Bezpečnost potravin

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů

Vydáno: 1. 6. 2007
Autor: pospisilova

S nastávajícími horkými dny řešíte možná i ve Vašem podniku, zda musíte či můžete poskytovat svým zaměstnancům ochranné nápoje. Nevíte si rady? V tom případě čtěte dále.

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů  
22.5.2007, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S nastávajícími horkými dny řešíte možná i ve Vašem podniku, zda musíte či můžete poskytovat svým zaměstnancům ochranné nápoje. Nevíte si rady? V tom případě čtěte dále.
VNITŘNÍ  PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ
Zaměstnavatel …………………..     (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
zastoupený……………………………………..
K provedení § 104 odst. 5 zákoníku práce vydávám tento  vnitřní předpis k poskytování ochranných nápojů.
K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.
1. Ochranné nápoje se poskytují zaměstnancům pracujícím 
–        na venkovních pracovištích za extrémních povětrnostních podmínek; jsou to tato pracoviště……………………………………….. (seznam doplní zaměstnavatel),  
–        na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami; (seznam pracovišť, zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a měření provedených autorizovanou osobou doplní zaměstnavatel).
  • při trvalé práci zařazené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 do třídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní teploty (to max) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce,
  • když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; výpočet ztrát tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená podle tabulky č. 2 části A přílohy č. 1 do třídy IIb nebo vyšší vykonávána v pracovním prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 % nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 clo (odpovídá třívrstvému oděvu),
  • při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud je teplota venkovního vzduchu naměřená ve stínu v časovém rozmezí 10 až 17 hodin vyšší než hodnota to max operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nutno konkretizovat pro vlastní podmínky),
  • při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C.
  • při trvalé práci na uzavřených pracovištích , kde musí být z technologických důvodů udržována teplota 4°C a nižší
2. Podmínky poskytování ochranných nápojů, druhy a dávky ochranných nápojů
2.1.Otevřená  a venkovní pracoviště
Zimní období – klesne-li teplota pod 4°C nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr apod.) i když teplota neklesne pod tuto hranici.
Druh poskytovaných nápojů
–        horký čaj s nebo bez přísady sirupu nebo citrónového extraktu
Množství poskytovaných nápojů
–        ….. l  (množství stanoví zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, resp. zástupcem zaměstnanců a zdravotnickým zařízením poskytujícím závodní preventivní péči) ochranného nápoje na osobu a směnu v trvání 8 hodin. Celková dávka bude rozdělena tak, aby byl ochranný nápoj poskytnut v průběhu pracovní směny alespoň …krát.
Letní období – vystoupí-li teplota nad …..°C (stanoví zaměstnavatel ve spolupráci se zdravotnickým zařízením, poskytujícím pracovnělékařskou péči). Tato teplota je orientační, rozhoduje stav povětrnostních podmínek – parno apod.
Druh poskytovaných ochranných nápojů
–        čaj s nebo bez přísady sirupu nebo citrónového extraktu,
–        vhodné minerální vody bez příchutí.
Množství poskytovaných nápojů
–        …..  l  ( množství stanoví zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, resp. zástupcem zaměstnanců a zdravotnickým zařízením vykonávajícím pracovnělékařskou péči) ochranného nápoje na osobu a směnu v trvání 8 hodin. Celková dávka bude rozdělena tak, aby byl ochranný nápoj poskytnut v průběhu pracovní směny alespoň ….. krát.
2.2     Pracoviště s nevyhovujícími mikroklimatickými  podmínkami
Druh poskytovaných ochranných nápojů
–        čaj s nebo bez přísady sirupu nebo citrónového extraktu,
–        vhodné minerální vody bez příchutí.
Množství poskytovaných nápojů
–        ….. l  (množství stanoví zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, resp. zástupcem zaměstnanců a zdravotnickým zařízením vykonávajícím pracovnělékařskou péči) ochranného nápoje na osobu a směnu v trvání 8 hodin. Celková dávka bude rozdělena tak, aby byl ochranný nápoj poskytnut v průběhu pracovní směny alespoň …..krát.
3.      Ochranné nápoje jsou poskytovány zaměstnancům
Alternativa I – přímo na pracovišti
Alternativa II – místo stanoví zaměstnavatel v bezprostřední blízkosti pracoviště
4.      Sledování výdeje a spotřeby ochranných nápojů zajišťuje vedoucí pracoviště.
Předpis nabývá účinnosti dnem ……………………………
………………………………….                                 ………………………………………………..
Za odborovou organizaci                                       razítko zaměstnavatele podpis jeho a
                                                                                      oprávněného zástupce
Komentář:
Zaměstnavatel má ze zákona (§ 104 odst. 5 zákoníku práce) povinnost poskytnout zaměstnancům na pracovištích, s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami též ochranné nápoje. Rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů stanoví nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění  pozdějších předpisů. Ochranné nápoje slouží k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky tepelné zátěže  či zátěže chladem. 
Ochranné nápoje se poskytují při výkonu pracovní činnosti za podmínek, kdy tepelná zátěž z pracovního prostředí spolu s vynaloženou fyzickou zátěží (prokázáno měřením)  vede ke ztrátě tekutin zaměstnance potem a dýcháním vyšší než 1,25 litrů za osmihodinovou pracovní směnu; při trvalé práci na venkovních pracovištích a při obsluze venkovních strojů včetně dopravních prostředků, pokud teplota vzduchu na pracovním místě je vyšší než 28°C, resp. 27°C, resp. 26°C dle třídy práce po dobu delší než je polovina pracovní směny a na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni  teplotě nižší než 4°C.
Pracoviště s nepříznivými mikroklimatickými podmínkami jsou stanoveny rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví na základě měření provedených autorizovanou osobou. Druh a množství poskytovaných ochranných nápojů zaměstnancům na těchto pracovištích je stanoven v závislosti na výsledcích měření ve spolupráci s lékařem zajišťujícím pracovnalékařskou péči.
Seznam těchto pracovišť  a druh a množství poskytovaných ochranných nápojů zpracuje zaměstnavatel na základě podmínek na pracovišti, výsledků měření mikroklimatických podmínek provedených autorizovanou osobou a po dohodě se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči.
 
Právní úprava:
–        § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.;
–       § 4 a § 5  a Tabulka č. Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
–       zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.