Bezpečnost potravin

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

Vydáno: 3. 4. 2003
Autor:

Vyhláška stanovuje požadavky na jakost, členění, označování a uvádění do oběhu přírodních sladidel, medu, cukrovinek, kakaového prášku a směsi kakaa s cukrem, čokolády a čokoládových bonbonů

Citace: 76/2003 Sb. Částka: 32/2003 Sb.
Na straně (od-do): 2470-2487 Rozeslána dne: 27. března 2003
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 6. března 2003 Datum účinnosti od: . března
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: vstupem do EU
Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 18 písm. a), d), j) a k)
Předpis ruší: 334/1997 Sb.; 94/2000 Sb.

76 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen „zákon“) a v souladu s právem Evropských společenství,1) pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony:

Oddíl 1
Přírodní sladidla
§ 1 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) přírodními sladidly – ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů, stanovené touto vyhláškou,
b) cukrem – vyčištěná krystalizovaná sacharóza upravená zejména do krystalů, moučky, kostek, homolí, popřípadě doplněná přídatnými látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením,
c) tekutým cukrem – vodný roztok sacharózy,
d) tekutými výrobky z cukru – výrobky na bázi vodných roztoků sacharózy splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 bodě 2,
e) tekutým invertním cukrem – vodný roztok sacharózy částečně invertované hydrolýzou, v němž nepřevažuje podíl invertního cukru a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,
f) sirupem z invertního cukru – vodný roztok sacharózy (s možnou krystalizací), která byla částečně invertována hydrolýzou, přičemž obsah invertovaného cukru musí být vyšší než 50 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,
g) glukózovým sirupem – vyčištěný koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě člověka, získaných ze škrobu nebo inulinu, nebo jejich kombinací a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 5,
h) sušeným glukózovým sirupem – částečně vysušený glukózový sirup s nejméně 93 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 6,
i) dextrózou (dextróza monohydrát nebo dextróza bezvodá) – vyčištěná krystalizovaná D-glukóza s jednou molekulou krystalové vody (monohydrát) nebo bezvodá a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 3,
j) fruktózou – vyčištěná krystalizovaná D-fruktóza, splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 4.

§ 2 Členění na druhy, skupiny a podskupiny
V příloze č. 1 je uvedeno členění přírodních sladidel na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 3 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se označí
a) přírodní sladidla skupinou a podskupinou, s výjimkou tekutých výrobků z cukru,
b) tekuté výrobky z cukru podskupinou, obsahem sušiny a invertního cukru v sušině.
(2) Název tekutý cukr a tekutý invertní cukr lze doplnit označením „bílý“, pokud jsou splněny fyzikální a chemické požadavky uvedené v příloze č. 2.
(3) U balených výrobků s hmotností nižší než 20 g nemusí být na obalu uvedena čistá hmotnost výrobku.
(4) V případě, že sirup z invertního cukru obsahuje krystalky cukru, musí být jeho název doplněn slovem „krystalizovaný“.
(5) Označení „glukózový sirup“ se změní na označení „glukózo-fruktózový sirup“ a označení „sušený glukózový sirup“ se změní na označení „sušený glukózo-fruktózový sirup“ v případě, že výrobek obsahuje fruktózu v množství více než 5 % hmotnostních v přepočtu na sušinu a obsah glukózy převládá nad obsahem fruktózy, anebo se změní na označení „fruktózo-glukózový sirup“ nebo „sušený fruktózo-glukózový sirup“ v případě, že obsah fruktózy převládá nad obsahem glukózy.
(6) Cukr bílý lze označit jen názvem „cukr“.
(7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4 Požadavky na jakost
Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 5 Technologické požadavky
Cukr nesmí být podroben modření.

§ 6 Uvádění do oběhu
(1) Cukr, s výjimkou cukru moučky, se skladuje při teplotě nejvýše 30 oC a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.
(2) Cukr moučka se skladuje při teplotě nejvýše 30 oC při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65 %.
(3) Tekuté výrobky z cukru se skladují při teplotě nejvýše 25 oC.
(4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, s výjimkou jednoporcového balení o hmotnosti 20 g.

