Bezpečnost potravin

Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách

Vydáno: 3. 3. 2004
Autor:

Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách Citace: 97/2004 Sb.; Částka: 31/2004 Sb. Úřad průmyslového vlastnictví.

Ročník 2004

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
Citace: 97/2004 Sb.; Částka: 31/2004 Sb.

Na straně (od-do): 1481-1485 ; Rozeslána dne: 4. března 2004

Druh předpisu: Vyhláška ; Autoři předpisu: Úřad průmyslového vlastnictví

Datum přijetí: 20. února 2004 ; Datum účinnosti od: 1. dubna 2004

Platnost předpisu: ANO ; Pozn. k úč.: s výj. viz § 15

Vydáno na základě: 441/2003 Sb. § 53

——————————————————————————–

Text předpisu:

97 VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004

k provedení zákona o ochranných známkách

Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle § 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 1

Přihláška ochranné známky

(K § 19 zákona)

(1) V přihlášce ochranné známky (dále jen „přihláška“) se uvede rovněž:

a) údaj o tom, zda má být označení zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) v běžném písmu nebo v grafickém provedení, nebo zda se jedná o obrazové označení, anebo o označení prostorové; obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky,
b) údaj o tom, zda je označení tvořené pouze barvou nebo kombinací barev včetně názvu či čísla barev s uvedením názvu použité vzorkovnice barev.
(2) Není-li přihlašované označení v běžném písmu, přiloží přihlašovatel tři vyobrazení označení o velikosti A8 až A4, která jsou schopna jasně reprodukovat označení ve všech podrobnostech; je-li přihláška podána v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštního právního předpisu,1) přiloží přihlašovatel jedno vyobrazení.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(4) Nebyl-li zaplacen správní poplatek podle § 19 odst. 3 zákona ve stanovené lhůtě, sdělí Úřad přihlašovateli, že přihláška se z tohoto důvodu považuje za nepodanou.

§ 2

Připomínky

(K § 24 zákona)

Připomínky k přihlášce obsahují:

a) jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování fyzické osoby nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo právnické osoby (dále jen „údaje o totožnosti“), která uplatnila připomínky,
b) údaje o čísle spisu přihlášky včetně údajů o totožnosti přihlašovatele (dále jen „údaje o přihlášce“),
c) věcné odůvodnění připomínek,
d) podpis.

§ 3

Námitky

(K § 25 zákona)

(1) Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku obsahují:

a) údaje o totožnosti osoby, která podává námitky (dále jen „namítající“),
b) údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují,
c) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků či služeb uvedených v přihlášce,
d) věcné odůvodnění námitek,
e) čeho se namítající domáhá,
f) podpis.
(2) Namítající prokazuje odůvodněnost svého podání důkazy umožňujícími projednání každé z námitek.

(3) Námitky včetně důkazů se předkládají ve dvojím vyhotovení.

§ 4

Úprava přihlášky nebo zapsané ochranné známky

(K § 27 odst. 2 a 4 zákona)

Žádost o úpravu přihlášky nebo zapsané ochranné známky obsahuje:

a) údaje o přihlášce nebo údaje o čísle spisu přihlášky a nebo čísle zápisu a údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky (dále jen „údaje o ochranné známce“),
b) požadovanou úpravu,
c) podpis.

§ 5

Rozdělení přihlášky

(K § 27 odst. 5 zákona)

Žádost o rozdělení přihlášky obsahuje:

a) údaje o přihlášce,
b) údaj o tom, jak požaduje přihlašovatel přihlášku rozdělit spolu se seznamem výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění2) spolu s příslušným číslem třídy a s uvedením data přednosti pro každou z rozdělených přihlášek,
c) podpis.

§ 6

Změna vlastníka

(K § 15 a 16 zákona)

(1) Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku obsahuje:

a) údaje o přihlášce nebo údaje o ochranné známce,
b) údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky,
c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich uvedené v pořadí tříd mezinárodního třídění2) spolu s příslušným číslem třídy,
d) podpis.
(2) Při převodu ochranné známky se k žádosti přiloží převodní listina, nebo výňatek z převodní listiny, popřípadě jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky; při přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky. Je-li doklad o převodu, popřípadě přechodu ochranné známky vyhotoven v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jeho překlad.

(3) Pro žádost o zápis převodu nebo přechodu přihlášky se přiměřeně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

(4) K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky podle § 16 zákona se přiloží pravomocné rozhodnutí soudu ve věci změny vlastníka ochranné známky.

§ 7

Jiná práva

(K § 17 zákona)

(1) Žádost o zápis zástavního práva k ochranné známce, výkonu rozhodnutí či exekuce, konkurzního řízení nebo řízení o vyrovnání do rejstříku obsahuje:

a) údaje o ochranné známce,
b) údaje o totožnosti oprávněné osoby,
c) podpis.
(2) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přikládá zástavní smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního úřadu.

(3) K žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či exekuce se přikládá pravomocné rozhodnutí soudu, správního úřadu nebo exekuční příkaz.

(4) K žádosti o zápis konkurzního řízení nebo řízení o vyrovnání se přikládá rozhodnutí soudu.

(5) Je-li doklad k prokázání jiných práv předložen v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jeho překlad.

