vyhláška MZe 194/2004 Sb. o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Vyhláška MZe 194/2004 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti nahrazuje vyhlášku 112/2001 Sb. a její změnu 354/2001 Sb. Bez el. příloh

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Citace: 194/2004 Sb.
Částka: 64/2004 Sb.
Na straně (od-do): 2937-2947
Rozeslána dne: 23. dubna 2004
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 13. dubna 2004
Datum účinnosti od:
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.: dne vstupu do EU
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 18 písm. m)
Předpis mění:
Předpis ruší: 112/2001 Sb.; 354/2001 Sb.

Text předpisu:

194 VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004, o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) klasifikátorem – osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace1) stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl2) jatečných zvířat,
b) označením – označení jatečně upraveného těla jatečných zvířat třídou jakosti podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství3) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) a této vyhlášky a v souladu se zvláštním právním předpisem.4)

§ 2
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg

(1) Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností5) od 60 do 120 kg se provádí podle předpisů Evropských společenství,6) za použití metod schválených pro Českou republiku předpisem Evropských společenství.

(2) Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností podle odstavce 1 lze provádět s těžbou kruponu, a to
a) před vykolením, nebo
b) po vykolení a stažení kůže z těla jatečného prasete po provedení základních řezů a zkráceného řezu podle odstavce 3,

za použití metody vhodné pro tento způsob klasifikace a schválené podle odstavce 1.

(3) Základní řezy se vedou rovnoběžně se hřbetní čárou ve vzdálenosti 8 až 20 cm od bradavek na břiše, řez v zadní části těla (zkrácený řez) je veden v bederní krajině tak, aby bylo možné změřit tloušťku sádla včetně kůže nad středem středního hýžďovce. Řez v přední části těla je veden přes plece rovnoběžně s ušima, ve vzdálenosti 10 až 20 cm za kořenem uší.

(4) Po provedení klasifikace podle odstavců 1 a 2 se jatečně upravené tělo jatečného prasete označí podle předpisů Evropských společenství.7)

§ 3
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg

(1) Jatečně upravené tělo jatečného prasete s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg se zařadí do třídy jakosti podle přílohy č. 1.

(2) Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se jatečně upravené tělo označí třídou jakosti podle odstavce 1. Označení se provede stejným způsobem jako označení jatečně upraveného těla podle § 2.

§ 4
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí

(1) Klasifikace a označení jatečně upraveného těla jatečného skotu nebo jatečné ovce se provádí podle předpisů Evropských společenství.8),9)

(2) Pro klasifikaci jatečně upraveného těla jatečného skotu nebo jatečné ovce se použijí metody uvedené v předpisech Evropských společenství.10)

§ 5
Protokol o klasifikaci a způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace

(1) Vzory protokolů o klasifikaci (dále jen „protokol“) je uveden v přílohách č. 2 až 4.

(2) Protokol zpracovává klasifikátor pro celou skupinu jatečných zvířat stejného druhu od jednoho dodavatele dodanou v jednom dni. Protokoly musí být číslovány tak, aby u jednoho provozovatele potravinářského podniku11) provozujícího jatka tvořily ucelenou číselnou řadu.

(3) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka zasílá protokoly o klasifikaci jatečných prasat a jatečného skotu souhrnně vždy za kalendářní měsíc, a to nejpozději pátý pracovní den následujícího měsíce osobě pověřené vést ústřední evidenci hospodářských zvířat.12) Při předávání údajů způsobem umožňujícím dálkový přenos dat schvaluje osoba pověřená vést ústřední evidenci hospodářských zvířat formát zasílaného datového souboru.

Odborná způsobilost fyzických osob k provádění klasifikace
§ 6
Odborná příprava

(1) Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „uchazeč“) zajišťuje Ministerstvo zemědělství13) (dále jen „ministerstvo“) prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha – Uhříněves (dále jen „Výzkumný ústav“).

(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na adresu Výzkumného ústavu. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 5.

(3) Výzkumný ústav uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.

(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.

(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a z praktického výcviku. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen „zkouška“), která se skládá z teoretické a praktické části.

§ 7
Odborná zkouška

(1) Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí (dále jen „komise“) jmenovanou ministerstvem tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva, ostatními členy komise jsou odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Výzkumného ústavu. O úspěšném absolvování teoretické a praktické části zkoušky obdrží uchazeč písemný doklad.

(2) Předseda řídí jednání komise, rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

(3) Komise je při zkoušce vázána souborem otázek a pravidel schválených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.