Oddíl 2
Med
§ 7 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) medem – potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech,
b) medem květovým (nektarovým) – med pocházející zejména z nektaru květů,
c) medem medovicovým – med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího z rostlin na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin,
d) pastovým medem – med, který byl po získání upraven do pastovité konzistence a je tvořen směsí jemných krystalů,
e) vytočeným medem – med získaný odstřeďováním odvíčkovaných bezplodových plástů,
f) plástečkovým medem – med uložený a zavíčkovaný včelami do bezplodových plástů čerstvě postavených na mezistěnách vyrobených výhradně ze včelího vosku nebo bez nich a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,
g) vykapaným medem – med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů,
h) medem s plástečky – med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu,
i) lisovaným medem – med získaný lisováním bezplodových plástů za použití mírného ohřevu do 45 oC nebo bez použití tepla,
j) filtrovaným medem – med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických nebo organických látek takovým způsobem, že dochází k významnému odstranění pylu,
k) pekařským medem (průmyslovým medem) – med určený výhradně pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající kvašení nebo mohl být zahřát.

§ 8 Členění medu
Med se člení:
a) podle původu
1. květový,
2. medovicový,
b) podle způsobu získávání a úpravy
1. vytočený med,
2. plástečkový med,
3. lisovaný med,
4. vykapaný med,
5. med s plástečky,
6. filtrovaný med,
7. pastový med.

§ 9 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se med dále označí
a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání a úpravy podle § 8 písm. b); v případě, že se jedná o vytočený med, nemusí být způsob získávání a úpravy uveden,
b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze jej označit příslušným názvem:
1. „směs medů ze zemí ES“,
2. „směs medů ze zemí mimo ES“,
3. „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“.
(2) Označení medu, s výjimkou filtrovaného medu a pekařského medu (průmyslového medu), může být doplněno následujícími údaji:
a) regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu,
b) ve vztahu k původu medu [§ 8 písm. a)] názvem „jednodruhový“ nebo „smíšený“,
c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky,
d) specifickými kritérii jeho jakosti.
(3) Pekařský med (průmyslový med) se kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“ a dále zemí původu podle odstavce 1 písm. b).
(4) Pekařský med (průmyslový med) musí být na všech obalech označen v blízkosti názvu údajem, že med je určen pouze na vaření, pečení nebo jiné zpracování.
(5) Pokud je pekařský med (průmyslový med) použit jako složka potraviny, může být v názvu této potraviny použit termín „med“ namísto termínu „pekařský med“ nebo „průmyslový med“; v seznamu složek se však vždy uvede název „pekařský med“ nebo „průmyslový med“.
(6) Přípustné záporné hmotnostní odchylky u spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce 3.

§ 10 Požadavky na jakost
(1) Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek.
(2) Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jakákoli jiná složka, s výjimkou případů, kdy tomu při odstraňování cizích látek, zejména filtrací, nelze zabránit.
(3) Med, s výjimkou pekařského (průmyslového) medu, nesmí
a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy,
b) začít kvasit nebo pěnit,
c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny nebo se stanou neaktivní.
(4) U medu nesmí být uměle změněna kyselost.
(5) Filtrovaný med a pekařský (průmyslový) med nesmí být přidáván do jiných medů uvedených v § 8.
(6) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2.

