Bezpečnost potravin

Vyhláška 264/2003 Sb. pro maso, ryby, vodní živočichy, vejce a výrobky z nich změnila vyhlášku 326/2001 Sb.

Vydáno: 21. 11. 2003
Autor:

Mění a zpřesňují se definice jednotlivých druhů mas a stanovují se podrobné požadavky na vybrané masné výrobky. Požadavky týkající se vajec budou nahrazeny přímo nařízeními ES.

Oddíl 1 – „Maso“
§ 1: Rozšiřuje se počet definovaných termínů, a jejich používáním v dalším textu vyhlášky dochází ke zpřesnění a zjednodušení. Definuje se zvlášť „maso“ (obecně) a zvlášť „čerstvé maso“; termín „drůbež“ je nahrazen „jatečně opracovaným tělem drůbeže“; termín „upravené“ je nahrazen termínem „opracované“, přičemž termín „upravené“ se používá při výrobě polotovarů a při kuchyňské úpravě. Vedle „drobů“ se doplňuje i definice termínu „vnitřnosti“. Rozlišuje se termín „zvěřina“ (z volně žijící zvěře) a „maso zvěře ve farmovém chovu“.
Významnou změnou je doplnění definice „masa (i drůbežího) strojně odděleného“, které je v některých výrobcích přípustné, v některých nikoli.
Ke změně dochází v definici „telete“ (dříve do 150 kg, ve věku od 2 týdnů; nyní do 160 kg, ve věku 1–7 měsíců), „mladého skotu“ (dříve nad 150 kg, ve věku do 12 měsíců; nyní nad 160 kg, ve věku 8–12 měsíců), „býka“ (dříve od věku 12 měsíců; nyní již od 9 měsíců), „jalovice“ (dříve ve věku od 12 měsíců; nyní již od 7 měsíců), „jehně“ (dříve hmotnost do 13 kg a věk; nyní jen do věku 12 měsíců).
§ 3 odst. 2: Upřesňuje se, že registrační číslo může příslušet nejen jednotlivému zvířeti, ale i skupině zvířat. Dále se upřesňuje sestavení čísla schválení jatek a bourárny. Z této vyhlášky se vypouští uvádění data porážky a uvádění stáří zvířete v měsících. V rámci celé vyhlášky se některá ustanovení a požadavky vypouštějí, ale uvádějí se odkazy na veterinární vyhlášky č. 201/2003 a 202/2003 a na normy ČSN.
§ 3 odst. 4: Doplňuje se požadavek na umístění požadovaných údajů pro nebalené hovězí čerstvé maso v písemné podobě na viditelném místě v prodejně.
§ 4 odst. 4: Upřesňuje se, že povinnost odstranění mléčných žláz a bradavek se týká prasnic v laktaci.
Oddíl 2 – „Masné výrobky“
§ 10: Doplňuje se definice „maso pro výrobu masných výrobků“ (včetně limitovaného obsahu tuku a pojivové tkáně v příloze 4 tabulce 2). Termín „masný polotovar“ nadále nezahrnuje jako surovinu částečně tepelně opracované maso, ale toto je obsaženo v nově definovaném „kuchyňském masném polotovaru“.
§ 12 odst. 1: Doplňuje se povinnost uvádět u masných výrobků použití masa strojně odděleného, kůží, syrového sádla a loje.
§ 12 odst. 3: Vzhledem k upřesněným požadavkům na masné výrobky s určitými názvy (příloha 4, tabulky 3–13) se požadavek na označování živočišného druhu na takové výrobky nevztahuje.
§ 12 odst. 5–7: Doplňují se požadavky na uvádění obsahu masa ve výrobcích a požadavky na označování navazující na požadavky v tabulkách v příloze 4.
§ 13: Ve značné míře se zpřísňují všeobecné požadavky na jakost (nejen u vyjmenovaných výrobků v příloze 4) a doplňují se požadavky na chuť. U šunky se nadále nepoužívá třída „konzumní“.
Oddíl 3 – „Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich“
Zůstává beze změn.
Oddíl 4– „Vejce“ a oddíl 5 – „Majonézy“
Novou vyhláškou je oddíl „Vejce a výrobky z nich“ pro přehlednost rozdělen na dva oddíly: „Vejce“ a „Majonézy“. Ustanovení týkající se vajec i majonéz začnou platit od data přistoupení ČR k EU. Do té doby platí „Oddíl 4“ dosavadní vyhlášky 326/2001 včetně příloh 8 a 9. Po přistoupení k EU budou přímo platit nařízení ES citovaná v této nové vyhlášce, a proto se vypustí většina ustanovení týkajících se vajec, která byla původně uvedena ve vyhlášce 326/2001.
U vajec se doplňují ustanovení týkající se kódu producenta, podmínek skladování a prodeje.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2003 s výjimkou ustanovení týkajících se vajec a majonéz (viz výše).

/Vyhláška je publikována v části 12 seriálové publikace vydávané v ÚZPI „Česká potravinová legislativa“ /

Sbírka zákonů, 21. 8. 2003, částka 89