Bezpečnost potravin

Veterinární legislativa EU se stále vyvíjí

Vydáno: 16. 6. 2005
Autor:

Uvádějí se tématické okruhy, pro které musí být stanovena legislativní opatření, aby balíček předpisů vydaných v r. 2004, týkajících se hygieny a kontroly, mohl vstoupit v platnost od ledna 2006.

Balíček hygienických předpisů EU (nařízení 853/2004, 854/2004 a 882/2004), který má vstoupit v platnost 1. 1. 2006 obsahuje ještě řadu nedořešených problematik, které mají být doplněny. Pracovní skupiny pracují na materiálu, který by měl být schválen před koncem roku, aby výše uvedená nařízení mohla postupně začít platit. V poslední navržené verzi tohoto dokumentu jsou zahrnuta přechodná a prováděcí opatření k některým článkům výše uvedených nařízení a týkají se především dále uvedených okruhů.

1. Seznamy schválených závodů

2. Používání jiných látek než pitné vody k odstranění povrchové kontaminace živočišných produktů

3. Poskytování informací v potravinovém řetězci

4. Strojně oddělená masa

5. Kontrola výskytu svalovce při porážce zvířat

6. Analytické metody pro detekci mořských biotoxinů

7. Produkty rybolovu, mléko, vejce a výrobky z nich

8. Specifikace způsobů tepelného ošetření mléka a mléčných výrobků

9. Vzory certifikátů pro dovoz některých výrobků (želatina, kolagen, žabí stehýnka, hlemýždi)

10. Opatření týkající se zásob produktů, obalů a etiket vyrobených před lednem 2006.

Součástí dokumentu má být i návrh rozhodnutí ohledně mikrobiologických kritérií pro potraviny. Problémem je např. stanovení kriterií pro přítomnost salmonel v mletém mase.

 

Potravinářský zpravodaj, 2005, č. 6, s. 2