Oddíl 3
Cukrovinky
§ 11 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) cukrovinkami – potraviny jiné než čokolády a čokoládové bonbony, jejichž základní složku tvoří přírodní nebo náhradní sladidla3) a další složky, jimiž mohou být i kakaové součásti nebo čokoláda, a které nesplňují požadavky na čokoládu nebo čokoládové bonbony podle § 19,
b) karamelami – cukrovinky tvárlivé konzistence, do určité míry žvýkavé, s různou příchutí,
c) dražé – cukrovinky tužší až tvrdé konzistence s různými vložkami, s nábalem zejména cukru,
d) želé – cukrovinky s konzistencí gelu vzniklou přídavkem želírujících látek, zejména pektinu, agaru, škrobu nebo želatiny,
e) marcipánem – cukrovinky polotuhé konzistence, různých tvarů vyrobené z nejméně 1 dílu surové marcipánové hmoty (sestávající nejméně z 50 % loupaných mandlí a nejvýše 50 % cukru) a nejvýše 1 dílu cukrové moučky, popřípadě přibarvené, upravené na povrchu sypáním, zdobením či polevou,
f) rahatem – škrobové želé různých tvarů obalených směsí práškového cukru a škrobu,
g) tureckým medem – šlehaný cukrosirupový roztok s bílkem, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů,
h) chalvou – šlehaná kandytová hmota s pěnotvornou látkou pastovité konzistence, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů a tuku,
i) lékořicovými cukrovinkami – cukrovinky ze směsi cukru, glukózového sirupu a mouky, popřípadě dalších surovin, jejichž charakteristickou složku tvoří výtažek z lékořice,
j) fondánovými cukrovinkami – cukrovinky polotuhé až tuhé konzistence z cukerné hmoty, popřípadě s přídavkem dalších látek s jemnou krystalickou strukturou,
k) komprimáty – cukrovinky vyráběné lisováním ochucených a obarvených práškovitých směsí, zejména ve tvaru čoček nebo tablet,
l) žvýkačkou – cukrovinka výrazně gumovité až tažné konzistence s různými příchutěmi,
m) dropsy – cukrovinky neplněné, z kandytové hmoty, složené převážně z cukrů a glukózového sirupu, různě tvarované, různé barvy a chuti, tvrdé konzistence,
n) roksy – cukrovinky tvrdé konzistence podobné dropsům, ve tvaru špalíčků, tyčinek nebo lízátek, které mohou mít na průřezu barevné obrazce z ochucených kandytových hmot,
o) furé – cukrovinky z kandytové hmoty, na povrchu matné, sklovité, tvrdé konzistence obsahující uvnitř minimálně 13 % polotuhé nebo tekuté náplně,
p) pěnovými cukrovinkami (marshmallow) – cukrovinky lehčené, pěnovité, žvýkavé konzistence, popřípadě s jemnými částicemi směsi práškového cukru nebo škrobu anebo jejich kombinací.

§ 12 Členění na druhy, skupiny a podskupiny
V příloze č. 4 je uvedeno členění cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 13 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se cukrovinky označí názvem skupiny a podskupiny. Pokud výrobek nelze označit názvem skupiny nebo podskupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona.
(2) V názvu výrobku se smí použít slova „s čokoládou“ nebo jiné obdobné slovní spojení pouze v případech, kdy čokoláda jako složka byla použita při výrobě a její obsah ve výrobku je vyšší než 5 %.
(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

§ 14 Požadavky na jakost
Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 1.

Oddíl 4
Kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem
§ 15 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kakaovými boby – fermentovaná a sušená semena kakaovníku (Theobroma cacao L.),
b) kakaovým tukem – tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,
c) kakaovým máslem – tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 7 tabulce 3,
d) kakaovým práškem (kakaem) – potravina získaná z pražených kakaových bobů zbavených slupek, upravených do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla v sušině a nejvýše 9 % vody,
e) směsí kakaa s cukrem – potravina získaná mechanickým smísením nebo instantizací kakaa s cukrem v určitém poměru,
f) čokoládou v prášku – potravina vyrobená ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 32 % kakaa,
g) čokoládou k přípravě nápoje, slazeným kakaem, slazeným kakaovým práškem – potraviny vyrobené ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 25 % kakaa.

§ 16 Členění na druhy, skupiny a podskupiny
V příloze č. 6 je uvedeno členění kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem na druhy, skupiny a podskupiny.