(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(5) Opravnou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl. Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažných důvodů, bude stanoven nový termín.

§ 8
Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti vydá14) ministerstvo na základě žádosti. K žádosti žadatel přiloží
a) doklad o absolvování zkoušky podle § 7 odst. 1,
b) doklad o zdravotní způsobilosti,15)
c) doklad o ukončeném vzdělání a požadované praxi podle § 4a odst. 5 zákona,
d) potvrzení, že má k dispozici klasifikační přístroj, který vyhovuje metodě klasifikace, pro kterou žadatel složil zkoušku, a má jeho typové osvědčení a cejchování.16)

(2) Součástí osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem je
a) uvedení metody nebo metod, pro které složil žadatel zkoušku,
b) osobní číslo.

(3) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vystavení.

(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení.

(5) Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti žadatel přiloží doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o absolvování alespoň dvou kurzů ke klasifikaci jatečních zvířat, a to v průběhu 5 let od vydání osvědčení o odborné způsobilosti, u Výzkumného ústavu. Mezi jednotlivými kurzy musí uplynout doba alespoň 24 měsíců.

(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení a v kladném případě prodlouží platnost osvědčení na dalších 5 let. O žádosti rozhodne14) ministerstvo do 30 dnů ode dne podání žádosti.

(7) V případě, že v průběhu platnosti osvědčení klasifikátor pozbyl zdravotní způsobilost k provádění klasifikace nebo sám přerušil výkon činnosti klasifikátora, oznámí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti,
2. Vyhláška č. 354/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

§ 10
Přechodné ustanovení

(1) Do doby schválení metod, kterými se provádí klasifikace podle § 2 odst. 1, se použijí metody uvedené v příloze č. 6.

(2) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka17) s průměrnou týdenní porážkou 200 až 400 kusů jatečných prasat v průměru za předchozí kalendářní rok, které k 1. květnu 2004 používaly ke klasifikaci dvoubodovou metodu mohou tuto metodu klasifikace používat nejdéle do 31. prosince 2004.

(3) Absolvovaná odborná příprava, případně složená odborná zkouška, podle dosavadní právní úpravy uchazečem, kterému nebylo dosud vydáno osvědčení podle § 8, se považuje za absolvovanou odbornou přípravu, případně složenou odbornou zkoušku, podle této vyhlášky.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

____________________________________________________________
1) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
2) Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3513/93.
Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1026/91.
Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení (EHS) č. 338/91, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97.
3) Čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3513/93.
Čl. 4 a 5 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat, ve znění nařízení Komise (ES) č. 3127/94.
Čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 1208/81, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1026/91.
Nařízení Rady (EHS) č. 1186/90 ze dne 7. května 1990, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.
Čl. 1 nařízení Komise (EHS) č. 344/91 ze dne 13. února 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2191/93 a nařízení Komise (ES) č. 1215/2003.
Nařízení Komise (EHS) č. 2930/81 ze dne 12. října 1981, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2237/91.
Čl. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2137/92, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97. Čl. 4 nařízení Komise (EHS) č. 461/93 ze dne 26. února 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, ve znění nařízení Komise (ES) č. 823/89.
4) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
5) Čl. 2 nařízení Rady č. 3220/84, ve znění nařízení Rady č. 3513/93.
6) Nařízení Rady č. 3220/84, ve znění nařízení Rady č. 3513/93.
Nařízení Komise č. 2967/85, ve znění nařízení Komise č. 3127/94.
7) Čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3513/93.
Čl. 4 a 5 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85, ve znění nařízení Komise (ES) č. 3127/94.
8) Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1026/91.
Nařízení Rady (EHS) č. 1186/90.
Nařízení Komise (EHS) č. 344/91, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2191/93 a nařízení Komise (ES) č. 1215/2003.
Nařízení Komise (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu.
Nařízení Komise (EHS) č. 2930/81, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2237/91.
9) Nařízení Komise (EHS) č. 2137/92, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97.
Nařízení Komise (ES) č. 461/93, ve znění nařízení Komise (ES) č. 823/98.
10) Nařízení Komise (EHS) č. 344/91, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2191/93 a nařízení Komise (ES) č. 1215/2003. Nařízení Komise (EHS) č. 2137/92, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97.
11) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003.
12) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.
13) § 4a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
15) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb.
16) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.
17) § 22 a 23 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.
(přílohy nejsou v digitální podobě)

Sbírka, 22. 4. 2004