Bezpečnost potravin

Veterinární vyhlášky publikované v částce 125 (2003)

Vydáno: 22. 11. 2003
Autor:

Rozsáhlý soubor 12 vyhlášek zahrnuje problematiku veterinárních kontrol, požadavky na zdraví zvířat a na živočišné produkty při obchodování v rámci EU a při dovozu z třetích zemí. Vyhláška 378/2003 uvádí seznam podniků v přechodném období. Z hlediska malých zpracovatelů a prodejců živočišných produktů je třeba věnovat pozornost vyhlášce 375/2003.

Částka 125 (rozsah přes 300 stran), rozeslaná dne 10. listopadu 2003 obsahuje následujících 12 vyhlášek:

Vyhláška 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje způsob provádění veterinární kontroly živých zvířat, zárodečných produktů, jakož i patogenů, určených k obchodování s členskými státy EU v místě původu a při příchodu na místo určení (a také lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, jež provází zvířata určená k obchodování, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení). Nevztahuje se na přemísťování zvířat v zájmovém chovu mezi členskými státy EU, jsou-li tato zvířata provázena fyzickou osobou za ně odpovědnou a nejsou určena k obchodování.
.
Vyhláška 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje způsob provádění veterinární kontroly živočišných produktů určených k obchodování s členskými státy EU v místě původu a při příchodu na místo určení (a také lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení).

Vyhláška 374/2003 Sb.,o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů. (Účinnost zčásti od 10. 11. 2003, zčásti ode dne vstupu ČR do EU.)

Vyhláška 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.166/1999 Sb., a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty. (Účinnost od 10. 11. 2003, kromě § 37 týkajícího se separovaného masa – účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Zrušuje vyhlášku 287/1999 včetně její změn. Upravuje:
– veterinární požadavky na uspořádání a vybavení podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení v nichž se bourá a skladuje maso a vyrábějí a skladují masné výrobky určené pro přímý prodej spotřebiteli v místě výkonu uvedených činností,
– náležitosti žádosti o schválení a registraci v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona,
– veterinární podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích a samostatných prodejních místech pro sezonní prodej ryb,
– veterinární podmínky přímého prodeje syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a výrobků z tohoto mléka spotřebiteli,
– veterinární požadavky na omezená množství zvěřiny dodávaná přímo spotřebiteli nebo maloobchodníkovi,
– posuzování a označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření a jejich uvolňování do oběhu, pokud nejde o označování jejich zdravotní nezávadnosti podle zvláštních právních předpisů,1)
– označování surovin a potravin živočišného původu pocházejících z podniků se stanoveným přechodným obdobím,2)
– náležitosti provozního a sanitačního řádu,
– zásady postupu a údaje v protokolu při odběru vzorků k laboratornímu vyšetření
Tato vyhláška upravuje také veterinární požadavky na získávání, výrobu, zpracovávání, ošetřování, balení, skladování, přepravu a uvádění do oběhu živočišných produktů (dále jen „zacházení se živočišnými produkty“), pokud nejsou upraveny zvláštními právními předpisy,1) a na uspořádání a vybavení podniků, v nichž se s těmito živočišnými produkty zachází.

Vyhláška 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených z třetích zemí – umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice, dále podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí, postup při pohraniční veterinární kontrole krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů.

Vyhláška 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje: místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly zvířat dovážených z třetích zemí – umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice, dále umísťování zvířat v karanténě, podmínky pro schválení karanténního střediska, podrobnosti povolování tranzitu zvířat z třetích zemí. Nevztahuje na dovoz a tranzit zárodečných produktů z třetích zemí.

Vyhláška 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz. (Účinnost od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.)

Vyhláška 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní předpisy, a o vet. podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška se vztahuje na živočišné produkty, které nejsou zahrnuty ve vyhláškách 200/2003, 201/2003, 202/2003, 203/2003 a pro které nejsou stanoveny požadavky na veterinární kontroly a na dovoz ve vyhláškách 372/2003 a 381/2003. Jedná se o střeva, kosti, krev, sádlo a škvařené tuky, zpracovanou živočišnou bílkovinu (zvláštní pozornost je věnována želatině), a pokud jde o způsob kontroly a požadavky na dovoz jedná se o králičí maso, maso farmově chované zvěře, žabí stehýnka a hlemýždě.

Vyhláška 380/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a vet. podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.)

Vyhláška 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o vet. podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje:
– veterinární požadavky na produkci a uvádění do oběhu na území členských států : živých ryb, korýšů a měkkýšů pocházejících z akvakultury (včetně zárodečných produktů určených k chovu nebo k lidské spotřebě), produktů rybolovu (mořských i sladkovodních) a živých mlžů,
– veterinární podmínky dovozu z třetích zemí : živočichů a produktů pocházejících z akvakultury (viz výše), produktů rybolovu a živých mlžů
– seznam nákaz, pro které může být vypracován program ozdravování živočichů pocházejících z akvakultury, postup při uznávání oblastí za prosté nákaz při obchodování s členskými státy
– veterinární a hygienické požadavky na uspořádání a vybavení lodí a zpracovatelských, podniků,
– některé veterinární podmínky přepravy živočichů
– lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení.
Nejsou dotčeny požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu jednotlivých druhů živočichů a požadavky týkající se GMO.

Vyhláška 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje obchodování se zvířaty mezi ČR a členskými státy EU a dovoz zvířat ze třetích zemí. Nevztahuje se na ryby, korýše a měkkýše, na zárodečné produkty, na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže, a nejsou jí dotčeny právní předpisy na zdraví zvířat, jeho ochranu a ochranu zvířat proti týrání, na označování a evidenci zvířat a na jejich přepravu, na zdravotní nezávadnost produktů živočišného původu. Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol zvířat, která jsou předmětem obchodování nebo dovozu z třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravují vyhlášky 372/2003 a 377/2003.

Vyhláška 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí. (Účinnost ode dne vstupu ČR do EU.) Vyhláška upravuje:
– veterinární podmínky dovozu čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu i volně žijící, mléka a mléčných výrobků, určených pro lidskou spotřebu z třetích zemí,
– lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, a jeho náležitosti a dobu platnosti.
Vyhláška se nevztahuje na maso a masné výrobky, které jsou součástí osobních zavazadel nebo jsou posílány v malých balíčcích nebo jsou určené ke stravování personálu a cestujících v dopravních prostředcích zajišťujících mezinárodní přepravu, pokud nejsou dováženy k obchodním účelům, jejich množství není větší než 1 kg a pocházejí z třetí země, která je uvedena na seznamu. Dále se vyhláška nevztahuje na masné výrobky v množství do 1 kg, které byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených obalech na hodnotu F0 = 3 nebo více, za příslušných podmínek a na malé množství drobné volně žijící lovné zvěře.

Sbírka zákonů, 10. 11. 2003, částka 125