§ 17 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se kakao označí názvem skupiny, popřípadě i názvem podskupiny.
(2) Čokoláda v prášku, čokoláda k přípravě nápoje, slazený kakaový prášek (slazené kakao) se označí celkovým obsahem kakaové sušiny v procentech hmotnostních slovy: „kakao nejméně . . . . %“.
(3) Kakao a směsi kakaa s cukrem se označí slovy „se sníženým obsahem tuku“ v případě, že obsah kakaového másla je nižší než 20 % hmotnostních z celkové sušiny. Na obale se označí údaje o skutečném obsahu kakaového másla.
(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulce 4.

§ 18 Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulkách 1 až 3.
(2) Do kakaových prášků, čokolád v prášku, čokolád k přípravě nápojů nelze přidávat látky určené k aromatizaci, které napodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

Oddíl 5
Čokoláda a čokoládové bonbony
§ 19 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) čokoládou (hořkou čokoládou) – potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních sladidel, náhradních sladidel2) nebo jejich kombinací (dále jen „sladidel“), přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,
b) mléčnou čokoládou – potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,
c) bílou čokoládou – potravina vyrobená z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků, sladidel, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,
d) plněnou čokoládou – potravina, jejíž vnější vrstva je složena z čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády nebo bílé čokolády; vnitřní náplň nesmí být složena z pekařských výrobků nebo mražených krémů (zmrzliny); vnější čokoládový podíl musí činit nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,
e) Chocolate a la taza – čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 8 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,
f) Chocolate familiar a la taza – čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 18 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,
g) family mléčnou čokoládou – potravina vyrobená z nižšího podílu kakaových součástí, sladidel a vyššího podílu mléka nebo mléčných výrobků, a která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze č. 9,
h) čokoládovým bonbonem – potravina o velikosti jednoho sousta, vyrobená z jednoho druhu čokolády nebo kombinace čokolád ve směsi (čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády nebo plněné čokolády) a jiných jedlých složek; celkový obsah čokolády musí být nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,
i) kakaovou součástí – kakaová drť, kakaová hmota, kakaový prášek, kakaové máslo, kakaové výlisky, kakaový tuk.

§ 20 Členění na druhy a skupiny
V příloze č. 8 je uvedeno členění čokolády a čokoládových bonbonů na druhy a skupiny.