§ 8

Licence

(K § 18 zákona)

(1) Žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku obsahuje:

a) údaje o ochranné známce,
b) údaje o totožnosti poskytovatele licence,
c) údaje o totožnosti nabyvatele licence,
d) označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se licenční smlouva týká všech výrobků či služeb,
e) údaje o tom, zda je licence výlučná či nevýlučná,
f) podpis.
(2) K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku se přiloží licenční smlouva nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence. Je-li licenční smlouva nebo jiný doklad v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jejich překlad.

§ 9

Obnova zápisu ochranné známky

(K § 29 zákona)

(1) Žádost o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku obsahuje:

a) údaje o ochranné známce,
b) podpis.
(2) Je-li součástí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku žádost o omezení seznamu výrobků či služeb, pro které má být ochranná známka obnovena, je vlastník ochranné známky povinen uvést výčet výrobků nebo služeb, na něž se seznam omezuje, nebo seznam výrobků a služeb, které mají být ze seznamu vypuštěny.

§ 10

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti

(K § 34 zákona)

(1) Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti obsahuje:

a) údaje o ochranné známce,
b) údaje o totožnosti navrhovatele,
c) označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků či služeb,
d) věcné odůvodnění návrhu,
e) čeho se navrhovatel domáhá,
f) podpis.
(2) Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti včetně důkazů se předkládá ve dvojím vyhotovení.

(3) Navrhovatel prokazuje odůvodněnost návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti důkazy umožňujícími projednání návrhu.

§ 11

Rejstřík

(K § 44 zákona)

(1) Rejstřík obsahuje:

a) číslo spisu přihlášky,
b) číslo zápisu ochranné známky,
c) datum podání přihlášky,
d) datum vzniku práva přednosti,
e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu nebo v případě přeměny ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku datum jejího zveřejnění ve Věstníku Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory),
f) datum zápisu ochranné známky do rejstříku,
g) znění nebo vyobrazení ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce, přepis těchto údajů do latinky,
h) údaj, zda ochranná známka je tvořena pouze barvou nebo kombinací barev včetně uvedení názvu či čísla barev s uvedením názvu použité vzorkovnice barev,
i) třídy obrazových prvků ochranné známky,3)
j) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky,
k) druh ochranné známky,
l) výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd mezinárodního třídění2) spolu s příslušným číslem třídy,
m) omezení rozsahu ochrany,
n) převody nebo přechody ochranné známky, včetně údajů o totožnosti nabyvatele,
o) jiná práva k ochranné známce a údaje o totožnosti oprávněného,
p) licenční smlouvy k ochranné známce a údaje o totožnosti nabyvatele licence,
q) data obnov zápisu ochranné známky,
r) údaje o totožnosti členů, či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,
s) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka,
t) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,
u) ostatní rozhodné údaje, určené Úřadem.
(2) Rejstřík je zpřístupňován v elektronické podobě též prostřednictvím portálu veřejné správy.

§ 12

Žádost o mezinárodní zápis

(K § 47 zákona)

(1) Je-li ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje:

a) údaje o ochranné známce,
b) znění či vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti podle druhu mezinárodní přihlášky,4) a přepis do arabských číslic,
c) údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o zástupci,
d) seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny podle druhu mezinárodní přihlášky,4) seřazeným v pořadí tříd mezinárodního třídění1) spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
e) seznam smluvních stran mezinárodní smlouvy,4) ve kterých je požadována ochrana,
f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy,4) údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (dále jen „mezinárodní úřad“) o již provedené platbě,
g) je-li ochranná známka přihlašována v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině podle druhu mezinárodní přihlášky;4) je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti,
h) podpis,
i) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou.4)
(2) Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje údaje o přihlášce, datum jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až i).

(3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v jiném než běžném písmu přihlašovatel přiloží tři vyobrazení přihlašované ochranné známky o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm. Přihlašované označení včetně barevného provedení musí být totožné s označením uvedeným v přihlášce nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku.

§ 13

Žádost o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu

v mezinárodním rejstříku ochranných známek

(K § 47 zákona)

Žádost týkající se každé jednotlivé změny obsahuje:

a) číslo mezinárodní ochranné známky,
b) číslo spisu mezinárodní ochranné známky, pokud bylo přiděleno,
c) údaje o totožnosti vlastníka mezinárodní ochranné známky,
d) údaj o požadovaném úkonu,
e) způsob placení poplatků za úkon podle mezinárodní smlouvy,4) údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě,
f) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou,4)
g) podpis.
§ 14

Ochranná známka Společenství

[K § 49 a § 50 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Náklady za předání přihlášky ochranné známky Společenství5) Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) jsou stanoveny částkou 500,- Kč.

(2) K žádosti o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky ochranné známky Společenství nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky v jiném než slovním provedení přiloží žadatel tři vyobrazení přihlašované ochranné známky, která jsou schopna jasně reprodukovat známku ve všech podrobnostech, o velikosti A8 až A4; je-li žádost podána v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštního právního předpisu,1) přiloží žadatel jedno vyobrazení.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 14, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda:

Čada v. r.

____________________________________________________________

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
3) Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973, doplněná 1. 10. 1985.
4) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.
5) Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994 a Nařízení Rady Evropských společenství č. 1992/2003 z 27. 10. 2003.

Sbírka, 2. 3. 2004