§ 21 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se v názvu čokolád a čokoládových bonbonů uvede
a) druh, popřípadě skupina,
b) název složky, která výrobek charakterizuje, například mandle, lískové ořechy, sušené ovoce aj., pokud byla složka použita.
(2) Pokud výrobek nelze označit názvem druhu, popřípadě skupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona.
(3) Pokud se název „čokoláda“ („hořká čokoláda“) doplní označením
a) „rýže“ nebo „vločky“, musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny,
b) „poleva“, musí výrobek obsahovat nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, nejméně 31 % kakaového másla a nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,
c) oříšková čokoláda „gianduja“ nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z čokolády obsahující nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 8 % tukuprosté kakaové sušiny a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 20 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku. Lze přidat tyto další složky:
1. mléko nebo mléčnou sušinu, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, v takovém množství, aby celkový obsah mléčné sušiny v konečném výrobku činil nejvýše 5 % hmotnostních,
2. mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích, v takovém množství, aby celkový obsah těchto složek včetně lískových oříšků činil nejvýše 60 % celkové hmotnosti výrobku.
(4) Pokud se název „mléčná čokoláda“ doplní označením
a) „rýže“ nebo „vločky“, musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 20 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, a musí obsahovat nejméně 12 % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),
b) „poleva“, musí výrobek obsahovat nejméně 31 % hmotnostních celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),
c) oříšková mléčná čokoláda „gianduja“ nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z mléčné čokolády obsahující nejméně 10 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 15 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku; lze přidat též mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích v takovém množství, aby celkový obsah včetně lískových oříšků nepřesahoval 60 % celkové hmotnosti výrobku.
(5) Pokud se slovo „mléčná“ v názvu „mléčná čokoláda“ nahradí slovem
a) „smetanová“, musí výrobek obsahovat nejméně 5,5 % hmotnostních mléčného tuku,
b) „mléčná s odstředěným mlékem“, musí výrobek obsahovat nejvýše 1 % hmotnostní mléčného tuku.
(6) Pokud jsou výrobky čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, plněná čokoláda nebo čokoládové bonbony prodávány současně v jednom balení, lze označit výrobek jen názvem „směs čokolády“ nebo „kolekce plněné čokolády“, nebo obdobnými názvy. V tomto případě může být uveden pouze seznam složek pro všechny čokolády ve směsi.
(7) Čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se označí na obalu slovy: „obsah kakaové sušiny nejméně . . . . %“. Obsahem kakaové sušiny se rozumí celkový obsah sušiny kakaových součástí vyjádřený v procentech k celkové hmotnosti výrobku.
(8) Čokolády, do kterých lze přidávat jiný rostlinný tuk podle § 22 odst. 2, se označí slovy: „vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky“. Toto označení se na obalu uvede v blízkosti seznamu složek, avšak zřetelně odděleně a minimálně stejně velkými písmeny jako složení.
(9) Vyšší jakost výrobků čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda a čokoládové polevy z těchto čokolád může být na obalu vhodně vyjádřena například slovy „extra“, „vysoká jakost“ apod. a doplněna popisem nebo informacemi o příslušných jakostních parametrech, a to za podmínky, že
a) čokoláda (hořká čokoláda) obsahuje nejméně 43 % celkové kakaové sušiny a nejméně 26 % kakaového másla,
b) mléčná čokoláda obsahuje nejméně 30 % celkové kakaové sušiny a nejméně 18 % mléčné sušiny a nejméně 4,5 % mléčného tuku v mléčné sušině, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné, případně sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,
c) čokoládová poleva obsahuje nejméně 16 % tukuprosté kakaové sušiny.
(10) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 2.

§ 22 Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 1.
(2) Vedle kakaového másla lze do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza přidávat jiné rostlinné tuky uvedené v příloze č. 10; jejich podíl však nesmí být vyšší než 5 % ve výrobku po odečtení celkové hmotnosti všech použitých jiných jedlých složek a nesmí být snížen minimální obsah kakaového másla nebo celkové kakaové sušiny.
(3) Do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza mohou být přidány jen takové látky určené k aromatizaci, které nenapodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.
(4) Do všech druhů čokolád podle přílohy č. 8 a čokoládových bonbonů je zakázáno přidávat
a) živočišné tuky, které nepocházejí výhradně z mléka,
b) mouky, granulované nebo práškové škroby, s výjimkou Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza.
(5) K čokoládám uvedeným v odstavci 3 mohou být přidány i jiné složky, nejvýše však do 40 % celkové hmotnosti výrobku.
(6) Výpočet procentických podílů stanovených složek a jejich hodnot v čokoládových výrobcích se provádí tímto způsobem:
a) procentický obsah stanovených složek ve výrobcích čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek,
b) u výrobků čokoláda plněná a čokoládové bonbony se procentický obsah stanovených složek vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek a hmotnosti náplně,
c) procentický obsah použitého druhu čokolády u výrobků uvedených v písmenu b) se vypočte ve vztahu k celkové hmotnosti konečného výrobku včetně náplně.

Oddíl 6
§ 23 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.
2. Vyhláška č. 94/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.

§ 24 Přechodné ustanovení
Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 25 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.
____________________________________________________________
1) Směrnice Rady 2001/111/ES z 20. prosince 2001 o určitých druzích cukru určených k lidské spotřebě.
Směrnice Rady 2001/110/ES z 20. prosince 2001 o medu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě.
2) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
3) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 76/2003 Sb.
(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sbírka zákonů, 1. 4. 2003